Práva obětí trestných činů – podle zemí

Česká republika

Obsah zajišťuje
Česká republika

Jaké informace mohu obdržet od odpovědných orgánů (např. policie, státní zástupce) poté, co dojde k trestnému činu, avšak ještě předtím, než tento trestný čin oznámím?

Již při prvním kontaktu s policií obdržíte řadu informací, které umožní řádné uplatnění Vašich práv. Konkrétně obdržíte informace o tom:

 • u kterého orgánu můžete podat trestní oznámení a obdržíte kontakt na tento orgán;
 • na koho se můžete obrátit s žádostí o odbornou pomoc, za jakých podmínek je poskytnutí odborné pomoci bezplatné a obdržíte kontakt na subjekty poskytující odbornou pomoc;
 • za jakých podmínek máte právo na opatření k zajištění Vašeho bezpečí;
 • kde získat další informace o věci, v níž jste se stal obětí;
 • o etapách trestního řízení a Vaší úloze v nich;
 • u kterého orgánu můžete žádat o další informace a obdržíte kontakt na tento orgán;
 • za jakých podmínek máte právo na peněžitou pomoc;
 • na jaké nejbližší azylové domy, intervenční centra či jiná obdobná zařízení se můžete obrátit;
 • na kterého nejbližšího poskytovatele zdravotních služeb se můžete obrátit;
 • jak se můžete domáhat nápravy, pokud jsou Vaše práva porušena orgánem veřejné moci;
 • o jaká opatření k ochraně Vašich zájmů můžete požádat, pokud máte bydliště v jiném členském státě EU;
 • jaká další práva Vám náleží podle zákona o obětech trestných činů.

Nežiji v zemi EU, ve které k trestnému činu došlo (platí pro občany EU i občany třetích zemí). Jak jsou má práva chráněna?

Zajištěna jsou Vám stejná práva jako občanům ČR a osobám s pobytem na území ČR. Pokud prohlásíte, že neovládáte český jazyk, budou Vám informace o Vašich právech poskytnuty v jazyce, kterému rozumíte, nebo v úředním jazyce státu, jehož jste občanem.

Pokud trestný čin oznámím, jaké informace mi budou poskytnuty?

V případě, že trestní oznámení podáte na policii, musí Vám být poskytnuty všechny informace povinně poskytované při prvním kontaktu s policií, jak uvedeno výše.

Pokud trestní oznámení podáváte státnímu zástupci, musíte být vždy informován o tom:

 • na koho se můžete obrátit s žádostí o odbornou pomoc, za jakých podmínek je poskytnutí odborné pomoci bezplatné a obdržíte kontakt na takové subjekty,
 • za jakých podmínek máte právo na opatření k zajištění Vašeho bezpečí,
 • kde získat další informace o věci, v níž jste se stal obětí.

Mám nárok na bezplatné tlumočnické nebo překladatelské služby (v případě, že se obrátím na policii či jiné orgány, nebo během vyšetřování a soudního řízení)?

Pokud neovládáte český jazyk, jste oprávněn používat před orgány činnými v trestním řízení svého mateřského jazyka nebo jazyka, o kterém uvedete, že ho ovládáte.

Je-li to možné, bude Vám na Vaši žádost poskytnuto přeložené pravomocné rozhodnutí ve věci, kterým se řízení končí. V rozsahu potřebném pro uplatnění Vašich práv v řízení Vám na základě Vaší odůvodněné žádosti může být poskytnut také překlad ostatních písemností.

Jak příslušný orgán zajistí, abych při komunikaci rozuměl a bylo mi rozuměno (v případě dětí nebo zdravotně postižených osob)?

Orgány mají povinnost informovat oběti srozumitelným způsobem, přičemž jsou povinny zohlednit jejich věk, rozumovou a volní vyspělost, gramotnost i zdravotní stav včetně stavu psychického. Výslech dětí i osob zdravotně postižených provádí, pokud je to možné, osoba k tomu speciálně vyškolená.

Podpora pro oběti

Kdo poskytuje podporu pro oběti?

Podporu obětem poskytuje několik skupin subjektů. Jde jednak o státní střediska Probační a mediační služby, ale také o soukromé subjekty akreditované Ministerstvem spravedlnosti pro poskytování služby právních informací a/nebo restorativních programů a o subjekty oprávněné na základě registrace podle zákona o poskytování sociálních služeb poskytovat služby psychologického a sociálního poradenství. Právní pomoc obětem poskytují někteří advokáti. Tyto subjekty jsou zapsány v registru poskytovatelů pomoci obětem, který vede Ministerstvo spravedlnosti, a který je přístupný z webu Ministerstva spravedlnosti https://www.justice.cz/.

Bude mě policie o možnostech podpory automaticky informovat?

Ano, informován budete i bez žádosti při prvním kontaktu s policií. Obdržíte kontaktní údaje na orgány poskytující pomoc.

Jak je chráněno mé soukromí?

Obecně platí, že orgány činné v trestním řízení nejsou oprávněny zveřejňovat údaje, které přímo nesouvisí s trestnou činností. V přípravném řízení nesmí být zveřejněny informace umožňující zjištění Vaší totožnosti. Zvláštní ochrana se poskytuje soukromí osob mladších 18 let. Pokud o to požádáte, povedou se údaje o Vašem soukromí (údaje o bydlišti a doručovací adrese, o místě výkonu zaměstnání či povolání nebo podnikání a o Vašich osobních, rodinných a majetkových poměrech) tak, aby se s nimi mohly seznamovat pouze orgány činné v trestním řízení, policisté a úředníci Probační a mediační služby činní v dané věci. Zpřístupnit je lze pouze tehdy, je-li to nezbytné pro dosažení účelu trestního řízení nebo pro řádné uplatnění práva na obhajobu osoby, proti níž se trestní řízení vede.

Musím trestný čin oznámit ještě před tím, než získám přístup k podpoře pro oběti?

Nikoliv, odborná pomoc je dostupná již před zahájením trestního řízení. I před oznámením trestného činu Vám může být odborná pomoc poskytnuta, pokud je její poskytnutí potřebné a účelné.

Osobní ochrana v případě, že jsem v nebezpečí

Jaké druhy ochrany jsou k dispozici?

Možností ochrany obětí je celá řada.

Ze strany policie Vám může být poskytnuta tzv. krátkodobá ochrana v případě, kdy Vám zřejmě hrozí újma na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí. Taková ochrana může mít povahu ochrany fyzické nebo třeba změny Vašeho pobytu či poradensko-preventivní činnosti. Policie může také vykázat obviněného ze společně obývaného domu a jeho okolí, pokud hrozí útok proti Vašemu životu či zdraví, a to na dobu 10 dnů.

Policista provede v případech, kdy dochází k ohrožení bezpečí oběti, úkony nebo přijme opatření zajišťující její bezpečí. Tuto povinnost mají i příslušníci vězeňské služby, vojenští policisté a strážníci obecních policií.

V závažnějších situacích Vám za splnění podmínek může být poskytnuta zvláštní ochrana, která se poskytuje svědkům a dalším osobám, jimž v souvislosti s trestním řízením zřejmě hrozí újma na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí. Taková ochrana zahrnuje osobní ochranu, přestěhování a pomoc se sociálním začleněním do nového prostředí, zastírání skutečné totožnosti atd. Jedná se o opatření velmi závažné, kterého je třeba využívat pouze v nutných případech.

Ochranu ze strany soudu či státního zástupce představují předběžná opatření, kterými lze v trestním řízení obviněnému uložit například zákaz styku s obětí nebo zákaz vstupu do společného obydlí obývaného obětí. Možnost přijetí obdobného předběžného opatření soudem existuje i v civilním řízení. Jestliže ochrana Vás jako oběti, respektive poškozeného, vyžaduje vzít obviněného do vazby, může tento vzat do vazby, pokud existuje důvodná obava, že bude opakovat trestnou činnost, dokoná trestný čin, nebo vykoná trestný čin, který připravoval, nebo kterým hrozil.

Dále máte právo požádat, aby byla při úkonech trestního řízení učiněna opatření k zabránění Vašeho kontaktu s domnělým pachatelem.

Na Vaši žádost máte právo obdržet informace o propuštění nebo uprchnutí obviněného z vazby či výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence a další obdobné informace.

Pokud máte postavení svědka, můžete vystupovat za splnění zákonných podmínek jako svědek s utajenou totožností.

Justiční orgán může též na Vaši ochranu vydat evropský ochranný příkaz.

Kdo mi může ochranu poskytnout?

Ochranu poskytují orgány uvedené výše, především policie a soudy prostřednictvím svých rozhodnutí.

Může někdo posoudit můj případ a zjistit, zda mi ze strany pachatele hrozí další nebezpečí?

Situaci vždy posuzují orgány činné v trestním řízení. V případě, že zjistí hrozící nebezpečí, učiní potřebné kroky.

Může někdo posoudit můj případ a zjistit, zda mi hrozí další nebezpečí ze strany systému trestního soudnictví (v průběhu vyšetřování a soudního řízení)?

Orgány činné v trestním řízení postupují vždy tak, aby nedocházelo k prohlubování újmy způsobené oběti trestným činem ani k druhotné újmě.

Pokud byla ze strany orgánu činného v trestním řízení i přesto porušena Vaše práva nebo Vám nebylo umožněno jejich plné uplatnění, máte právo domáhat se nápravy. Především máte možnost podat žádost o přezkoumání postupu policejního orgánu nebo podat žalobu na náhradu škody nebo poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za nemajetkovou újmu způsobenou při výkonu veřejné moci.

Jaká ochrana může být poskytnuta velmi zranitelným obětem?

Mezi zvlášť zranitelné oběti patří především děti, osoby vysokého věku nebo osoby hendikepované a oběti určitých trestných činů, jako obchodování s lidmi, teroristického útoku, trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti nebo některých násilných trestných činů. Zvlášť zranitelné oběti mohou samozřejmě využít všech možností ochrany zmíněných výše, přičemž často platí, že žádostem ze strany zvlášť zranitelné oběti je příslušný orgán zásadně povinen vyhovět. Okruh práv zvlášť zranitelných obětí je obecně širší, to však přímo neplatí v oblasti ochrany obětí – tam spíše záleží na skutečnosti, jestli oběti hrozí újma na zdraví či jiné vážné nebezpečí.

Jsem nezletilý – mám nějaká zvláštní práva?

Ano, jako dítě (osoba mladší 18 let) jste zvlášť zranitelnou obětí a přísluší Vám stanovená zvláštní práva. Mezi ně patří právo na bezplatnou právní pomoc v rámci trestního řízení, právo na zvlášť citlivé provádění výslechů vyškolenou osobou, omezení opakování výslechu nebo právo na zabránění bezprostředního vizuálního kontaktu s pachatelem, ale také omezení možnosti výjimek z některých dalších práv příslušejících všem obětem.

Člen mé rodiny zemřel v důsledku trestného činu – jaká jsou má práva?

Pokud smrtí člena Vaší rodiny v důsledku trestného činu utrpíte újmu, jste považován za oběť i Vy sám a přísluší Vám práva, která z postavení oběti vyplývají.

Člen mé rodiny se stal obětí trestného činu – jaká jsou má práva?

V takovém případě postavení oběti nemáte. Můžete se však stát důvěrníkem oběti, pokud si Vás oběť jako důvěrníka zvolí. Oběť má právo na to, aby ji k úkonům trestního řízení a k podání vysvětlení doprovázel důvěrník. Vyloučit důvěrníka lze pouze výjimečně.

Mám přístup k mediačním službám? Za jakých podmínek? Bude v průběhu mediace zajištěna má bezpečnost?

Ano. Probační a mediační služba, která je jedním z poskytovatelů pomoci obětem, poskytuje mediační služby. Mediace je bezplatná a je založena na souhlasu obou stran, tedy oběti a pachatele. Mediaci vede odborník na řešení konfliktů, který jednání řídí a zachovává vstřícný a vyvážený přístup k oběma stranám a napomáhá nalézt řešení. Probační a mediační služba je organizační složkou státu, jejímž posláním je mj. zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností, a jako taková je schopna zajistit bezpečnost oběti v průběhu mediačních jednání.

Kde se mohu obeznámit s právním předpisem, v němž jsou stanovena má práva?

Takovým právním předpisem je především zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. Nahlížení do Sbírky zákonů je možné v pracovních dnech na každém obecním i krajském úřadě (včetně úřadů Hl. města Prahy). Tento zákon je, stejně jako další právní předpisy, dostupný také online, např. na Portálu veřejné správy či na stránkách Ministerstva vnitra

Poslední aktualizace: 16/09/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.