Práva obětí trestných činů – podle zemí

Česká republika

Obsah zajišťuje
Česká republika

Mohu proti rozhodnutí soudu podat opravný prostředek?

Ano, ale z pozice poškozeného můžete proti rozsudku podat odvolání pouze co do výroku o náhradě škody, nemajetkové újmy nebo o vydání bezdůvodného obohacení.

Jaká jsou má práva po odsouzení pachatele?

Viz ostatní odpovědi.

Mám po skončení soudního řízení nárok na podporu nebo ochranu? Po jakou dobu?

Podpora, respektive odborná pomoc, může být poskytována i po skončení soudního řízení až do té doby, dokud to vyžaduje její účel. Zvláštní ochrana (zmíněná výše) může často znamenat trvalou změnu způsobu života a ze své podstaty je tedy poskytována i po skončení trestního řízení.

Jaké informace mi budou poskytnuty, pokud je pachatel odsouzen?

Na Vaši žádost Vám bude poskytnut pravomocný odsuzující rozsudek, který obsahuje informace o výměře trestu i způsobu jeho výkonu. Pokud jako poškozený uplatníte nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení, doručí Vám soud rozsudek vždy.

Dále Vám věznice či ústav, ve kterém se vykonává zabezpečovací detence či ochranné léčení, na Vaši žádost poskytne některé další informace, a to především informace o:

  • propuštění nebo uprchnutí odsouzeného z výkonu trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, nebo ochranného léčení,
  • přerušení výkonu trestu odnětí svobody,
  • vydání odsouzeného do cizího státu nebo jeho předání do členského státu EU.

Pokud byl obviněný propuštěn nebo uprchl a Vám v postavení svědka hrozí v této souvislosti nebezpečí, jsou příslušné orgány povinny neprodleně informovat policii, která přijme nezbytná opatření k zajištění Vašeho bezpečí a informuje Vás.

Budu informován, pokud bude pachatel propuštěn (včetně předčasného nebo podmíněného propuštění) nebo uprchne z vězení?

Ano, viz výše.

Budu se moci podílet na rozhodnutí o propuštění nebo podmíněném trestu? Mohu například učinit prohlášení nebo podat opravný prostředek?

Kdykoli v průběhu trestního řízení máte právo učinit prohlášení o tom, jaký dopad měl trestný čin na Váš dosavadní život.

Proti rozhodnutí o podmíněném propuštění nebo o tom, že se podmíněně odsouzený osvědčil, Vám však právo podat opravný prostředek nepřísluší.

Poslední aktualizace: 16/09/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.