Práva obětí trestných činů – podle zemí

Česko

Obsah zajišťuje
Česko

Pokud se stanu obětí trestného činu, na koho se mohu obrátit s žádostí o podporu a pomoc?

Subjekty, na které se můžete obrátit, jsou uvedeny v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů. Registr je dostupný online na webu Ministerstva spravedlnosti, http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=6115&d=330753.

Registr má 4 části, ve kterých jsou obsaženy informace o všech typech subjektů poskytujících pomoc obětem, tedy o:

  1. subjektech poskytujících sociální služby,
  2. akreditovaných subjektech poskytujících právní informace nebo restorativní programy,
  3. advokátech a
  4. střediscích probační a mediační služby.

Registr obsahuje poměrně detailní údaje o poskytovatelích pomoci obětem trestných činů a umožňuje jejich vyhledávání podle jejich názvu a podle okresu, ve kterém působí, i rozšířené vyhledávání pomocí dalších kritérií.

Telefonní linka podpory pro oběti

(+420) 116 006 (Linka pomoci obětem – univerzální linka využívaná i v dalších členských státech EU)

Je podpora pro oběti bezplatná?

Odborná pomoc je v zapsaném rozsahu poskytována bezplatně zvlášť zranitelné oběti, která ji potřebuje. Takové oběti je bezplatně v zapsaném rozsahu poskytována i právní pomoc. Ostatní oběti nemají na poskytnutí bezplatné odborné pomoci nárok, taková pomoc jim však může být poskytnuta bezplatně na základě uvážení poskytovatele. Pomoc poskytovaná středisky Probační a mediační služby je však bezplatná vždy.

Jaké druhy podpory mi mohou poskytnout státní služby nebo orgány?

Probační a mediační služba, která je orgánem státu, poskytuje obětem právní informace, psychologickou podporu a nabízí restorativní programy, jako např. mediaci, která může pomoci k řešení Vaší situace neformálním mimosoudním jednáním s pachatelem. Středisek Probační a mediační služby je 74, působí ve všech koutech České republiky a své služby poskytují bezplatně.

Jaké druhy podpory mi mohou poskytnout nevládní organizace?

Nevládní organizace a soukromé osoby poskytují v závislosti na své povaze právní informace, psychologické a sociální poradenství, právní pomoc nebo nabízí restorativní programy.

Poslední aktualizace: 16/09/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.