Права на жертвите – по държави

Швеция

Съдържание, предоставено от
Швеция

Мога ли да обжалвам съдебното решение?

Страна, която не е удовлетворена от решението на районния съд (tingsrätt), може да го обжалва пред Апелативния съд (hovrätt). В съдебното решение е описано подробно как да бъде направено това. В някои случаи може да е необходимо да се провери допустимостта на обжалването, за да може Апелативният съд да бъде сезиран по случая. Ако съдебното решение бъде обжалвано, обикновено се провежда нов съдебен процес пред Апелативния съд. В повечето случаи не е необходимо гражданските ищци и свидетелите да присъстват по време на този съдебен процес. Вместо това доказателствата биват възпроизвеждани пред районния съд чрез аудио и видео средства. В някои прости за решаване случаи обаче Апелативният съд може да вземе решение по делото, без да проведе ново изслушване.

Решението на Апелативния съд може принципно да бъде обжалвано пред Върховния съд (Högsta domstolen). Върховният съд обаче разглежда делото само ако то включва принципен въпрос (прецедент) или когато съществуват очевидни основания за повторно разглеждане на делото, като например груба грешка на районния съд или на Апелативния съд. По тази причина на практика Апелативният съд обикновено е съдът, който е последна инстанция.

Какви права имам след постановяване на присъдата?

Ако сте страна по делото, имате право възможно най-бързо да получите писмено копие от решението. Ако не сте страна по делото, трябва да се свържете със съда, за да получите подробна информация относно съдържанието на решението.

По принцип имате право да поискате превод на документите. Ако е необходимо, съдът може да осигури превод на документите, които получава или изпраща. Може обаче да се наложи да се свържете със съда и да поискате тази услуга. Преводът ще бъде безплатен за вас.

На този етап на съдебния процес не може да бъдете представляван от „правен съветник на гражданския ищец“ (målsägandebiträde) за сметка на държавата. Задължението на правния съветник да ви помага приключва, след като приключи производството. Може обаче да решите да наемете процесуален представител на свои разноски. Ако имате право на правна помощ, държавата може да покрие част от вашите разноски за процесуално представителство.

Ако на този етап се нуждаете от помощник, може да се свържете с организация с нестопанска цел в тази област, като например телефонна линия за подкрепа на жертвите на престъпления или гореща линия за жени — (Brottsofferjouren Sverige, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS), Unizon и др.

Имам ли право на помощ или защита след съдебния процес? За колко време?

Да, може да имате право на помощ или защита след съдебния процес. Няма ограничение във времето, през което може да получавате помощ или защита от организациите с нестопанска цел или социалните служби. Има определени срокове, приложими по отношение на защитата на личните данни. Повече във връзка с това можете да научите на страницата „Лична защита, ако съм в опасност“ (Моите права като жертва на престъпление).

Каква информация ще ми бъде предоставена, ако извършителят бъде осъден?

Решението съдържа наложеното наказание и продължителността на наказанието лишаване от свобода например. В случай на престъпление против личността (престъпления против живота, здравето, свободата или безопасността на дадено лице) от Шведската затворническа и пробационна служба (Kriminalvården) ще попитат гражданския ищец дали желае да бъде уведомен:

  • за институцията, в която осъденото лице се намира в Швеция,
  • за прехвърлянето на осъденото лице в друга институция или в друга държава,
  • за факта, че осъденото лице се намира някъде извън институцията,
  • за молба от страна на осъденото лице или Шведската затворническа и пробационна служба иска замяна на присъдата доживотен затвор,
  • за освобождаването на осъденото лице,
  • за бягството на осъденото лице от затвора, или
  • за това, че осъденото лице се е укрило след затворнически отпуск или друг престой извън институцията.

Шведската затворническа и пробационна служба не е длъжна да прави каквото и да било уведомяване, ако това би могло да застраши живота или здравето на задържания.

Ще бъда ли уведомен, в случай че извършителят на престъплението бъде освободен (включително предсрочно или условно освобождаване) или избяга от затвора?

В случай на престъпление против личността (престъпления против живота, здравето, свободата или безопасността на дадено лице) от Шведската затворническа и пробационна служба (Kriminalvården) ще попитат гражданския ищец дали желае да бъде уведомен:

  • за освобождаването на осъденото лице,
  • за бягството на осъденото лице от затвора, или
  • за това, че осъденото лице се е укрило след затворнически отпуск или друг престой извън институцията.

Ще бъда ли привлечен за участие при вземането на решение за освобождаване или за условно предсрочно освобождаване? Например, мога ли да правя изявления или да обжалвам решението?

Не, нямате право на това.

Последна актуализация: 18/01/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.