Práva obětí trestných činů – podle zemí

Jako oběť trestného činu můžete využít řadu práv a získat podporu od vnitrostátních orgánů a organizací, které poskytují poradenství a asistenci. Tyto přehledy vás poskytnou řadu informací o tom, co můžete v každé zemi Evropské unie očekávat.

Pokud jste se stali obětí trestného činu, potřebujete si samozřejmě rozmyslet, zda tento trestný čin oznámíte. Můžete se zdráhat učinit trestní oznámení, případně mít z oznámení obavy, avšak pokud trestný čin neoznámíte, je jeho vyšetření policií mnohem méně pravděpodobné a je nepravděpodobné, že bude pachatel tohoto činu potrestán. Trestní oznámení může být pro vás rovněž důležité z praktických důvodu, např. pro účely uplatňování pojistného plnění.

Ať již trestný čin oznámíte, či nikoliv, jsou vám k dispozici určitá práva. Pokud však učiníte trestní oznámení, můžete využít celou řadu práv a další pomoci, které vám jinak nebudou dostupné. Tato práva a podpora vám pomohou zajistit, abyste se plně mohli účastnit řízení a porozumět jeho průběhu. Jejich cílem je rovněž usnadnit vám co nejvíce účast na řízení.

Když oznámíte trestný čin policii nebo i poté, můžete mít zájem pečlivě si ověřit, jakou konkrétní roli můžete mít v rámci řízení – oběť, svědek, poškozený, vedlejší účastník, soukromý žalobce atd. Tyto role se země od země liší a s některými se pojí určitá práva, která mohou být následně v řízení důležitá, např. zda se poškozený může odvolat proti výsledku soudního řízení. Při pročítání těchto přehledů si povšimněte daných rolí a lhůt. Ověřte si u policie, jaké role existují a jaké u nich platí lhůty, které případně musíte dodržet pro získání daného procesního postavení. Můžete po úřadech žádat vysvětlení, abyste se mohli rozhodnout, co je pro ochranu vašich práv a oprávněných zájmů to nevhodnější.

Jakmile jste učinili trestní oznámení, budou orgány činné v trestním řízení pracovat na tom, aby byla zajištěna spravedlnost pro vás i ostatní osoby. Vzhledem k tomu, že jste součástí tohoto procesu, mohou tyto orgány vyžadovat vaši aktivní spolupráci do konce trestního řízení, a v případě trestního stíhání dokonce i poté. V těchto řízeních můžete hrát velmi důležitou roli a vaše pomoc je velmi cenná.

Policie zahájí vyšetřování, aby získala dostatek důkazů o tom, zda trestně stíhat osobu, která spáchala daný trestný čin. Je-li osoba stíhána a shledána vinnou, uloží jí soudce odpovídající trest

Jako oběť trestného činu máte v rámci trestního řízení, či mimo ně řadu zákonem zaručených práv. Některá práva se navíc mohou vztahovat na členy vaší rodiny a příbuzné. Evropská unie podniká kroky k tomu, aby zajistila minimální soubor práv a určitých standardů, podle kterého by členské státy měly sladit své právní předpisy.

Následující přehledy vás provedou nejdůležitějšími kroky trestního řízení v každém členském státě a vysvětlí vám vaše práva a základní pravidla, která při jejich výkonu musíte dodržovat. Tyto informace nenahrazují právní poradenství a pomoc a jsou určeny pouze k informačním účelům.

Chcete-li získat podrobné informace o právu některého členského státu, zvolte si jeho vlaječku.

Pokud z kontextu jasně nevyplývá něco jiného, má se zato, že jakýkoli poukaz v těchto informačních přehledech na osobu mužského pohlaví představuje zároveň poukaz na osobu ženského pohlaví, a naopak.
Poslední aktualizace: 08/10/2020

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.