V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.

Práva obětí trestných činů – podle zemí

Anglie a Wales

Obsah zajišťuje
Anglie a Wales

Jste-li obětí trestného činu, právo vám přiznává určitá práva před zahájením soudního řízení, v jeho průběhu a posléze. Máte rovněž nárok na různé formy pomoci a můžete být způsobilí žádat o odškodnění újmy způsobené trestným činem.

Trestní řízení v Anglii a Walesu začíná vyšetřováním, v jehož průběhu policie shromáždí důkazy. Jakmile policie skončí vyšetřování, rozhodne v méně závažných případech o vznesení obvinění proti podezřelé osobě. V opačném případě je věc předána státnímu zastupitelství. Státní zástupce ověří, zda proti podezřelé osobě existuje dostatek důkazů, aby byla přiměřená vyhlídka na odsouzení, a zda je trestní stíhání této osoby ve veřejném zájmu. Pokud státní zástupce rozhodne, že by se v trestním řízení nemělo pokračovat, bude věc uzavřena. V opačném případě státní zástupce policii doporučí, aby vydala rozhodnutí o obvinění, policie podezřelou osobu obviní a věc bude předána soudu.

Věci týkající se méně závažných trestných činů projednávají smírčí soudy, obvykle senát složený ze tří laických smírčích soudců a méně často jeden profesionální samosoudce. Věci týkající se závažnějších trestných činů (jako je znásilnění nebo loupež) jsou projednávány u Korunního soudu, a to profesionálním soudcem a laickou porotou. Porota je složena z 12 členů, kteří jsou namátkou vybráni z osob, které sledují dokazování během soudního řízení, a porota rozhoduje o vině obviněného. Soudce rozhoduje během soudního řízení o právních otázkách, pokud jde například o to, zda je přípustné předložení určitých důkazních prostředků. Na konci soudního řízení soudce v případě, že porota shledá obviněného vinným, rozhodne o trestu za daný trestný čin v souladu s právem.

Kliknutím na níže uvedené odkazy se zobrazí informace, které potřebujete

1 - Má práva v případě, že se stanu obětí trestného činu

2 - Oznámení trestného činu a má práva v průběhu vyšetřování nebo soudního řízení

3 - Má práva po skončení soudního řízení

4 - Náhrada škody

5 - Má práva na podporu a pomoc

Poslední aktualizace: 30/01/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.