Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: estonština
Swipe to change

Práva obětí trestných činů – podle zemí

Estonsko

Obsah zajišťuje
Estonsko

Mohu proti rozhodnutí soudu podat opravný prostředek?

Jakožto strana soudního řízení máte právo podat proti rozhodnutí soudu opravný prostředek, a to u okresního soudu do 30 dnů od vynesení rozhodnutí.

Jaká jsou má práva po odsouzení pachatele?

Pokud o to požádáte během řízení, máte právo být informováni o předčasném propuštění odsouzeného pachatele z vězení.

Mám po skončení soudního řízení nárok na podporu nebo ochranu? Po jakou dobu?

Průběh trestního řízení neovlivňuje dobu, po kterou můžete obdržet služby podpory pro oběti. Služeb podpory pro oběti můžete využívat i po skončení trestního řízení, přičemž neexistuje žádná konkrétní časová lhůta.

Jaké informace mi budou poskytnuty, pokud je pachatel odsouzen?

Budete informováni o rozhodnutí soudu, v němž je uveden trest, který byl pachateli uložen. Pokud o to požádáte, budete rovněž informováni o předčasném propuštění odsouzeného pachatele z vězení.

Budu informován, pokud bude pachatel propuštěn (včetně předčasného nebo podmíněného propuštění) nebo uprchne z vězení?

Požádali-li jste o to během výslechu, budete informováni, pokud dojde k propuštění odsouzeného pachatele z vězení, nebo pokud z vězení uprchne.

Budu se moci podílet na rozhodnutí o propuštění nebo podmíněném trestu? Mohu například učinit prohlášení nebo podat opravný prostředek?

Během řízení o předčasném propuštění můžete být požádáni o vyjádření vašeho stanoviska, proti danému rozhodnutí však nemůžete podat opravný prostředek.

Poslední aktualizace: 01/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.