Práva obětí trestných činů – podle zemí

Česká republika

Obsah zajišťuje
Česká republika

Jak a kde mohu oznámit trestný čin?

Jak mohu sledovat úkony státních orgánů poté, co podám trestní oznámení?

Jak se mohu zapojit do vyšetřování trestného činu?

Jaká mám práva jako svědek?

Jsem nezletilý. Mám nějaká dodatečná práva?

Jaké informace mohu během vyšetřování trestného činu obdržet od policie nebo od organizací pomáhající obětem trestných činů?

Mohu získat bezplatnou právní pomoc?

Jak mohu získat ochranu, pokud jsem v nebezpečí?

Jakou pomoc a služby mohu získat v průběhu vyšetřování trestného činu?

Existují nějaké možnosti jak dosáhnout narovnání/smíru s pachatelem nebo jak s ním zahájit mediaci?

Jak bude můj případ pokračovat po ukončení vyšetřování?

Mohu se odvolat, pokud můj případ neskončí před soudem?

Jsem cizinec. Jak jsou chráněna má práva a mé zájmy?

Více informací

Jak a kde mohu oznámit trestný čin?

Pokud jste se v České republice stali obětí trestného činu, můžete to oznámit na policii nebo na státní zastupitelství. Kontaktní adresy na státní zastupitelství najdete na internetu zde: http://portal.justice.cz/justice2/uvod/StatniZast.aspx.

Oznámení může podat kdokoliv, kdo získá informaci o spáchaném trestném činu. Může to za vás udělat i váš zástupce (např. rodič, opatrovník nebo advokát).

Oznámení můžete podat ústně, písemně, faxem nebo emailem se zaručeným elektronickým podpisem. O ústně podaném oznámení je příslušný organ povinen sepsat protokol a nechat vám (nebo vašemu zástupci) jej podepsat.

K podání trestního oznámení nejsou stanoveny žádné lhůty. Nicméně trestné činy není možné po jistém čase žalovat a ukládat za ně trest (promlčují se).

Pokud nehovoříte česky, mate právo mluvit svým mateřským jazykem nebo jazykem, kterého rozumíte. V tom případě bude do řízení přizván tlumočník, a to na náklady státu. To znamená, že oznámení můžete podat v jiném než českém jazyce a policie nebo státní zastupitelství zajistí jeho překlad. Pokud je potřeba některé informace zaznamenat zcela přesně, ponechají se v oznámení současně i v cizím jazyce.

Pro podání oznámení není stanovena žádná speciální forma nebo formulář. Oznámení ovšem musí obsahovat: identifikaci oznamovatele, označení instituce, které je určeno, popis události, určení, čeho se oznamovatel domáhá, datum a podpis. Policie a státní zástupce jsou ovšem povinni se zabývat i oznámeními, která nejsou podepsána (anonymní podání) nebo ve kterých chybí jiné základní náležitosti.

Jak mohu sledovat úkony státních orgánů poté, co podám trestní oznámení?

Po oznámení trestného činu můžete požádat o sdělení spisové značky. Žádný právní předpis policii nepřikazuje, aby vám tuto spisovou značku sdělila sama od sebe, aniž byste jí o to požádali.

Nejpozději do jednoho měsíce ode dne podání trestního oznámení vás bude policie informovat o přijatých opatřeních. Důležité však je, abyste o poskytnutí těchto informací sami předem požádali. Pokud tento požadavek nevznesete, tak vám policie sama informaci nepošle a o vývoji daného případu se dozvíte, až pokud o to sami požádáte.

V každé fázi trestního řízení máte právo nahlédnout do trestního spisu. Budete mít přístup do celého spisu kromě dokumentů obsahujících osobní údaje svědků, kteří jsou zvláště chráněni, nebo tajných agentů. Můžete si dělat výpisky, poznámky a kopie dokumentů, které vám budou vyhotoveny na vaše vlastní náklady. Vás zástupce má stejná práva jako vy.

Jak se mohu zapojit do vyšetřování trestného činu?

Do doby, než dojde k obvinění pachatel, můžete být vyslýcháni policí nebo státním zastupitelstvím, můžete činit dodatečná prohlášení a navrhovat provedení dalších důkazů. Po podání trestního oznámení vás může policie a státní zastupitelství požádat o dodatečné vysvětlení. Rozsah výslechu záleží především na tom, zda jste byli svědkem trestného činu. Pokud nejste v pozici svědka, pak bude výslech zaměřen na to, jak jste byli trestným činem postiženi.

Máte právo účasti na vyšetřování trestného činu. Jako oběť trestného činu budete zapojeni do vyšetřování trestného činu. Pokud si to však nebudete přát, nemohou vás do toho státní orgány nutit.

Pokud se budete účastnit vyšetřování, pak máte zejména tato práva:

 • na bezplatného tlumočníka v případě, že nebudete rozumět jazyku, v němž je vyšetřování vedeno;
 • sami nebo prostřednictvím svého zástupce předkládat nebo navrhovat důkazy včetně svědeckých výpovědí a odborných posudků;
 • podat ke státnímu zastupitelství stížnost proti procesním úkonům policie (např. rozhodnutí týkající se výslechů nebo znaleckých posudků, rozhodnutí o nezahájení trestního stíhání podezřelé osoby);
 • požádat státní zastupitelství o dohled nad činností policie, pokud dochází ke zpožděním nebo jiným nedostatkům v průběhu vyšetřování, přičemž státní zastupitelství vás pak musí seznámit s výsledky kontroly, kterou provedlo na základě vašeho podnětu;
 • podat k nadřízenému státnímu zastupitelství stížnosti na činnost státního zástupce, který provádí dozor nad vyšetřováním;
 • odmítnou dát souhlas k trestnímu stíhání v případě některých výslovně uvedených trestných činů (např. zpronevěra, krádež nebo ublížení na zdraví z nedbalosti), v těchto případech není trestní stíhání bez vašeho souhlasu možné;
 • uplatnit svůj nárok na náhradu škody;
 • nahlížet do trestního spisu.

Nemáte povinnost prokazovat žádné okolnosti trestného činu.

V průběhu vyšetřování vás může zastupovat jakákoli fyzická osoba, které k tomu udělíte plnou moc, advokát nebo organizace pro pomoc obětem trestných činů. Pokud nemáte plnou způsobilost k právním úkonům z důvodu věku nebo onemocnění, pak vás může zastupovat váš rodič nebo opatrovník. Opatrovníka ustanovuje soud. V některých případech máte právo na bezplatnou právní pomoc advokáta, o kterou musíte požádat státní zastupitelství.

Některé trestné činy (méně závažné trestné činy, trestný čin šíření pohlavní nemoci, krádež si zpronevěra) nemohou být vyšetřovány bez vašeho souhlasu. To platí v případě, že jste ve vztahu k pachateli osobou blízkou. V těchto případech je na vás, zda bude trestní stíhání zahájeno. Svůj souhlas můžete vzít zpět až do okamžiku, kdy se soud odebere k závěrečné poradě před svým rozhodnutím. Bez vašeho souhlasu nebo v případě, že svůj souhlas vezmete v průběhu trestního řízení zpět, není možné v trestním stíhání pokračovat. O zastavení trestního stíhání tedy můžete požádat v případě, že jste předtím k jeho zahájení dali souhlas.

Jaká mám práva jako svědek?

Jako oběť trestného činu budete muset v průběhu trestního řízení vystupovat také jako svědek. Máte však právo odmítnout vypovídat, pokud je pachatel vaším příbuzným v linii přímé nebo sourozencem, osvojitelem, osvojencem, manželem nebo partnerem. Stejně tak můžete odepřít svou výpověď, jestliže by výpovědí způsobili nebezpečí trestního stíhání sobě, výše uvedeným osobám anebo jiným osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu byste právem pociťovali jako újmu vlastní.

Pokud jste v pozici svědka, pak náklady spojené s vaší svědeckou výpovědí nese stát. Těmito výdaji jsou náklady spojené s cestováním a ubytováním i výdaje doprovodu hendikepovaných osob.Tyto výdaje musíte prokázat do tří dnů ode dne konání výslechu nebo ode dne, kdy vám bude sděleno, že k výslechu nedojde. Pokud je vám poskytnuta bezplatná právní pomoc, pak jsou i náklady spojené se zastupováním advokátem hrazeny ze státního rozpočtu.

Jsem nezletilý. Mám nějaká dodatečná práva?

Pokud jste nezletilý, pak váš rodič nebo opatrovník může podat trestní oznámení místo vás a zastupovat vás v průběhu trestního řízení.

Pokud jste mladší 15 let a jste vyslýcháni jako svědek trestného činu, pak výslech musí být co nejšetrnější a musí se jej účastnit speciálně vyškolená osoba nebo osoba vzdělaná v oboru výchovy mládeže. Výslech by měl být proveden tak, aby jej pokud možno nebylo nutné opakovat.

Jste-li mladší 18 let, pak nesmí být zveřejněny vaše osobní údaje.

Jaké informace mohu během vyšetřování trestného činu obdržet od policie nebo od organizací pomáhající obětem trestných činů?

Pokud jste oznámili trestný čin a požádali jste o poskytování informací o průběhu vyšetřování, pak informace o průběhu vyšetřování obdržíte do 30 dnů ode dne podání oznámení.

Máte právo na to, abyste byli poučeni o vašich vlastních právech už při prvním kontaktu s policií. Kromě toho máte právo kdykoli nahlížet do trestního spisu.

Policie, státní zástupce a soud by vás musí informovat o vašich právech (včetně možnosti uplatnění vašeho nároku na náhradu škody) a v průběhu trestního řízení jsou povinni pomoci vám s uplatněním vašich práv.

Policie a státní zastupitelství mají navíc zvláštní povinnost vás informovat, pokud pachatel unikne z vězení nebo je z něj propuštěn, pokud o sdělení takové informace požádáte a pokud vám v důsledku pobytu pachatele na svobodě hrozí nějaké riziko.

Mohu získat bezplatnou právní pomoc?

Pokud jste neuplatnili nárok na náhradu škody, nemáte v průběhu vyšetřování právo na bezplatnou právní pomoc.

Pokud jste uplatnili svůj nárok na náhradu škody a nemáte dostatek prostředků pro úhradu nákladů s tím spojených, pak můžete požádat o bezplatnou právní pomoc, která vám bude poskytnuta na náklady státu. To platí v případě, že právní pomoc je pro vás nutná pro ochranu vašich zájmů. Spolu s žádostí je vhodné předložit detailní přehled o vaší finanční situaci, např. měsíční příjmy a výdaje a přehled vašeho majetku obecně.

Jak mohu získat ochranu, pokud jsem v nebezpečí?

Pokud jste jako svědek v nebezpečí, můžete uplatnit právo na ochranu své totožnosti. V takovém případě nemohou být vaše osobní údaje zveřejněny. V některých případech stanovených v zákoně (zvláště v případech terorismu a organizovaného zločinu) můžete policii nebo státní zastupitelství požádat o zvláštní opatření a pomoc v rámci programu fyzického utajení, stejně tak můžete být zařazeni do Programu pro ochranu svědků, který zaštiťuje Ministerstvo vnitra. Zvláštními opatřeními jsou změna adresy, totožnosti, osobní ochrana atd.

Stejná práva mají příbuzní osoby v pozici svědka, pokud I jim hrozí nějaké nebezpečí.

Pokud jste obětí trestného činu obchodování s lidmi, pak vám může být přiděleno anonymní ubytování. Lékařská péče může být poskytnuta z “Programu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi, který zaštiťuje Ministerstvo vnitra.

Jakou pomoc a služby mohu získat v průběhu vyšetřování trestného činu?

Můžete získat pomoc prostřednictvím nevládních organizací aktivních v této oblasti. Tyto organizace vám mohou bezplatně poskytnout tyto služby:

 • informace o dostupných službách pro oběti trestných činů;
 • psychologické, právní a sociální konzultace;
 • krizovou intervenci;
 • doprovod na policii;
 • zastupování;
 • pomoc při sepisování podnětů a stížností v průběhu řízení;
 • dočasná finanční a materiální pomoc;
 • lékařská pomoc;
 • zprostředkování kontaktu s rodinou;
 • pomoc při hledání zaměstnání.

Můžete získat lékařskou nebo psychologickou pomoc, ale pokud nemáte platné zdravotní pojištění, můžete být požádáni o její zaplacení. Občané 27 členských států EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska mohou využít Evropský průkaz zdravotního pojištění.

Existují nějaké možnosti, jak dosáhnout narovnání/smíru s pachatelem nebo jak s ním zahájit mediaci?

Smír (narovnání) je možné uzavřít v případech méně závažných trestných činů. Základními podmínkami jsou: pachatel uznává svou vinu, nahradí způsobenou škodu a zaplatí odpovídající částku konkrétnímu subjektu pro obecně prospěšné účely.

Jak bude můj případ pokračovat po skončení vyšetřování?

Vyšetřování končí v okamžiku, kdy policie a státní zástupce shromáždí dostatek informací o daném případu, aby mohli rozhodnout o dalším průběhu trestního řízení.

Po skončení vyšetřování rozhodne státní zástupce o tom, jestli případ uzavře nebo předloží soudu obžalobu s návrhem na rozhodnutí o vině a trestu.

Mohu se odvolat, pokud můj případ neskončí před soudem?

Jako účastník řízení máte právo podat stížnost proti rozhodnutí státního zástupce uzavřít případ bez podání obžaloby k soudu (usnesení o zastavení trestního stíhání). Stížnost musíte podat do tří dnů ode dne sdělení takového rozhodnutí ke státnímu zástupci, který o věci rozhodl. Ve své stížnosti musíte zdůvodnit, proč si myslíte, že by trestní stíhání mělo pokračovat. Pokud bude o vaše stížnost zamítnuta, můžete podat opětovnou stížnost, tentokrát k nadřízenému státní zastupitelství, které o ní rozhodne v rámci svých dozorových pravomocí.

Nemáte právo vést soukromé vyšetřování a věc sami předložit soudu. Trestní stíhání mohou vest pouze orgány veřejné moci dle své vlastní iniciativy.

Jsem cizinec. Jak jsou chráněna má práva a mé zájmy?

Pokud jste cizinci a stali jste se obětí trestného činu v České republice, máte garantována všechna práva tak, jak jsou zmíněna výše. Navíc máte právo při podání oznámení i při výslechu hovořit svým mateřským jazykem nebo jiným jazykem, kterému rozumíte, a policie nebo státní zástupce je povinen zajistit tlumočení. Stejně tak budou přeloženy do češtiny i vaše písemné projevy. V případě nutnosti nahrávání vašeho slovního projevu bude tato část nahrána současně v cizím jazyce.

Více informací:

 • Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád. – v češtině
 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon – v češtině
 • Zákon č. 283/1991 Sb. o policii České republiky – v češtině
 • Zákon č. 209/1997 Sb. o odškodňování obětí trestné činnosti – v češtině a angličtině
 • Vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 440/2001 Sb. o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění – v češtině
 • Zákon č. 137/2001 Sb. o zvláštní ochraně svědka – v češtině
Poslední aktualizace: 16/09/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.