Права на жертвите – по държави

Испания

Съдържание, предоставено от
Испания

Съгласно Закон 4/2015 от 27 април 2015 г. физическите лица, които са станали жертва на престъпления, извършени в Испания, или които подлежат на наказателно преследване в Испания, се считат за жертви на престъпления, независимо тяхното гражданство, от това дали са пълнолетни или ненавършили пълнолетие и дали пребивават в държавата законно или не. Разпоредбите на този закон се прилагат:

а) за всяко физическо лице, което като пряка жертва е претърпяло вреди, нанесени на него или на имуществото му, по-специално телесна или душевна вреда, емоционално страдание или икономическа загуба, които са пряка последица от престъпление;

б) за непреки жертви, в случай на смърт или изчезване на лице като пряка последица от престъпление, освен когато тези деяния могат да бъдат пряко приписани на:

1. Съпруга на жертвата, когато съпрузите не са в състояние на законна или фактическа раздяла, и на всяко от децата на жертвата или на съпруга на жертвата, когато те не са в състояние на законна или фактическа раздяла, които живеят с тях по време на смъртта или изчезването; на всяко лице, което по време на смъртта или изчезването е в сравнима емоционална връзка с жертвата, и на всяко от децата на лицето, което съжителства с жертвата по време на смъртта или изчезването; на родителите на жертвата или преки роднини, или роднини до трета степен, за които жертвата носи родителска отговорност, както и на лица под настойничеството на жертвата или които са били подпомагани от жертвата.

2. Когато нито едно от горепосочените лица не съществува — други преки роднини и братята и сестрите на жертвата, като се отдава предпочитание на нейните законни представители.

  • Основни права на жертвите: Всички жертви имат право на закрила, информация, подкрепа, съдействие и грижа, както и на активно участие в наказателното производство и на уважително, професионално, индивидуално и недискриминационно отношение от първия си контакт с органите или длъжностните лица, като на жертвите се предоставят услуги за съдействие, подкрепа и възстановително правосъдие, в хода на цялото наказателно производство и достатъчно дълго време след неговото приключване, независимо от това дали самоличността на извършителя е известна или не, както и от резултата от производството.
  • Звена за контакт: служби за подкрепа на жертвите.

Като жертва на престъпление законът Ви дава определени индивидуални права преди, по време на съдебното производство (процеса) и след неговото приключване.

Наказателното производство в Испания започва с разследване на престъплението, което се извършва от съдебната полиция под контрола на съдия-следователя. В края на разследването съдия-следователят изпраща делото на прокурора, който решава каква да е следващата стъпка. Ако няма достатъчно основания за образуване на дело срещу извършителя и прокурорът не може да повдигне обвинения, съдия-следователят прекратява (приключва) производството. В противен случай делото се внася за разглеждане в компетентния съд.

По време на процеса съдът разглежда доказателствата и решава дали подсъдимият е виновен или невиновен. Ако подсъдимият бъде признат за виновен, съдът налага наказание. Наказателното производство може да продължи с възможност за обжалване пред горестояща съдебна инстанция.

В качеството си на жертва можете да участвате в наказателното производство като свидетел или да имате по-активна роля като частен обвинител и по този начин да се възползвате от допълнителните права, произтичащи от статута Ви на страна в производството. Във всеки случай съгласно член 124 от испанската Конституция, прокурорът защитава интересите на жертвата(ите) в хода на производството.

Жертвите на престъпления, свързани с основано на пола насилие, се подпомагат от специализиран адвокат още от етапа на предварително разследване. След реформата на Органичния закон за съдебната власт (LOPJ) с Органичен закон 7/2015 съдилищата, които са компетентни да разглеждат дела, свързани с насилие срещу жени, се произнасят и по престъпленията срещу неприкосновеността на личния живот, правото на собствения имидж и достойнството на жените, както и с делата за обида на съда или неизпълнение на временна мярка.

Следвайте връзките по-долу, за да намерите информацията, от която се нуждаете

1 - Моите права като жертва на престъпление

2 - Съобщаване за извършено престъпление. Моите права по време на разследването или съдебния процес

3 - Правата ми след съдебния процес

4 - Обезщетение

5 - Правата ми във връзка с оказването на подкрепа и съдействие

Последна актуализация: 17/01/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.