Práva obětí trestných činů – podle zemí

Chorvatsko

Obsah zajišťuje
Chorvatsko

Jaký je postup pro vymáhání náhrady škody od pachatele? (např. trestní řízení, občanskoprávní žaloba, adhezní řízení)

Podle zvláštních předpisů mají oběti trestných činů, za něž lze uložit trest odnětí svobody v délce pěti let a více, které utrpěly vážný duševní otřes nebo byly trestným činem vážně postiženy, právo na právního zástupce dříve, než podávají svědectví v trestním řízení nebo uplatní nárok na náhradu škody; honoráře právního zástupce hradí vláda.

Uplatňovat nárok na náhradu škody mohou v trestním řízení jako zástupci osoby, které jsou oprávněné podávat žalobu na náhradu škody v občanskoprávním řízení.

Oběti trestných činů, které vymáhají náhradu škody, musí uvést, zda již obdržely vyrovnání nebo podaly žalobu na náhradu škody.

Soud pachateli uložil, aby mi vyplatil náhradu škody/odškodnění. Jak mohu zajistit, aby pachatel skutečně zaplatil?

Jakmile se rozhodnutí o nároku na náhradu škody stane pravomocným a vykonatelným, může poškozená strana požádat soud, který přijal rozhodnutí v řízení prvního stupně, aby této straně poskytl ověřenou kopii tohoto rozhodnutí s vyznačením doložky vykonatelnosti.

Pokud není v rozhodnutí stanovena lhůta pro jeho splnění, musí být povinnost uložená rozhodnutím splněna do 15 dnů od okamžiku, kdy se rozhodnutí stalo pravomocným. Po uplynutí této lhůty lze splnění povinnosti vykonat.

Pokud pachatel nezaplatí, může mi stát vyplatit zálohu? Za jakých podmínek?

Oběť úmyslného trestného činu může být odškodněna ze státního rozpočtu zvláštním aktem. Pokud oběť měla úspěch ve věci nároku na náhradu škody, výše odškodnění závisí na částce přiznané náhrady škody; soud při rozhodování o nároku na náhradu škody učiní stejné právní kroky, i když oběť již byla odškodněna ze státního rozpočtu.

Mám nárok na odškodnění od státu?

Oběti úmyslných trestných činů spáchaných v Chorvatsku po 1. červenci 2013 mají nárok na odškodnění:

  • pokud jsou občany nebo rezidenty Chorvatska či jiného členského státu EU;
  • pokud následkem trestného činu utrpěly těžké ublížení na zdraví či závažné zhoršení zdravotního stavu;
  • pokud byl trestný čin oznámen policii či úřadu státního zastupitelství nebo jimi zaregistrován do šesti měsíců od jeho spáchání, a to bez ohledu na to, zda je pachatel znám či neznám;
  • pokud podaly žádost na úředním formuláři spolu s požadovanými podklady (formulář lze získat na každé policejní služebně, v každém úřadu státního zastupitelství, u každého městského (opčinského) či krajského (župního) soudu; lze si ho také obstarat on-line na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti, ministerstva vnitra, státního zastupitelství a městských (opčinských) či krajských (župních) soudů).

Oběť má právo na náhradu:

  • výdajů na zdravotní péči v souladu s vnitrostátními stropními hranicemi; toto odškodnění se přiznává pouze v případě, kdy zdravotní výdaje oběti nelze pokrýt v rámci zdravotního pojištění;
  • ztráty příjmu až do výše 35 000 HRK.

Mám nárok na odškodnění v případě, že pachatel není odsouzen?

Oběti může být přiznáno odškodnění i v případě, kdy pachatel zůstal neznámý nebo trestní řízení nebylo zahájeno.

Mám v době, kdy očekávám rozhodnutí o mé žádosti o náhradu škody či odškodnění, nárok na platbu v případě naléhavé potřeby?

Chorvatské právní předpisy nemají ustanovení o platbách v případě naléhavé potřeby.

Poslední aktualizace: 04/10/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.