Práva obětí trestných činů – podle zemí

Česká republika

Obsah zajišťuje
Česká republika

Jak mohu trestný čin oznámit?

Trestní oznámení můžete podat jakémukoliv policejnímu orgánu nebo státnímu zastupitelství, a to písemně, ústně do protokolu nebo elektronicky. V trestním oznámení byste měl doložit, z čeho usuzujete na to, že k spáchání trestného činu došlo.

Jak mohu zjistit, jak je daný případ vyřizován?

Pokud o to v trestním oznámení požádáte, je příslušný orgán povinen Vás do jednoho měsíce od podání trestního oznámení vyrozumět o učiněných opatřeních. Jakožto oběť jste zásadně současně i poškozeným a z toho titulu máte právo nahlížet do spisu. Dále můžete podat žádost o informaci o stavu řízení. Takovou informaci Vám je příslušný orgán povinen poskytnout; to neplatí v případě, kdy může taková informace ohrozit dosažení účelu trestního řízení.

Mám nárok na právní pomoc (během vyšetřování nebo soudního řízení)? Za jakých podmínek?

Ano. Právní pomoci můžete využít již před zahájením trestního řízení a můžete ji využívat během průběhu celého řízení, i po jeho skončení. Právní pomoc je poskytována advokáty. Zvlášť zranitelné oběti mají v trestním řízení nárok na právní pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně. Dále může být bezplatně nebo za sníženou odměnu poskytnuta oběti, které byla úmyslným trestným činem způsobena těžká újma na zdraví, nebo osobě pozůstalé po oběti, které byla trestným činem způsobena smrt, a to pokud tyto osoby osvědčí, že nemají dostatek prostředků. Ostatní oběti mají právo na právní pomoc za úplatu.

Mohu požadovat náhradu výdajů (v souvislosti s účastí na vyšetřování / soudním řízení)? Za jakých podmínek?

Pokud z pozice poškozeného v trestním řízení uplatníte nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení a tento nárok je Vám alespoň z části přiznán, je odsouzený povinen nahradit Vám náklady potřebné k účelnému uplatnění tohoto nároku v řízení. Pokud to navrhnete, může soud o takové náhradě rozhodnout i v případě, kdy byl Váš nárok neúspěšný.

Pokud vystupujete jako svědek, máte nárok na svědečné, Tento nárok musíte uplatnit do 3 dnů po výslechu.

Mohu se odvolat, pokud je můj případ uzavřen ještě před tím, než se dostane k soudu?

Bránit se můžete prostřednictvím stížnosti. Ta je opravným prostředkem proti rozhodnutím policejního orgánu a některým rozhodnutím státního zástupce v přípravném řízení, které mají formu usnesení. Tak se z pozice poškozeného můžete bránit např. proti usnesení o odložení věci i usnesení o zastavení trestního stíhání.

Mohu se účastnit soudního řízení?

Ano. O konání hlavního líčení Vás (jako poškozeného) soud vyrozumí.

Jaká je má oficiální úloha v soudním systému? Mohu například být (nebo se rozhodnout být): oběť, svědek, účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky nebo soukromý žalobce?

Český právní řád rozlišuje pojem oběť a pojem poškozený. Poškozený je jednou ze stran trestního řízení. Pod pojem poškozený lze v zásadě podřadit všechny oběti, kromě osoby, která je obětí z důvodu příbuzenského vztahu k osobě zemřelé v důsledku trestného činu.

V soudním systému ČR tedy budete obětí a poškozeným (a tedy stranou trestního řízení; to neplatí ve výše zmíněném případě) - jako poškozený můžete uplatňovat nárok na náhradu škody, nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení. Zásadně budete také svědkem. Institut soukromé žaloby český právní řád nezná, postavení soukromého žalobce tedy mít nemůžete.

Jaká jsou potom má práva a povinnosti?

Práva oběti upravuje především zákon o obětech trestných činů a jsou popsána v ostatních odpovědích.

Poškozený má řadu práv podle zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, mezi něž patří možnost žádat náhradu škody a nemajetkové újmy trestným činem způsobené nebo vydání bezdůvodného obohacení, které obžalovaný trestným činem získal, či možnost podat odvolání proti výroku rozhodnutí o náhradě škody, újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení. Poškozený má dále právo činit návrhy na doplnění dokazování, nahlížet do spisů, zúčastnit se hlavního líčení, zúčastnit se veřejného zasedání o odvolání, před skončením řízení se k věci vyjádřit, zúčastnit se sjednávání dohody o vině a trestu a veřejného zasedání o jejím schválení, právo nechat se zastoupit zmocněncem a právo podávat ve stanovených případech opravné prostředky a žádosti.

Mohu v průběhu soudního řízení učinit prohlášení nebo poskytnout důkazy? Za jakých podmínek?

Ano, prohlášení o dopadu trestného činu na Váš život můžete učinit v kterémkoliv stádiu trestního řízení, a to ústně i písemně. V postavení poškozeného můžete jako jedna ze stran řízení vyhledávat, předkládat a navrhovat provedení důkazů.

Jaké informace mi budou v průběhu soudního řízení poskytnuty?

Na Vaši žádost Vám bude poskytnuta informace:

  • o tom, že trestní řízení nebylo zahájeno,
  • o stavu trestního řízení,
  • o kvalifikaci skutku, z kterého je osoba obviněna,
  • o době a místě konání veřejného projednání věci před soudem,

a také Vám bude poskytnuto pravomocné rozhodnutí, kterým se řízení končí.

Budu moci získat přístup k soudnímu spisu?

Ano, jako osoba poškozená máte právo nahlížet do spisu. Toto právo Vám však může v přípravném řízení státní zástupce nebo policejní orgán ze závažných důvodů odepřít.

Poslední aktualizace: 16/09/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.