Práva obětí trestných činů – podle zemí

Kypr

Obsah zajišťuje
Kypr

Jaké informace mohu obdržet od odpovědných orgánů (např. policie, státního zástupce) poté, co dojde k trestnému činu, avšak ještě předtím, než tento trestný čin oznámím?

Policie vás bez zbytečného prodlení informuje o vašem právu na tyto informace:

 1. policejní stanice nebo policejní útvar, u nichž můžete podat oznámení;
 2. druh podpory, kterou můžete získat, a kdo ji poskytuje, kde získat příslušné základní informace o lékařské pomoci, pomoci odborníka, včetně psychologické podpory, a náhradním ubytování;
 3. jak a za jakých podmínek je poskytována ochrana, včetně ochranných opatření;
 4. jak a za jakých podmínek můžete uplatnit nárok na odškodnění;
 5. jak a za jakých podmínek mohou být nahrazeny výdaje vzniklé v důsledku účasti na trestním řízení;
 6. jak a za jakých podmínek máte právo na tlumočení a překlad;
 7. dostupné postupy pro podání oznámení v případě, že vaše práva nejsou respektována příslušným útvarem;
 8. kontaktní údaje policejního úředníka zabývajícího se vaším případem pro účely předávání informací o případu.

Nežiji v zemi EU, ve které k trestnému činu došlo (platí pro občany EU i občany třetích zemí) Jak jsou má práva chráněna?

Máte‑li bydliště v jiném členském státě, kyperská policie zaznamená vaši výpověď okamžitě poté, co oznámíte trestný čin, s cílem vyhnout se problémům, pokud jde o způsob organizace řízení.

Pokud byl trestný čin spáchán v Kyperské republice a máte‑li bydliště v jiném členském státě, můžete trestný čin oznámit příslušným orgánům členského státu, v němž máte bydliště, pokud nejste schopni nebo – v případě závažného trestného činu – ochotni tento krok učinit na Kypru.

Pokud podáte kyperské policii trestní oznámení ohledně trestného činu spáchaného v jiném členském státě EU, musí tento orgán v případě, že nemá pravomoc k zahájení trestního řízení, toto trestní oznámení předat příslušnému orgánu členského státu, v němž došlo ke spáchání trestného činu.

Pokud trestný čin oznámím, jaké informace mi budou poskytnuty?

Jestliže oznámíte trestný čin policii, budou vám v závislosti na tom, v jaké fázi řízení se vaše oznámení nachází, poskytnuty následující informace:

 1. kontaktní údaje policejního úředníka zabývajícího se vaším případem;
 2. případné odůvodněné rozhodnutí nepokračovat ve vyšetřování nebo jej odložit anebo zastavit trestní stíhání pachatele;
 3. doba a místo konání soudního řízení a povaha obvinění vznesených proti pachateli;
 4. informace, které vám umožní mít přehled o průběhu trestního řízení. Ve výjimečných případech, kdy by mohl být řádný průběh případu zveřejněním takových informací nepříznivě ovlivněn, může být poskytnutí těchto informací odepřeno na základě odůvodněného stanoviska nejvyššího státního zástupce Kyperské republiky.
 5. informace o vašem právu být uvědoměni o tom, že osoba zadržovaná, stíhaná či odsouzená pro trestný čin, který se vás týká, byla propuštěna nebo unikla z výkonu trestu nebo vazby. Výše uvedené informace mohou být odepřeny, pokud existuje pravděpodobnost nebo skutečné riziko újmy pro pachatele trestného činu.

Mám nárok na bezplatné tlumočnické nebo překladatelské služby (v případě, že se obrátím na policii či jiné orgány, nebo během vyšetřování a soudního řízení)?

Pokud si přejete oznámit trestný čin, avšak nerozumíte řečtině nebo tímto jazykem nemluvíte, můžete podat trestní oznámení v jazyce, kterému rozumíte, s poskytnutím nezbytné jazykové podpory.

Policie musí dále zajistit, aby vám byly poskytnuty:

 • bezplatné tlumočnické služby v průběhu vyšetřování, pokud nerozumíte řečtině nebo tímto jazykem nemluvíte;
 • bezplatný překlad všech informací shromážděných během vyšetřování na základě vaší písemné žádosti, a to v rozsahu, v němž jsou tyto informace klíčové pro výkon vašich práv.

Jak příslušný orgán zajistí, abych při komunikaci rozuměl a bylo mi rozuměno (v případě dětí nebo zdravotně postižených osob)?

 • Policie vám poskytne informace jednoduchou a srozumitelnou formou, přičemž zohlední vaši osobní situaci, včetně případného zdravotního postižení, které může mít vliv na vaši schopnost vzájemně srozumitelné komunikace. Komunikace, ústní i písemná, bude zajišťována formou srozumitelnou lidem se zdravotním postižením, včetně Braillova písma nebo znakové řeči v případech, kdy je to zapotřebí.
 • Jste‑li nezletilá osoba mladší 18 let, budete posouzeni při zohlednění vašeho věku, vyspělosti, názorů, potřeb a obav za účelem zajištění vzájemně srozumitelné komunikace. Váš rodič, opatrovník nebo jiný právní zástupce bude informován o všech právech, která se vás mohou týkat.
 • Při prvním kontaktu s policií můžete být doprovázeni osobou podle vašeho výběru, vyjma případů, kdy by to bylo v rozporu s vašimi zájmy nebo kdy by to narušilo průběh řízení. Pokud máte zdravotní postižení, můžete být doprovázeni osobou dle svého výběru po celou dobu vyšetřování případu.

Kromě toho vám v případě, že jste nezletilí, budou poskytnuty informace službami sociální péče (s využitím tlumočníka, je‑li to zapotřebí) v jazyce, kterému rozumíte, a při náležitém zohlednění vašeho věku a vyspělosti. Jste‑li zdravotně postiženou osobou, informace vám budou poskytnuty způsobem, který je pro vás srozumitelný (např. znaková řeč).

Podpora pro oběti

Služby podpory pro oběti poskytují tyto organizace:

 • lékařské služby,
 • služby sociální péče,
 • služby v oblasti duševního zdraví,
 • psychologické služby ve vzdělávání při Ministerstvu školství a kultury,
 • nevládní organizace.

Služby sociální péče ministerstva pro zaměstnanost, sociální péči a sociální zabezpečení nabízejí podporu zranitelným skupinám, včetně obětí trestných činů, prostřednictvím:

 • podpory rodiny, s cílem umožnit jejím členům účinně plnit jejich role a povinnosti; řešení rodinných sporů, které ohrožují soudržnost rodiny; ochrany bezpečnosti a zájmů dětí; prevence delikventního chování a domácího násilí a podpory rehabilitace osob s protispolečenským a delikventním chováním;
 • podpory zranitelných skupin;
 • pomoci místním komunitám při identifikaci a naplňování specifických potřeb zranitelných skupin;
 • zprostředkování kontaktu obětí s příslušnými orgány a nevládními organizacemi, které jsou s to poskytnout další služby a podporu.

Bude mě policie o možnostech podpory automaticky informovat?

Policie vás odkáže na vládní nebo jiné služby podpory a asistence, je‑li to považováno za nezbytné, a informuje vás o dostupných službách uvedených výše.

Jak je chráněno mé soukromí?

Policejní úředníci musí dodržovat požadavky zakotvené v ústavě, platné právní předpisy a policejní kodex chování, které zajišťují, aby bylo respektováno vaše soukromí a rodinný život a aby byly odpovídajícím způsobem chráněny vaše osobní údaje.

Podle zákona nesmí být vaše jméno a obsah vaší výpovědi za žádných okolností zveřejněny nebo jakýmkoli způsobem zpřístupněny.

Zpracování údajů podléhá zvláštním právním předpisům, které zajišťují ochranu vašich osobních údajů.

Musím trestný čin oznámit ještě před tím, než získám přístup k podpoře pro oběti?

Ano. Poté, co podáte trestní oznámení na policii, služby sociální péče zajistí, aby vám byly poskytnuty bezplatné služby podpory v závislosti na vašich potřebách, včetně služeb nevládních organizací nabízejících zvláštní podporu.

Osobní ochrana v případě, že jsem v nebezpečí.

Policie podnikne veškeré nezbytné kroky k zajištění vaší bezpečnosti, zejména v případě, že je zapotřebí zajistit zvláštní ochranu. V závislosti na povaze/okolnostech trestného činu, vaší osobní situaci a případné potřebě zvláštní ochrany tak mohou být v různých fázích trestního řízení použita tato zvláštní ochranná opatření:

1) Zapojení oběti do programů na ochranu svědků, které podléhá dohledu a kontrole generálního prokurátora.

Z rozhodnutí generálního prokurátora můžete být zapojeni do programu na ochranu svědků, jehož součástí jsou policejní opatření k zajištění ochrany vaší osobní bezpečnosti, jakož i bezpečnosti vaší rodiny, pokud je to nezbytné.

2) Ochrana obětí při vyšetřování trestného činu:

Při vyšetřování trestného činu:

 • budete vyslechnuti policií bez zbytečného prodlení ihned po podání trestního oznámení,
 • počet výslechů je omezen na minimum a tyto výslechy jsou prováděny pouze tehdy, pokud je to naprosto nezbytné pro účely vyšetřování trestného činu,
 • může vás doprovázet váš právní zástupce nebo osoba podle vašeho výběru, pokud nebylo přijato odůvodněné rozhodnutí v opačném smyslu, pokud jde o jednu či obě tyto osoby,
 • lékařské prohlídky jsou omezeny na minimum a jsou prováděny, pouze pokud je to naprosto nezbytné pro účely trestního řízení.

3) Právo na ochranu obětí s potřebami zvláštní ochrany během trestního řízení:

Pokud jste uznáni za osobu s potřebami zvláštní ochrany, nabízejí se vám tyto možnosti:

 • všechny vaše výpovědi se uskuteční v prostorách pro tento účel upravených či přizpůsobených,
 • všechny vaše výpovědi se uskuteční před odborníky náležitě vyškolenými k tomuto účelu,
 • všechny výpovědi se uskuteční před stejnou osobou, ledaže to odporuje účinnému výkonu spravedlnosti, a
 • pokud jste obětí sexuálního násilí, násilí na základě pohlaví nebo násilí v rámci úzkých svazků, vaše výpovědi se uskuteční před osobou stejného pohlaví, jako jste vy, pokud si to přejete a nenaruší-li to průběh trestního řízení.

Zejména:

Jste‑li obětí domácího násilí:

 • nebude umožněno zveřejnění osobních informací, které jste uvedli ve své výpovědi,
 • může vám být zprostředkováno přístřeší zajišťované Sdružením pro prevenci a řešení násilí v rodině,
 • soud může nařídit držení obžalovaného ve vazbě do doby, kdy je případ postoupen soudu, nebo jeho propuštění za podmínky, že se zdrží kontaktu se všemi rodinnými příslušníky a nebude je žádným způsobem obtěžovat.

Jste‑li nezletilou obětí pohlavního zneužití:

 • vaše osobní informace nebudou ve vaší výpovědi zveřejněny,
 • služby sociální péče ministerstva pro zaměstnanost, sociální péči a sociální zabezpečení podniknou veškeré nezbytné kroky k ochraně vaší bezpečnosti, pokud existuje střet mezi vašimi zájmy a zájmy vašich rodičů.

Jste‑li obětí obchodování s lidmi a vykořisťování:

 • nebude umožněno zveřejnění osobních informací, které jste uvedli ve své výpovědi,
 • Váš případ musí vládní úředník, který je obeznámen s vaší situací, oznámit službám sociální péče, a služby sociální péče vás musí informovat o vašich právech,
 • máte nárok na ochranu bez diskriminace bez ohledu na vaše právní postavení a jakoukoli spolupráci, kterou jste případně navázali s policií.

Kdo mi může ochranu poskytnout?

Za poskytnutí ochrany je v prvé řadě odpovědná policie. V případě potřeby bude policie spolupracovat s dalšími příslušnými orgány veřejného a soukromého sektoru s cílem zajistit vám účinnou ochranu.

Může někdo posoudit můj případ a zjistit, zda mi ze strany pachatele hrozí další nebezpečí?

Policie váš případ posoudí s cílem:

a) zjistit, zda potřebujete zvláštní ochranu a

b) určit zda a v jaké míře by pro vás během trestního řízení byla kvůli vaší zvláštní zranitelnosti vůči sekundární a opakované viktimizaci, zastrašování a odvetě přínosná zvláštní opatření.

Individuální posouzení se provede v úzké spolupráci s vámi a zohlední se vaše přání, včetně toho, že toho, že byste si přáli nevyužít zvláštních opatření.

Může někdo posoudit můj případ a zjistit, zda mi hrozí další nebezpečí ze strany systému trestního soudnictví (v průběhu vyšetřování a soudního řízení)?

Součástí individuálního posouzení je posouzení toho, zda jste vystaveni riziku sekundární a opakované viktimizace, aby se vyloučily všechny možnosti, že budete čelit sekundární a/nebo opakované viktimizaci ze strany orgánů trestního soudnictví.

Jaká ochrana může být poskytnuta velmi zranitelným obětem?

Velmi zranitelným obětem jsou nabízeny následující druhy ochrany:

1) Zapojení oběti do programů na ochranu svědků, které podléhá dohledu a kontrole generálního prokurátora.

Z rozhodnutí nejvyššího státního zástupce můžete být zapojeni do programu na ochranu svědků, jehož součástí jsou policejní opatření k zajištění ochrany vaší osobní bezpečnosti, jakož i bezpečnosti vaší rodiny, pokud je to nezbytné.

2) Ochrana obětí při vyšetřování trestného činu:

Při vyšetřování trestného činu:

 • budete vyslechnuti policií bez zbytečného prodlení ihned po podání trestního oznámení,
 • počet výslechů je omezen na minimum a tyto výslechy jsou prováděny pouze tehdy, pokud je to naprosto nezbytné pro účely vyšetřování trestného činu,
 • může vás doprovázet váš právní zástupce nebo osoba podle vašeho výběru, pokud nebylo přijato odůvodněné rozhodnutí v opačném smyslu, co se týče jedné nebo obou těchto osob,
 • povinné lékařské prohlídky jsou omezeny na minimum a jsou prováděny, pouze pokud je to naprosto nezbytné pro účely trestního řízení.

3) Ochrana obětí s potřebami zvláštní ochrany během trestního řízení:

Pokud jste uznáni za osobu s potřebami zvláštní ochrany, nabízejí se vám tyto možnosti:

 • všechny vaše výpovědi se uskuteční v prostorách pro tento účel upravených či přizpůsobených,
 • všechny vaše výpovědi se uskuteční před odborníky náležitě vyškolenými k tomuto účelu,
 • všechny výpovědi se uskuteční před stejnou osobou, ledaže to odporuje účinnému výkonu spravedlnosti, a
 • pokud jste obětí sexuálního násilí, násilí na základě pohlaví nebo násilí v rámci úzkých svazků, vaše výpovědi jsou prováděny před osobou stejného pohlaví, jako jste vy, pokud si to přejete a nenaruší-li to průběh trestního řízení.

Jsem nezletilý – mám zvláštní práva?

Pokud jste nezletilí, jsou chráněny vaše nejvlastnější zájmy, které jsou posuzovány individuálně s ohledem na váš věk, vyspělost, názory, potřeby a obavy.

Jako nezletilí máte některá další práva:

 • po celou dobu řízení vás mohou doprovázet rodiče nebo úředník služeb sociální péče, pokud jste byli svěřeni do péče sociálních služeb,
 • pokud jste obětí domácího násilí, může vaším jménem podat oznámení ředitel sociálních služeb v rámci služeb sociální péče a mohou být přijata veškerá nezbytná opatření k zajištění vaší bezpečnosti,
 • pokud jste obětí pohlavního zneužívání, může vaším jménem podat oznámení jakýkoli vládní úředník a mohou být přijata veškerá nezbytná opatření k zajištění vaší bezpečnosti,
 • pokud jste bez doprovodu, budete svěřeni do péče ředitele služeb sociální péče a budete mít přístup ke svým právům, např. právo na vzdělání, zdravotní služby atd., jakož i právo na sloučení rodiny.
 • Právo na ochranu soukromí.-Policie přijme veškerá zákonná opatření, která jsou nezbytná k zabránění zveřejnění jakýchkoli informací, které by mohly vést ke zjištění vaší totožnosti.
 • Potřeby zvláštní ochrany. Policie:
  • musí zajistit, aby vyšetřování a trestní stíhání bylo vedeno bez ohledu na to, zda jste vy nebo váš zástupce podali trestní oznámení, a aby trestní řízení pokračovalo i v případě, že svou výpověď odvoláte,
  • pokračuje ve stíhání i poté, co jste dosáhnete plnoletosti,
  • může v rámci vyšetřování pořídit záznam vaší výpovědi.

Během výpovědi vás může doprovázet váš právní zástupce nebo dospělá osoba podle vašeho výběru, pokud nebylo ohledně této osoby přijato odůvodněné rozhodnutí v opačném smyslu.

Výpovědi budou prováděny:

 • bez zbytečného prodlení, jakmile byl trestný čin oznámen policii,
 • v případě potřeby v prostorách pro tento účel upravených či přizpůsobených,
 • v případě potřeby odborníkem či před odborníkem náležitě vyškoleným k tomuto účelu,
 • pouze v rozsahu nezbytném pro účely vyšetřování trestného činu / trestního řízení, přičemž počet výslechů bude omezen na minimum,
 • v případě pohlavního zneužití budou výpovědi prováděny před vyškolenými odborníky stejného pohlaví, jako je dítě.

Člen mé rodiny zemřel v důsledku trestného činu – jaká jsou má práva?

Můžete požádat o podporu tyto služby podpory pro oběti:

 • státní lékařské služby,
 • služby v oblasti duševního zdraví,
 • služby sociální péče,
 • psychologické služby ve vzdělávání (v případě nezletilé osoby),
 • Sdružení pro prevenci a řešení násilí v rodině – provozuje zvláštní horkou linku (1440) (pro oběti domácího násilí),
 • nevládní organizace zaměřené na podporou obětí.

Zákon vám umožňuje uplatnit vůči pachateli trestného činu nárok na náhradu škody. Pro získání informací o svém právu na uplatnění nároku na náhradu škody se můžete rovněž obrátit na služby sociální péče.

Člen mé rodiny zemřel v důsledku trestného činu – jaká jsou má práva?

Můžete požádat o podporu tyto služby podpory pro oběti:

 • státní lékařské služby,
 • služby v oblasti duševního zdraví,
 • služby sociální péče,
 • psychologické služby ve vzdělávání (v případě nezletilé osoby),
 • Sdružení pro prevenci a řešení násilí v rodině – provozuje zvláštní horkou linku (1440) (pro oběti domácího násilí),
 • nevládní organizace zaměřené na podporou obětí.
  • Zákon vám umožňuje uplatnit vůči pachateli trestného činu nárok na náhradu škody. Pro získání informací o svém právu na uplatnění nároku na náhradu škody se můžete rovněž obrátit na služby sociální péče.

Člen mé rodiny se stal obětí trestného činu – jaká jsou má práva?

Můžete požádat o podporu tyto služby podpory pro oběti:

 • státní lékařské služby,
 • služby v oblasti duševního zdraví,
 • služby sociální péče,
 • psychologické služby ve vzdělávání (v případě nezletilé osoby),
 • Sdružení pro prevenci a řešení násilí v rodině – provozuje zvláštní horkou linku (1440) (pro oběti domácího násilí),
 • nevládní organizace zaměřené na podporou obětí.

Mám přístup k mediačním službám? Za jakých podmínek? Bude v průběhu mediace zajištěna má bezpečnost?

Na Kypru neexistuje legislativní rámec upravující mediační služby.

Kde se mohu obeznámit s právním předpisem, v němž jsou stanovena má práva?

Vaše práva jsou upravena těmito právními předpisy

 • Zákon o domácím násilí (Prevence a ochrana obětí) z let 2000–2015.
 • Zákon o prevenci a kontrole pohlavního zneužívání, pohlavního zneužívání dětí a dětské pornografie z roku 2014.

Právní předpisy, jimiž jsou upravena vaše práva, naleznete na internetových stránkách kyperské advokátní komory: http://www.cylaw.org/

Poslední aktualizace: 31/10/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.