Práva obětí trestných činů – podle zemí

Kypr

Obsah zajišťuje
Kypr

Jaký je postup pro vymáhání náhrady škody od pachatele? (např. trestní řízení, občanskoprávní žaloba, adhezní řízení)

Máte právo popohnat k soudu pachatele trestného činu, kterého se na vás dopustil. Pro získání informací o svém právu na vymáhání škody se můžete rovněž obrátit na služby sociální péče.

Nezletilé osoby mladší 18 let mají právo podat žalobu na náhradu škody vůči všem odpovědným stranám v případech trestných činů stanovených v zákoně o prevenci a kontrole pohlavního zneužívání, pohlavního vykořisťování dětí a dětské pornografie a v případech porušování lidských práv. Pachatel trestného činu nese příslušnou občanskoprávní odpovědnost za náhradu škody, pokud jde o všechny konkrétní nebo obecné škody vzniklé oběti/obětem.

Jakákoli osoba, která je obětí ve smyslu zákona o prevenci a kontrole obchodování s lidmi a vykořisťování a o ochraně obětí, má uplatňovat náhradu škody vůči všem odpovědným stranám, pokud jde o jakékoli trestné činy, které vůči ní byly spáchány podle výše uvedeného zákona, jakož i pokud jde o případy porušování lidských práv. Pachatel trestného činu nese příslušnou občanskoprávní odpovědnost za náhradu všech konkrétních nebo obecných škod vzniklých oběti/obětem, včetně případných nedoplatků, které pachatel dluží oběti/obětem v důsledku jejich nuceného zaměstnání.

Soud pachateli uložil, aby mi vyplatil náhradu škody/odškodnění. Jak mohu zajistit, aby pachatel skutečně zaplatil?

Pokud vám pachatel nevyplatí náhradu škody stanovenou soudem, můžete se prostřednictvím svého právníka obrátit na soud, který vydá příkaz, aby pachatel zaplatil náhradu škody ve stanovené výši, a pokud se pachatel odmítne příkazu podrobit, bude okamžitě zatčen a uvězněn.

Pokud pachatel nezaplatí, může mi stát vyplatit zálohu? Za jakých podmínek?

Zákon nestanoví zaplacení zálohy obětem ze strany státu.

Mám nárok na odškodnění od státu?

Odškodnění může být přiznáno státem ve formě popsané v zákoně z roku 1997 o odškodnění obětí násilných trestných činů (Zákon 51(I)/97) obětem násilných trestných činů nebo osobám obětmi vyživovaným, pokud:

a) oběť nebo osoby obětí vyživované nejsou s to z jakéhokoli důvodu získat odškodnění od pachatele a

b) není k dispozici odškodnění z jiných zdrojů nebo je částka takového odškodnění nižší než částka stanovená ve výše uvedeném zákoně:

Odškodnění podle výše uvedeného zákona je třeba zaplatit i v případech, kdy pachatel nemůže být stíhán nebo odsouzen:

Pokud je odškodnění dostupné z jiných zdrojů nižší než částka stanovená ve výše uvedeném zákoně, stát příslušný rozdíl uhradí.

Zákon rovněž stanoví případy, kdy je odškodnění odepřeno, a dále stanoví, co dlužná částka odškodného zahrnuje.

„Násilným trestným činem“ se rozumí jakýkoli trestný čin úmyslně spáchaný v Kyperské republice, který zahrnuje násilí a jehož přímým důsledkem je smrt, těžká újma na zdraví nebo špatný zdravotní stav, včetně následujících trestných činů, za předpokladu, že způsobí uvedené následky:

Úkladná vražda: (články 203 a 204), pokus o vraždu: (článek 214), znásilnění: (článek 144), pokus o znásilnění: (článek 146), únos: (článek 148), únos osoby ženského pohlaví mladší 16 let: (článek 149), akty páchané s úmyslem způsobit těžkou újmu na zdraví: (článek 228), těžká újma na zdraví: (článek 231), pokus o újmu na zdraví za použití výbušnin: (článek 232), zlovolné použití jedu: (článek 233), zranění: (článek 234), útok s následkem újmy na zdraví: (článek 243), jiné útoky: (článek 244), trestné činy proti osobní svobodě: (články 245–254), žhářství: (článek 315).

Žádost o odškodnění podle výše uvedeného zákona musí být předložena řediteli služeb sociálního zabezpečení v přiměřené lhůtě, tj. v každém případě do dvou let od způsobení újmy na zdraví / špatného zdravotního stavu / smrti.

K žádosti musí být přiložena policejní zpráva, lékařské potvrzení a případné další dokumenty, které mohou být užitečné pro její posouzení. Ředitel služeb sociálního zabezpečení si může vyžádat tyto doplňující doklady dle vlastního uvážení, včetně dokumentu, který doloží, že odškodné nebylo a nebude zaplaceno z žádných jiných zdrojů, a který bude zahrnovat čestné prohlášení žadatele.

Mám nárok na odškodnění v případě, že pachatel není odsouzen?

Poskytnutí odškodní obětem není podmíněno odsouzením pachatele. Soud vynese rozsudek ve věci náhrady škody v rámci řízení, které se týká nároku na náhradu škody, přičemž tento rozsudek je jasně odlišený od výsledku trestního řízení.

Mám v době, kdy očekávám rozhodnutí o mé žádosti o náhradu škody či odškodnění, nárok na platbu v případě naléhavé potřeby?

Mimořádná platba vám nemůže být poskytnuta, neboť zákon takovou platbu nestanoví.

Poslední aktualizace: 11/03/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.