Upozorňujeme, že výchozí nizozemština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: francouzština
Swipe to change

Práva obětí trestných činů – podle zemí

Belgie

Obsah zajišťuje
Belgie

Za oběť trestného činu budete považováni tehdy, byla-li vám způsobena újma, byli jste například zraněni nebo byl poškozen či odcizen váš majetek, a to v důsledku události, která podle vnitrostátního práva představuje trestný čin. Jako oběť trestného činu máte před zahájením soudního řízení, v jeho průběhu a po jeho skončení určitá individuální práva.

Trestní řízení v Belgii sestává z vyšetřování a soudního řízení. Ve většině případů je vyšetřování vedeno státním zástupcem nebo v určitých složitějších případech vyšetřujícím soudcem. V průběhu vyšetřování jsou shromažďovány důkazy za účelem zjištění, zda došlo ke spáchání trestného činu a kdo jej spáchal.

Po skončení vyšetřování je věc buď uzavřena a řízení zastaveno, nebo je věc předána soudu. Během soudního řízení soud přezkoumá nashromážděné důkazy a rozhodne, zda je pachatel vinen, či nikoli. Je-li pachatel shledán vinným, bude odsouzen a bude mu uložen trest. Soud však také může shledat pachatele nevinným a zbavit jej obžaloby.

Jako oběť máte v rámci řízení některá práva. Aktivněji se řízení můžete zúčastnit jako zaregistrovaná oběť nebo se můžete přihlásit jako poškozený. Za určitých okolností můžete zahájit řízení sami tím, že pachatele předvoláte přímo před soud nebo vyšetřujícímu soudci podáte trestní oznámení a přihlásíte se jako poškozený. Pokud se přihlásíte jako poškozený, můžete od pachatele požadovat náhradu škody. Jsou-li splněny určité podmínky (stali jste se například obětí úmyslného násilného trestného činu, újma však nemůže být odpovídajícím způsobem nahrazena pachatelem nebo pojišťovnou), můžete získat odškodnění od státu.

Následující informační přehledy vás provedou jednotlivými fázemi trestního řízení a popíšou vaše práva v průběhu vyšetřování trestného činu, během soudního řízení a po skončení soudního řízení. Naleznete zde i další informace o pomoci a podpoře, kterou můžete obdržet.

Poslední aktualizace: 16/12/2015

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.