Práva obětí trestných činů – podle zemí

Rakousko

Obsah zajišťuje
Rakousko

Za oběť trestného činu jste považováni, pokud jste utrpěli škodu nebo mohly být vaše právní zájmy chráněné trestním právem poškozeny v jiných ohledech, např. jestliže jste byli zraněni nebo byl poškozen či odcizen váš majetek, a tento čin je podle rakouského práva trestným činem. Zákon zaručuje, že jako oběť trestného činu máte určitá individuální práva před soudním řízením, během něj a po jeho skončení.

V Rakousku začínají trestní řízení, jakmile kriminální policie (Kriminalpolizei) nebo státní zastupitelství (Staatsanwaltschaft) zahájí v reakci na počáteční podezření vyšetřování. Po skončení tohoto vyšetřování se státní zástupce může rozhodnout řízení ukončit, nařídit alternativní opatření k běžnému trestnímu řízení nebo podat obžalobu k soudu. Některé trestné činy jsou souzeny pouze na žádost oběti, která musí v takovém případě podat žalobu, respektive obžalobu sama (Privatanklagedelikt). V takových případech se neprovádí žádné vyšetřování.

Během hlavního řízení soud prověřuje důkazy. V závislosti na závažnosti trestného činu rozhoduje o věcech

  • samosoudce*, nebo
  • soudní senát, který se v závislosti na dotčeném trestném činu skládá z jednoho nebo dvou soudců z povolání a dvou přísedících, kteří rozhodnou o vině obžalovaného a výši trestu, nebo
  • porotní soud, který se skládá ze tří soudců z povolání a osmi přísedících (porotců). Porotci rozhodnou o vině obžalovaného. Rozhodnutí o výši trestu přijímají společně porotci a tři soudci z povolání.

Jako oběť můžete mít v trestní řízení velmi významnou úlohu. Máte rovněž řadu práv. Můžete se řízení účastnit jako oběť bez zvláštního právního postavení nebo se stát účastníkem uplatňujícím občanskoprávní nároky, subsidiárním žalobcem či soukromým žalobcem a využívat dalších práv a možností.

Po kliknutí na následující odkazy naleznete požadované informace:

1 – Má práva jako oběti trestného činu

2 – Oznámení trestného činu a má práva v průběhu vyšetřování nebo soudního řízení

3 – Má práva po skončení soudního řízení

4 – Náhrada škody

5 – Má práva na podporu a pomoc

Poslední aktualizace: 03/02/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.