Práva obětí trestných činů – podle zemí

Chorvatsko

Obsah zajišťuje
Chorvatsko

Mohu proti rozhodnutí soudu podat opravný prostředek?

Oběti účastnící se trestního řízení jako poškozená strana mohou proti rozsudku podat opravný prostředek.

Oprávněné osoby mohou podat opravný prostředek proti rozsudku soudu prvního stupně do 15 dnů od obdržení jeho kopie.

Opravný prostředek může podat každá ze stran sporu, advokát obhajoby nebo poškozená strana.

Poškozená strana může podat opravný prostředek proti rozhodnutí soudu o nákladech soudního řízení nebo nároku na náhradu škody. Pokud ale od poškozené strany vystupující jako soukromý žalobce převzal stíhání státní zástupce, může poškozená strana podat opravný prostředek z každého důvodu, jímž se dá rozsudek napadnout.

Jaká jsou má práva po odsouzení pachatele?

Oběti účastnící se trestního řízení jako poškozená strana mohou podat opravný prostředek a domáhat se obnovení předchozího stavu.

Mám po skončení soudního řízení nárok na podporu nebo ochranu? Po jakou dobu?

Oběti a svědci se během trestního (nebo přestupkového) řízení mohou obrátit na specializovaná oddělení krajských (župních) soudů se žádostí o informace a podporu ve všech ohledech, ale musí tak učinit před vynesením rozsudku.

Pokud se oběti nebo svědci obrátí na tato oddělení podpory obětem a svědkům po vynesení rozsudku, dostanou od nich informace v rámci jejich kompetencí a budou odkázáni na jiné organizace a poskytovatele služeb specializované na řešení potřeb obětí nebo svědků.

O propuštění pachatele z vězení (po uplynutí trestu nebo podmíněně) informuje oběti, poškozené strany nebo jejich rodiny nezávislá služba podpory pro oběti a svědky ministerstva spravedlnosti. Tyto informace se poskytují všem obětem vážných trestných činů a poškozeným stranám, které v jejich důsledku utrpěly škodu, jako jsou trestné činy proti životu a zdraví, trestné činy sexuální povahy, násilné trestné činy nebo válečné zločiny.

V mimořádných případech, když služba zjistí, že oběť dlouhotrvajícího domácího násilí nebo násilí na ženách vyžaduje dodatečnou koordinovanou podporu, informuje krajskou (župní) skupinu pro prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí o pohovoru s obětí a potížích, kterým čelí, a požádá ji o přijetí vhodného opatření. Tyto informace jsou případně předány také příslušnému oddělení policie a příslušnému středisku sociální péče, pokud je oběť (dítě/dospělá osoba) nezpůsobilá k právním úkonům, nebo příslušnému probačnímu úřadu, pokud byl pachatel propuštěn podmíněně a musí podávat probačnímu úřadu pravidelné zprávy.

V mimořádných případech, když služba dospěje na základě informací získaných od oběti (jiného trestného činu než výše zmíněných) k závěru, že oběť vyžaduje absolutní dodatečnou podporu a ochranu, může na základě souhlasu oběti požádat příslušné oddělení policie, aby konalo.

Podporu obětem poskytují také organizace občanské společnosti, a to okamžitě po spáchání trestného činu, během trestního řízení a po soudním řízení, tj. po vynesení pravomocného rozsudku. Podpora a pomoc poskytovaná organizacemi občanské společnosti závisí na jejich pracovní náplni.

Jaké informace mi budou poskytnuty, pokud je pachatel odsouzen?

Písemné vyhotovení rozsudku s pokyny ohledně právních opatření se předává žalující straně, obžalovanému, jeho obhájci, poškozené straně (pokud má právo podat opravný prostředek), straně, jejíž majetek byl rozsudkem zabaven, a právnické osobě, jejíž výnosy mají být zabaveny.

Poškozená strana, která nemá právo podat opravný prostředek, obdrží rozsudek způsobem stanoveným právními předpisy spolu s vyrozuměním o jejím právu domáhat se obnovení předchozího stavu. Pravomocný rozsudek obdrží poškozená strana na svou žádost.

Budu informován, pokud bude pachatel propuštěn (včetně předčasného nebo podmíněného propuštění) nebo uprchne z vězení?

Podle trestního řádu bude oběť, která o to požádala, bezodkladně informována policií o ukončení zajišťovací nebo vyšetřovací vazby pachatele, s výjimkou případů, kdy by takové zveřejnění mohlo pachatele ohrozit. Oběť bude rovněž vyrozuměna o opatřeních přijatých na její ochranu, pokud taková opatření byla nařízena.

Káznice a věznice neinformují službu podpory pro oběti a svědky o uprchlých vězních, ale zasílají oznámení o útěku pachatele pouze policii; zákon má být nicméně v brzké době novelizován.

Oběti mají právo být na základě své žádosti bezodkladně informovány o propuštění pachatele ze zajišťovací nebo vyšetřovací vazby, jeho útěku nebo propuštění z vězení a opatřeních přijatých v zájmu bezpečnosti oběti.

Oběti vážných trestných činů, tj. trestných činů proti životu a zdraví, trestných činů sexuální povahy, násilných trestných činů a válečných zločinů, jsou vyrozuměny o propuštění pachatele po uplynutí trestu nebo o jeho podmíněném propuštění.

Budu se moci podílet na rozhodnutí o propuštění nebo podmíněném trestu? Mohu se například vyjádřit nebo podat opravný prostředek?

Při zvažování rozhodnutí, zda případně umožnit pachateli trávení víkendů mimo káznici nebo věznici, se zohledňuje každé vyjádření učiněné obětí násilného trestného činu a ostatní relevantní informace týkající se oběti. Vyjádření oběti je součástí spisu podmíněného propuštění. V současnosti platné předpisy ale nestanoví, že se oběť podílí na rozhodnutí o podmíněném propuštění anebo podání opravného prostředku proti takovému rozhodnutí.

Poslední aktualizace: 04/10/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.