Práva obětí trestných činů – podle zemí

Rakousko

Obsah zajišťuje
Rakousko

Mohu proti rozhodnutí soudu podat opravný prostředek?

Účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky (1), subsidiární žalobce (2) nebo soukromý žalobce (Subsidiarankläger) (3) mají obecně právo se proti rozhodnutí odvolat.

Jsou k dispozici dva druhy odvolání: Žaloba na neplatnost (Nichtigkeitsbeschwerde) směřuje proti zákonnosti řízení a rozsudku, zatímco odvolání (Berufung) zpochybňuje vydané rozhodnutí o soukromoprávních nárocích. Jako soukromý žalobce se můžete odvolat také proti výši trestu. V případě zproštění obžaloby budou účastníci uplatňující občanskoprávní nároky a subsidiární žalobci odkázáni na vymáhání svých nároků na odškodnění u občanskoprávních soudů.

Jako účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky, subsidiární žalobce nebo soukromý žalobce máte právo podat proti rozsudku opravný prostředek (žaloba na neplatnost) v tomto případě:

  • byl-li váš občanskoprávní nárok předán občanskoprávnímu soudu z důvodu zproštění obžaloby a je zřejmé, že zamítnutí návrhu, který jste předložili během soudního řízení, negativně ovlivnilo rozhodnutí soudu o vašem občanskoprávním nároku.

Jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky nebo subsidiární žalobce máte právo podat odvolání, pokud:

  • v případě odsouzení obžalovaného předá soud vaše nároky občanskoprávnímu soudu, ačkoli o nich mohl rozhodnout trestní soud, neboť byly opodstatněné a odůvodněné.

V řízení před okresním soudem (Bezirksgericht) a před samosoudcem u zemského soudu (Landesgericht) se mohou účastníci uplatňující občanskoprávní nároky a subsidiární žalobci odvolat proti rozhodnutí o občanskoprávních nárocích nejen tehdy, pokud jsou tyto nároky v plném rozsahu postoupeny občanskoprávním soudům, ale také chtějí-li vznést námitku proti výši případné náhrady škody.

Máte-li v řízení postavení soukromého žalobce, můžete využít stejné opravné prostředky jako státní zástupce. Pokud je obžalovaný zproštěn obžaloby, můžete podat žalobu na neplatnost. V řízeních před okresním soudem a před samosoudcem u zemského soudu můžete také vznášet námitky proti skutečnostem stanoveným v rozhodnutí podáním odvolání ohledně otázky viny obžalovaného. Je-li obžalovaný odsouzen, můžete se odvolat, pokud nesouhlasíte s trestem nebo pokud jsou vaše občanskoprávní nároky předány občanskoprávním soudům. Jestliže jste nebyli přítomni na jednání, když soud vyhlásil své rozhodnutí, budete muset nahlédnout do spisu, abyste zjistili, zda byl obžalovaný shledán vinným. Rozhodnutí musí obsahovat důvody a musí být do čtyř týdnů podepsáno soudcem. Pokud jste se účastnili soudního řízení jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky, subsidiární žalobce nebo soukromý žalobce a podáte odvolání nebo žalobu na neplatnost do tří dnů po vynesení rozsudku, musíte obdržet kopii rozhodnutí. Za účelem podání odvolání nebo žaloby na neplatnost můžete požádat o právní pomoc. Ta může v případě potřeby zahrnovat bezplatné překladatelské služby. Soud vám povolí právní pomoc v případech, kdy je nutné právní zastoupení a pokud není váš příjem dostatečný na to, abyste bez ohrožení svého životního minima mohli uhradit právní zastoupení.

Jaká jsou má práva po odsouzení pachatele?

Každá oběť může požádat, aby byla informována o tom, když bude pachateli poprvé povoleno opustit vězení bez dohledu, když pachatel uprchne a je znovu dopaden, když má pachatel být nebo byl propuštěn, a také o všech podmínkách uložených v případě podmíněného propuštění.

Oběti sexuálních trestných činů a sexuálně motivovaného násilí musí být vyslechnuty před schválením výkonu trestu domácího vězení s elektronickým dohledem, pokud požádaly, aby byly informovány o tom, když pachatel opustí vězení nebo je z něho propuštěn. Tyto oběti musí být také informovány o schválení výkonu trestu domácího vězení s elektronickým dohledem. Mají nárok na to, aby je při uplatňování těchto práv podpořily služby pomoci obětem.

V jiných případech neobdržíte poté, co rozhodnutí vstoupilo v platnost, od orgánů žádné další informace. Máte však nadále právo nahlížet do soudního spisu, pokud jsou dotčeny vaše zájmy.

Mám po skončení soudního řízení nárok na podporu nebo ochranu? Po jakou dobu?

Po soudním řízení máte právo na závěrečnou diskusi s organizací, která vám během řízení poskytla pomoc.

Oběti trestných činů, které obdržely psychosociální podporu během trestního řízení, mají na takovou podporu právo také během následného občanskoprávního řízení. Podmínkou je, že předmět občanskoprávního řízení musí věcně souviset s předmětem trestního řízení, a tato podpora musí být nutná k ochraně procesních práv oběti trestného činu. Zda jsou tyto podmínky splněny, posoudí organizace na podporu obětí poskytující pomoc. Oběť může vyhledat právní pomoc, aby mohla být v občanskoprávním řízení zastoupena právníkem. Tato podpora bude poskytována nejdéle do konce občanskoprávního řízení.

Jaké informace mi budou poskytnuty, pokud je pachatel odsouzen?

Výsledek řízení a uložený trest můžete zjistit buď tak, že setrváte v soudní síni až do vyhlášení ústního rozhodnutí, nebo později nahlédnutím do soudního spisu.

Budu informován, pokud bude pachatel propuštěn (včetně předčasného nebo podmíněného propuštění) nebo uprchne z vězení?

Na svou žádost budete neprodleně informováni, pokud pachatel uprchne nebo je propuštěn z vězení, a také tehdy, když bude pachateli poprvé povoleno opustit vězení bez dohledu. Bude vám rovněž oznámeno, jakmile bude pachatel na útěku dopaden. Pokud byly pachateli při propuštění uloženy podmínky, které mají chránit oběť, budete o nich taktéž informováni.

Budu se moci podílet na rozhodnutí o propuštění nebo podmíněném propuštění? Mohu například učinit vyjádření nebo podat opravný prostředek?

Oběť se bude podílet na rozhodnutích o propuštění nebo podmíněném propuštění jen ve výjimečných případech. Pouze oběti sexuálního trestného činu nebo sexuálně motivovaného násilí, které požádaly, aby byly informovány o útěku nebo propuštění pachatele, budou vyslechnuty před přijetím rozhodnutí o výkonu trestu domácího vězení s elektronickým dohledem.

1. Účastník uplatňující občanskoprávní nároky

Abyste se stali účastníkem řízení uplatňujícím občanskoprávní nároky, musíte předložit prohlášení. Prohlášení musí obsahovat konkrétní vyčíslení podaného nároku na náhradu škody způsobené trestným činem nebo utrpěné újmy. Během vyšetřování musí být prohlášení adresováno policii nebo státnímu zastupitelství. Může být předloženo v písemné formě nebo podáno ústně. Během soudního řízení musí být prohlášení předloženo předtím, než byly shromážděny všechny důkazy. To je také nejpozdější okamžik, do kdy musí být nárok vyčíslen.

Jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky budete mít kromě práv oběti tato práva:

  • právo požádat o shromáždění důkazů, které mohou sloužit k usvědčení pachatele nebo k odůvodnění nároku na náhradu škody; právo být předvolán/a k soudnímu řízení; právo odvolat se proti rozhodnutí soudu uzavřít případ; právo podat odvolání na základě svých občanskoprávních nároků.

2. Subsidiární žalobce

Abyste se stali subsidiárním žalobcem, musíte nejprve být nebo se stát účastníkem uplatňujícím občanskoprávní nároky a učinit prohlášení o tom, že trváte na obžalobě. Je-li obviněný nezletilý, je subsidiární obžaloba vyloučena.

Subsidiárním žalobcem se můžete stát předložením prohlášení. Vezme-li státní zástupce v průběhu hlavního soudního líčení obžalobu zpět, musíte neprodleně předložit toto prohlášení, pokud jste byli řádným způsobem předvoláni. Pokud jste nevyhověli předvolání nebo neučiníte žádné prohlášení, bude obžalovaný zproštěn obžaloby.

Vezme-li státní zástupce obžalobu zpět mimo soudní jednání nebo pokud jste nebyli řádným způsobem předvoláni jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky, soud vás musí o tomto vývoji informovat. Poté máte jeden měsíc na to, abyste se k subsidiární žalobě vyjádřili.

Pokračujete-li v žalobě namísto státního zástupce, má státní zástupce kdykoli přístup k informacím o soudním řízení a může se rozhodnout, že žalobu znovu převezme. V tomto případě se budete nadále podílet na soudním řízení jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky.

3. Soukromý žalobce

Některé méně závažné trestné činy nestíhá státní zastupitelství, nýbrž sama oběť. Jste-li obětí takového trestného činu, bude trestní řízení zahájeno pouze tehdy, pokud podáte žalobu k soudu soukromě. Tím pak získáte postavení soukromého žalobce. V takovém případě neprobíhá žádná fáze vyšetřování a jako soukromý žalobce budete muset prokázat všechny skutečnosti zásadní pro odsouzení a uhradit náklady, pokud bude obviněný zproštěn obžaloby.

4. Služby pomoci obětem

Pokud jste byli v důsledku úmyslného trestného činu vystaveni násilí nebo nebezpečnému vyhrožování nebo byla porušena vaše sexuální integrita, máte právo na služby pomoci obětem, pokud je to nutné k zajištění vašich procesních práv jako oběti, přičemž se v nejvyšší možné míře zohlední vaše osobní účast. Pomoc je vám k dispozici také v případě, že jste blízkým příbuzným osoby, která v důsledku trestného činu zemřela, nebo jste byli jako příbuzný této osoby svědkem trestného činu. Obětem, jejichž sexuální integrita mohla být porušena a které jsou mladší 14 let, jsou tyto psychosociální služby pomoci bezplatně poskytovány vždy, aniž by bylo nutné o ně žádat.

Součástí služeb pomoci obětem je příprava dotyčných osob na řízení a emoční zátěž, která je s ním spojena, jakož i doprovod na policejní stanici a k soudu za účelem výslechu, právní podpora, právní poradenství a zastupování advokátem. Poskytovatelé právní podpory jsou také oprávněni uplatňovat nároky na náhradu škody v trestním řízení (práva účastníka uplatňujícího občanskoprávní nároky).

Služby pomoci obětem poskytují speciální organizace na podporu obětí (jako jsou střediska na ochranu dětí, poradenská nebo intervenční střediska). Právní podporou pověřují právníky a/nebo psychosociální podporu poskytují jejich zaměstnanci. Tito zaměstnanci jsou sociální pracovníci, psychologové a srovnatelní odborníci s další povinnou právní odbornou přípravou týkající se trestního řízení.

Služby pomoci obětem financuje Spolkové ministerstvo pro ústavní záležitosti, reformy, deregulaci a spravedlnost.

Poslední aktualizace: 03/02/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.