Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: estonština
Swipe to change

Práva obětí trestných činů – podle zemí

Estonsko

Obsah zajišťuje
Estonsko

Jak mohu trestný čin oznámit?

Trestný čin můžete oznámit na policejní tísňové lince 112 (pokud zároveň naléhavě potřebujete rovněž policejní pomoc), podáním písemného oznámení na nejbližší policejní stanici nebo zasláním oznámení e-mailem na vhodnou policejní prefekturu. Více informací o tom, jak oznámit trestný čin, je k dispozici zde.

Jak mohu zjistit, jak je daný případ vyřizován?

Poté, co jste oznámili trestný čin, budete zkontaktováni a informováni o veškerých dalších postupech (např. budete požádáni, abyste podali svědectví, poskytli informace o možných svědcích, pomohli se shromažďováním důkazů atd.). V případě potřeby obdržíte rovněž informace o případné podpoře pro oběti a dalších ochranných opatřeních.

Po vašem výslechu si zapište číslo trestní záležitosti a jméno vyšetřovatele odpovědného za daný případ. Tak pro vás bude později snazší požadovat od policie informace.

Mám nárok na právní pomoc (během vyšetřování nebo soudního řízení)? Za jakých podmínek?

Máte nárok mít s sebou během řízení právníka. Pokud nemáte prostředky, abyste si ho mohli najmout, můžete soudu předložit žádost o státní právní pomoc.

Všechny oběti, které jsou nezletilé a jejichž zájmy jsou v rozporu se zájmy jejich právních zástupců, mají nárok na bezplatnou státní právní pomoc.

Mohu požadovat náhradu výdajů (v souvislosti s účastí na vyšetřování / soudním řízení)? Za jakých podmínek?

Oběti a svědci mají nárok na náhradu výdajů nebo ušlého zisku vzniklých v důsledku trestního řízení. Můžete například požadovat náhradu cestovních výdajů nebo ušlého zisku, které vznikly v důsledku toho, že jste se museli dostavit za účelem poskytnutí důkazů. Pokud chcete požadovat náhradu výdajů, musíte o tom uvědomit orgán, který vás předvolal, a ten vám poskytne pokyny, jak vaši žádost o náhradu výdajů předložit.

Mohu se odvolat, pokud je můj případ uzavřen ještě před tím, než se dostane k soudu?

Jakmile je trestní řízení ukončeno, bude vám nebo vašemu zástupci okamžitě zaslána kopie příslušného rozhodnutí. Jakožto oběť můžete požadovat přístup k trestnímu spisu, a to do 10 dnů od obdržení rozhodnutí o ukončení trestního řízení. Během těchto 10 dnů máte rovněž nárok požadovat, aby úřad státního zástupce rozhodnutí přezkoumal.

Mohu se účastnit soudního řízení?

Jako oběť jste stranou soudního řízení za stejných podmínek jako ostatní strany a máte nárok účastnit se soudního řízení.

Jaká je má oficiální úloha v soudním systému? Mohu například být (nebo se rozhodnout být): oběť, svědek, účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky nebo soukromý žalobce?

Pokud byl proti vám spáchán trestný čin, pak máte v rámci trestního řízení úlohu oběti. V rámci stejného řízení však máte rovněž nárok podat občanskoprávní žalobu. Koncepce soukromé obžaloby v estonském právu neexistuje.

Jaká jsou potom má práva a povinnosti?

V souladu s trestním řádem, mají oběti nárok:

 1. vznést námitku proti zahájení nebo ukončení trestního řízení;
 2. podat prostřednictvím orgánu provádějícího šetření nebo úřadu státního zástupce občanskoprávní žalobu;
 3. podat svědectví proti blízké osobě, nebo podání tohoto svědectví odmítnout;
 4. poskytnout důkaz;
 5. podávat žádosti a stížnosti;
 6. prostudovat si zápis z řízení a učinit prohlášení týkající se podmínek, průběhu a výsledků řízení a zápisu z tohoto řízení (vaše prohlášení budou zaznamenána písemně);
 7. po dokončení předběžného šetření případu prostudovat obsah trestního spisu;
 8. účastnit se soudního slyšení;
 9. dát souhlas s uplatněním postupu pro urovnávání sporů, nebo s uplatněním tohoto postupu nesouhlasit, a vyjádřit své stanovisko ohledně obvinění a trestu a výše způsobené škody uvedené v obvinění a občanskoprávní žalobě;
 10. udělit souhlas s uplatněním předběžného soudního příkazu a požadovat uplatnění soudního příkazu;
 11. v případě sexuálního násilí, genderově motivovaného násilí nebo trestného činu spáchaného v úzkém vztahu požadovat, abyste byli vyslechnuti osobou stejného pohlaví, s výjimkou situací, kdy výslech provádí státní  zástupce nebo soudce, nebo kdy by tento požadavek bránil průběhu řízení.

Oběť je povinna:

 1. je-li předvolána orgánem provádějícím šetření, dostavit se na úřad státního zástupce nebo k soudu;
 2. účastnit se procesních úkonů a řídit se pokyny orgánu provádějícího šetření, státního zástupce a soudu.

Mohu v průběhu soudního řízení učinit prohlášení nebo poskytnout důkazy? Za jakých podmínek?

Během soudního řízení máte nárok učinit prohlášení a vyjádřit své stanovisko. Pokud žaloba požaduje, abyste byli vyslechnuti, máte právo podat svědectví před soudem.

Jaké informace mi budou v průběhu soudního řízení poskytnuty?

Soud vás bude informovat o času a místě konání soudních stání a budete rovněž informováni o rozhodnutí soudu, které vám bude doručeno, nejste-li při vynesení rozsudku osobně přítomni u soudu.

Budu moci získat přístup k soudnímu spisu?

Po dokončení předběžného šetření nebo po ukončení trestního řízení máte nárok prostudovat si na úřadu státního zástupce soudní spis. Úřad státního zástupce vás bude o tomto právu informovat a poskytne vám pokyny, jak můžete spis prostudovat.

Poslední aktualizace: 01/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.