Права на жертвите – по държави

Швеция

Съдържание, предоставено от
Швеция

Вие сте жертва на престъпление, ако в резултат на деяние, което представлява престъпление съгласно националното право, сте претърпели вреда, например ако са ви били нанесени телесни повреди или ако Ваше имущество е било повредено или откраднато. Като жертва на престъпление законодателството Ви предоставя определени индивидуални права преди, по време на съдебното производство и след неговото приключване. Освен това може да имате право на различни форми на подкрепа и обезщетение за причинените вследствие на престъплението вреди.

Наказателното производство в Швеция започва с разследване на престъплението, наричано още предварително разследване. С някои изключения, установено е задължение за започване на предварително разследване, ако са налице достатъчно данни, че е извършено престъпление. Предварителните разследвания се извършват от полицията, но понякога се водят от прокурор. След приключване на разследването прокурорът решава дали да продължи производството, като внесе делото за разглеждане в съда или, ако прецени, че няма достатъчно доказателства, да прекрати делото, без да го внася в съда. Ако делото бъде внесено в съда, започва съдебен процес. По време на съдебния процес съдът разглежда всички събрани доказателства и решава дали да признае подсъдимия за виновен за извършването на престъплението или не. Съдът посочва също така дали съществува възможност за обжалване пред горестояща съдебна инстанция.

Като жертва на престъпление вие играете съществена роля в производството и имате множество права. Можете да участвате в съдебното производство без специфичен правен статут или да изпълнявате по-активна роля като станете официално страна в производството. Можете да предявите иск за обезщетяване на претърпените вреди и/или да подкрепите обвинението. В някои случаи можете да започнете дело като частен обвинител по собствена инициатива, когато прокурорът реши да не повдига обвинение.

Следвайте връзките по-долу, за да намерите информацията, от която се нуждаете

1 - Моите права като жертва на престъпление

2 - Съобщаване за извършено престъпление. Моите права по време на разследването или съдебния процес

3 - Правата ми след съдебния процес

4 - Обезщетение

5 - Правата ми във връзка с оказването на подкрепа и съдействие

Последна актуализация: 18/01/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.