Права на жертвите – по държави

Ако сте жертва на престъпление, можете да се ползвате от редица права и от съдействие от национални органи и организации под формата на съвети и помощ. Тези информационни листове имат за цел да ви предоставят информация относно това, което може да очаквате във всяка държава от Европейския съюз.

Ако сте станали жертва на престъпление ще трябва да помислите, разбира се, дали да докладвате за това в полицията или не. Може да нямате особено желание да го сторите, или да се тревожите за последиците, но ако не съобщите за престъплението вероятността за провеждане на полицейско разследване е много по-малка и няма вероятност на лицето, извършило престъплението, да му бъде потърсена отговорност. Съобщаването за престъплението може да бъде важно и поради ваши собствени причини от практическо естество, като например искане за изплащане на застрахователна премия.

Можете да имате достъп до някои права, независимо от това дали съобщите за престъплението или не. Ако съобщите за престъплението обаче можете да се ползвате от редица права и допълнителна подкрепа, до които иначе не бихте имали достъп. Те ще спомогнат да се гарантира, че участвате пълноценно в производството и че разбирате какво се случва. Целта им е също да улеснят процеса за вас колкото се може повече.

При съобщаването за престъплението на полицията или възможно най-скоро след това е препоръчително да проверите внимателно какъв точно ще бъде вашият статут в производството — на жертва, свидетел, ищец или страна по гражданското производство, частен обвинител и т.н. Тези статути имат различно съдържание в различните държави и към някои от тях са прикрепени права, които могат да са особено важни на по-късен етап от производството, например по отношение на това дали като жертва можете да обжалвате резултата от процеса. Отбележете си различните характеристики на статутите и различните срокове, докато четете настоящите информационни листове. Проверете с полицията какви статути съществуват и какви са сроковете, ако има такива, свързани с тях, които трябва да спазите, за да ви се предостави съответния статут. Може да поискате повече информация от властите, за да решите как най-добре да защитите вашите права и правни интереси.

След като сте съобщили за престъплението, органите ще работят за осигуряването на правосъдие за вас и останалите. Тъй като сте част от този процес, органите ще изискат активното ви сътрудничество до края на наказателното производство, ако има съдебно разследване, а може би и след това. Вие имате важна роля в производството и вашето сътрудничество се цени високо.

Полицията ще започне своето разследване за събиране на достатъчно доказателства за повдигане на обвинение срещу лицето, извършило престъплението. Ако лицето бъде съдено и обявено за виновно, съдията ще определи също и подходящото наказание за извършителя.

В качеството ви на жертва разполагате с определен брой правно гарантирани права в рамките на наказателното производство или извън него. Освен това, някои от правата ви могат да се прилагат и за членовете на семейството ви и роднини. Европейският съюз взе мерки за осигуряване на минимален брой права и определени стандарти, спрямо които държавите-членки следва да адаптират законодателството си.

Следващите информационни листове ви дават информация относно най-важните етапи от наказателното производство във всяка държава-членка, като ви разясняват правата, с които разполагате, и основните правила, които трябва да спазвате, за да можете да ги упражните. Тази информация не замества правните консултации и е предназначена да предостави само упътващи насоки.

Моля, изберете знаме, за да получите подробна информация за съответната страна.


Всяко споменаване на лице от мъжки пол в тези информационни страници се отнася също така до лицата от женски пол и обратно, освен ако от контекста става ясно, че не е така.
Последна актуализация: 08/10/2020

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.