Práva obětí trestných činů – podle zemí

Česko

Obsah zajišťuje
Česko

Jako tzv. poškozený (termín užívaný pro oběť trestného činu v trestním řádu) budete považováni tehdy, pokud vám vznikla škoda v důsledku jednání, které trestní zákon označuje za trestný čin. Škoda může mít různou podobu, například poškození či krádež věci. Jako poškozenému vám právní řád dává určitá práva před, v průběhu i po skončení soudního řízení.

Trestní řízení začíná v České republice prověřováním a vyšetřováním. V této fázi se věcí zabývá policie pod dohledem státního zástupce. Pokud je v jejich průběhu shromážděno dost důkazů nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin a že jej spáchala konkrétní osoba, státní zástupce rozhodne o podání obžaloby a tak věc přejde k soudu. V průběhu soudní fáze trestního řízení soud provádí důkazy a na jejich základě rozhodne o tom, zda obžalovaný je vinen či nikoliv. Pokud rozhodne, že obžalovaný čin spáchal, uloží mu trest. V opačném případě jej obžaloby zprostí. Trestní řízení múže pokračovat na základě odvolání před vyšším soudem pokud jde o vaši zádost o náhradu škody.

V pozici poškozeného se můžete do trestního řízení zapojit v kterékoliv fázi.

Kliknutím na níže uvedené odkazy se zobrazí informace, které potřebujete:

1 - Má práva v případě, že se stanu obětí trestného činu

2 - Oznámení trestného činu a má práva v průběhu vyšetřování nebo soudního řízení

3 - Má práva po skončení soudního řízení

4 - Náhrada škody

5 - Má práva na podporu a pomoc

Poslední aktualizace: 16/09/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.