Práva obětí trestných činů – podle zemí

Kypr

Obsah zajišťuje
Kypr

Jak mohu trestný čin oznámit?

Trestní oznámení můžete podat na jakékoli policejní stanici. Policie váš případ vyšetří, jakmile podáte formální trestní oznámení a poskytnete písemnou výpověď.

Jak mohu zjistit, jak je daný případ vyřizován?

Informace o tom, jak váš případ postupuje, můžete získat od policisty (vyšetřovatele), jemuž byl váš případ svěřen. Jakmile je váš případ předán soudu, můžete získat informace o průběhu řízení od úředníka právního oddělení, který váš případ vyřizuje u soudu.

Mám nárok na právní pomoc (během vyšetřování nebo soudního řízení)? Za jakých podmínek?

Bezplatnou právní pomoc můžete získat, pokud jde o řízení zahrnuté v zákoně o poskytnutí bezplatné právní pomoci, v rámci řízení vztahujícího se ke konkrétním druhům porušení lidských práv.

„Řízením vztahujícím se ke konkrétním druhům porušení lidských práv“ se rozumí jakékoli:

a) občanské soudní řízení probíhající před soudem, v jakékoli fázi, zahájené proti Kyperské republice z důvodu újmy, která vznikla dotčené osobě v důsledku porušení konkrétních lidských práv, nebo

b) trestní řízení zahájené jakoukoli osobou, pokud se nárok týká konkrétních druhů porušení lidských práv.

Právní pomoc dostupná na základě výše zmíněného zákona spočívá v:

a) poradenství, pomoci a službách v oblasti zastupování v případě občanského soudního řízení zahájeného proti republice nebo v případě trestního řízení a

b) výhradně v poradenství v případě občanského soudního řízení zahájeného proti Kyperské republice.

Lidskými právy chráněnými na základě výše uvedeného zákona jsou práva zakotvená v:

a) oddílu II Ústavy Kyperské republiky,

b) zákoně z roku 1962 o ratifikaci Evropské úmluvy o lidských právech,

c) zákonech z let 1967–1995 o ratifikaci Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace,

d) zákoně z roku 1969 o ratifikaci mezinárodních paktů (hospodářská, sociální a kulturní práva; občanská a politická práva),

e) zákoně z roku 1989 o ratifikaci Evropské úmluvy o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání,

f) zákonech z roku 1990 a 1993 o ratifikaci Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání,

g) zákoně z roku 1985 o ratifikaci Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen,

h) zákoně z roku 1990 o ratifikaci Úmluvy o právech dítěte.

Bezplatnou právní pomoc může využít:

  • jakákoli osoba, která je obětí obchodování s lidmi, v rámci řízení před okresním soudem zahájeného za účelem přiznání náhrady škody podle zákona o prevenci a řešení obchodování s lidmi a vykořisťování a ochraně obětí,
  • jakákoli nezletilá osoba, která je obětí obchodování s lidmi, v rámci řízení zahájeného před okresním soudem za účelem přiznání náhrady škody podle zákona o prevenci a řešení obchodování s lidmi a vykořisťování a o ochraně obětí,
  • jakákoli nezletilá osoba, která je obětí navazování kontaktu k sexuálním účelům, dětské pornografie, sexuálního vykořisťování a/nebo pohlavního zneužívání, v rámci řízení před okresním soudem zahájeného za účelem přiznání náhrady škody podle zákona o prevenci a kontrole pohlavního zneužívání, pohlavního vykořisťování dětí a dětské pornografie.

Kromě toho, jakékoli dítě, které je obětí některého z trestných činů popsaných v zákoně o prevenci a kontrole pohlavního zneužívání, pohlavního vykořisťování dětí a dětské pornografie, bez ohledu na to, zda je ochotné spolupracovat s orgány pověřenými stíháním za účelem vyšetřování trestného činu, trestního stíhání nebo soudního řízení, má podle zákona o právních profesích přímý přístup k bezplatným poradenským službám v jakékoli fázi řízení, a stejně tak k bezplatné právní pomoci v případě, že nedisponuje potřebnými zdroji, bez ohledu na ustanovení zákona o právní pomoci.

Má‑li dětská oběť právo na zastoupení, může jí být poskytnuto právní poradenství a přidělen právní zástupce, který jedná jejím jménem během řízení, při němž dochází, nebo by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi dětskou obětí a osobami, které mají rodičovskou zodpovědnost.

Jakákoli osoba, která je obětí některého z trestných činů popsaných v zákoně o prevenci a kontrole obchodování s lidmi a vykořisťování a o ochraně obětí, bez ohledu na to, zda je ochotná spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení za účelem vyšetřování trestného činu, trestního stíhání nebo soudního řízení, má podle zákona o právních profesích přímý přístup k poradenským službám, a stejně tak k bezplatné právní pomoci v případě, že nedisponuje potřebnými zdroji, v souladu s ustanoveními zákona o právní pomoci.

Aby mohla být poskytnuta právní pomoc, je nutné podat písemnou žádost k soudu, před nímž bylo zahájeno soudní řízení týkající se vašeho případu. Soud může nařídit bezplatnou právní pomoc na základě:

a) sociálně‑finanční zprávy úřadu sociální péče, v níž je popsána vaše finanční situace a finanční situace vaší rodiny, váš pravidelný příjem nebo jakýkoli jiný příjem pocházející z vašeho zaměstnání či z jiných zdrojů, vaše standardní životní náklady, jakož i standardní životní náklady vaší rodiny a vaše případné další závazky nebo potřeby,

b) závažnosti situace nebo jakýchkoli jiných okolností, které umožní určit, zda je v zájmu spravedlnosti poskytnout vám bezplatnou právní pomoc v rámci přípravy a projednávání vašeho případu.

Příjemci právní pomoci mají právo zvolit si právníka, který jim nabídne bezplatnou právní pomoc, z okruhu právníků, kteří jsou ochotni tento druh služeb poskytnout podle platných právních předpisů. Pokud si příjemce nezvolí právníka sám, soud určí právníka ze seznamu vypracovaného kyperskou advokátní komorou dle použitelných předpisů.

Mohu požadovat náhradu výdajů (v souvislosti s účastí na vyšetřování / soudním řízení)? Za jakých podmínek?

Kyperská republika vám nahradí veškeré výdaje stanovené v zákoně. Informace o tom, jakým způsobem a za jakých podmínek můžete uplatnit nárok na úhradu výdajů, jsou k dispozici u policejních okresních útvarů pro trestní řízení.

Mohu se odvolat, pokud je můj případ uzavřen ještě před tím, než se dostane k soudu?

Jestliže vyšetřování nebo trestní stíhání nepokračovalo nebo bylo ukončeno, můžete požádat policii o odůvodněné stanovisko.

Mohu se účastnit soudního řízení?

Můžete se účastnit soudního řízení jako svědek obžaloby a vypovídat před soudem, který záležitost projednává.

Jaká je má oficiální úloha v soudním systému? Mohu například být (nebo se rozhodnout být): oběť, svědek, účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky nebo soukromý žalobce?

V rámci trestního řízení je vaší úlohou role svědka obžaloby. Pokud vůči pachateli trestného činu uplatníte nárok na náhradu škody, zastáváte v dotčeném občanském řízení úlohu žalobce.

Jaká jsou potom má práva a povinnosti?

Jako svědek obžaloby jste povinen vypovídat před soudem, který věc projednává. Pokud jste uplatnili nárok na náhradu škody, můžete získat informace o svých právech a povinnostech od právníka, který váš případ projednává před občanskoprávními soudy.

Mohu v průběhu soudního řízení učinit prohlášení nebo poskytnout důkazy? Za jakých podmínek?

Během jakéhokoli řízení, v němž jste svědkem obžaloby, můžete přečíst a potvrdit výpověď, kterou jste učinili na policii, nebo předložit důkaz, který jste poskytli policii v průběhu vyšetřování. Přejete‑li si učinit doplňující prohlášení nebo podat jakoukoli výpověď nad rámec své původní výpovědi nebo původního důkazu, jež jste poskytli policii, měli byste se obrátit na ředitele právního oddělení, který váš případ projednává před soudem.

Jaké informace mi budou v průběhu soudního řízení poskytnuty?

Během soudního řízení vás státní zástupce informuje o tom, kdy a jakým způsobem se uskuteční slyšení, a o povaze obvinění vznesených vůči pachateli trestného činu. Můžete rovněž požadovat, abyste byli informováni o všech pravomocných rozhodnutích vydaných během řízení.

Budu moci získat přístup k soudním spisům?

Nemáte právo na přístup k žádnému soudnímu spisu.

Poslední aktualizace: 11/03/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.