Upozorňujeme, že výchozí nizozemština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Práva obětí trestných činů – podle zemí

Belgie

Obsah zajišťuje
Belgie

Mohu se odvolat proti rozsudku nebo v případě, že pachatel není shledán vinným?

Mohu podat mimořádný opravný prostředek?

Jaká mám práva poté, co rozsudek nabude právní moci?

Více informací

Mohu se odvolat proti rozsudku nebo v případě, že pachatel není shledán vinným?

Jako poškozený se můžete odvolat tehdy, pokud vám soud nepřiznal vámi požadovanou náhradu škody nebo pokud považujete přiznanou výši za nedostatečnou. Nemůžete se tedy odvolat z důvodu, že nesouhlasíte s uloženým trestem nebo se zproštěním obžaloby. To přísluší pouze státnímu zástupci.

Rozhodujte se rychle, jelikož odvolání musíte podat zpravidla do patnácti dnů. Žádost je nutno podat v podatelně soudu, který rozsudek vynesl. Zde také můžete získat další vysvětlení. Věc bude vyšším soudním orgánem znovu prošetřena a projednána. Bude vám sděleno místo a datum jednání. Postup při odvolání je podobný postupu v prvním stupni. Nemusíte se znovu přihlásit jako poškozený. Nemůžete se však přihlásit jako poškozený až při odvolání.

Proti rozhodnutím porotního soudu nelze podávat opravné prostředky, můžete však požádat o přezkum rozhodnutí o vašem občanskoprávním nároku kasačním soudem.

Mohu podat mimořádný opravný prostředek?

Proti rozhodnutím odvolacího soudu není možný žádný opravný prostředek.

Proti rozhodnutím porotního soudu nelze podávat opravné prostředky, můžete však požádat o přezkum rozhodnutí o vašem občanskoprávním nároku kasačním soudem.

Kasační soud však nezkoumá skutkovou podstatu věci a ověřuje pouze to, zda došlo k porušení procesních předpisů či k nesprávnému použití nebo výkladu práva. Kasační soud může rozsudek pouze potvrdit, nebo jej zrušit. Nemůže však danou věc přezkoumat a vynést nový rozsudek. Zruší-li kasační soud rozsudek, je věc předána zpět jinému soudci na stejném stupni, jako je soudní instance, jíž rozsudek byl zrušen. Rozhodnutí kasačního soudu není závazné.

Jaká mám práva poté, co rozsudek nabude právní moci?

Je důležité vědět, že oběť (s výjimkou poškozeného) není o rozsudku soudu automaticky informována. Pokud jste se vy nebo váš právní zástupce nezúčastnili jednání, musíte se sami obrátit na justiční orgány nebo požádat právní asistenty, aby vás o rozsudku informovali.

Jako oběť můžete za určitých podmínek obdržet informace nebo být vyslechnuti ve vztahu k rozhodnutím týkajícím se výkonu trestu odnětí svobody, jako je dočasné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, tzv. „polovazba“, elektronický dohled, dočasné propuštění na svobodu za účelem vyhoštění ze země nebo za účelem podmíněného propuštění.

Pokud jste se řízení účastnili jako poškozený a váš občanskoprávní nárok byl úspěšný, můžete požádat o informace nebo být vyslechnuti, pokud je odsouzenému uložen alternativní trest.

Jestliže jste se řízení nezúčastnili jako poškozený, můžete požádat soudce pro výkon trestu, abyste byli uznáni jako oběť. Soudce pro výkon trestu rozhodne, zda na tom máte přímý a legitimní zájem.

Za určitých podmínek máte jako oběť tato práva:

  • obdržet informace o rozhodnutích týkajících se uložení alternativního trestu odsouzenému (včetně prvního dočasného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, elektronického dohledu, podmíněného propuštění atd.);
  • navrhnout zvláštní podmínky, jež mohou být pachateli uloženy ve vašem zájmu;
  • být vyslechnuti s ohledem na zvláštní podmínky, které mohou být pachateli uloženy ve vašem zájmu.

Můžete například:

  • požádat soud pro výkon trestu o vyslechnutí ve vztahu k možným podmínkám, které mohou být pachateli uloženy, bude-li vydáno rozhodnutí o elektronickém dohledu;
  • požádat soud pro výkon trestu, aby vás informoval o rozhodnutí o podmíněném propuštění;
  • požádat o vyrozumění v případě, že ministr spravedlnosti vydá rozhodnutí o dočasném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

Chcete-li využít některé z těchto práv, musíte vyplnit a podepsat formulář prohlášení oběti a podat jej na podatelně soudu pro výkon trestu nebo v právním středisku.

Při jednání soudu pro výkon trestu vám může být k dispozici nebo vás může zastupovat váš právní zástupce. O pomoc můžete požádat rovněž některé z úředně uznaných sdružení, jako je například Služba pro pomoc obětem, nebo službu pro příjem obětí například v případě výslechu u soudu pro výkon trestu.

Více informací můžete obdržet od právního střediska, služeb pro příjem obětí nebo od svého právního zástupce.

Během výkonu trestu (odnětí svobody) i po něm můžete stále využít mediace.

Více informací:

  • Zákon ze dne 17. května 2006 o externím právním postavení osob odsouzených k trestu odnětí svobody a právech přiznaných obětem v rámci alternativních trestů – v nizozemštině.
Poslední aktualizace: 16/12/2015

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.