Práva obětí trestných činů – podle zemí

Estonsko

Obsah zajišťuje
Estonsko

Jaký je postup pro vymáhání náhrady škody od pachatele? (např. trestní řízení, občanskoprávní žaloba, adhezní řízení)

Za účelem vymáhání náhrady škody máte nárok jakožto součást trestního řízení podat proti obviněnému občanskoprávní žalobu. Občanskoprávní žalobu můžete podat do 10 dní od chvíle, kdy jste si prostudovali trestní spis. Můžete rovněž úřad státního zástupce požádat, aby tuto lhůtu prodloužil.

Soud pachateli uložil, aby mi vyplatil náhradu škody. Jak mohu zajistit, aby pachatel skutečně zaplatil?

Pokud odsouzený pachatel částku, která mu byla rozhodnutím soudu uložena, nezaplatí, máte nárok obrátit se na soudního exekutora, který zorganizuje řízení o vymáhání pohledávky.

Pokud pachatel nezaplatí, může mi stát vyplatit zálohu? Za jakých podmínek?

Ne, stát nehradí náhradu škody, kterou vám odsouzený pachatel dluží.

Mám nárok na odškodnění od státu?

Pokud jste blízkou osobou osoby, která v důsledku trestného činu zemřela, nebo pokud jste obětí násilného trestného činu a utrpěli jste v důsledku trestného činu zdravotní potíže trvající alespoň čtyři měsíce, můžete u následujících druhů škody požádat o odškodnění od státu:

  1. škoda vyplývající z pracovní neschopnosti nebo ze snížené pracovní schopnosti;
  2. výdaje, které vznikly v důsledku újmy na zdraví oběti;
  3. škoda vyplývající z úmrtí oběti;
  4. poškození brýlí, zubních protéz, kontaktních čoček nebo jiných zařízení nahrazujících tělesné funkce či poškození oblečení;
  5. výdaje na pohřeb oběti.

Abyste měli na odškodnění nárok, musíte trestný čin oznámit policii do 15 dnů od okamžiku, kdy k trestnému činu došlo, nebo jakmile máte příležitost tento trestný čin oznámit.

Žádost o odškodnění musí být předložena estonské Národní radě pro sociální zabezpečení, a to do tří let od spáchání trestného činu nebo od data úmrtí oběti, ledaže:

  1. se závislá osoba o úmrtí oběti dozvěděla po době delší než jeden rok od data úmrtí a žádost je předložena do tří let od data, kdy se daná osoba o úmrtí oběti dozvěděla;
  2. žadatel o odškodnění utrpěl zdravotní potíže trvající déle než jeden rok a včasné předložení žádosti nebylo vzhledem k zdravotnímu stavu žadatele možné a žádost je předložena do tří let od doby, kdy se zdravotní stav žadatele zlepšil;
  3. základem pro žádost o odškodnění je sexuální trestný čin proti nezletilé osobě a žádost je předložena do tří let do doby, kdy oběť nabyla plnoletosti, ledaže se důvod pro trestní řízení jasně ukázal před tím, než tato osoba nabyla plnoletosti.

Mám nárok na odškodnění v případě, že pachatel není odsouzen?

O odškodnění od státu pro oběti trestných činů můžete požádat, pokud se během trestního řízení nepodařilo identifikovat osobu, která trestný čin proti vám spáchala.

Je-li osoba obviněná z trestného činu soudem tohoto obvinění zproštěna, ale vy se stále domníváte, že vám tato osoba způsobila škodu, můžete podat občanskoprávní žalobu.

Mám v době, kdy očekávám rozhodnutí o mé žádosti o náhradu škody či odškodnění, nárok na platbu v případě naléhavé potřeby?

Rozhodnutí o udělení odškodnění obětem násilí může být odloženo až do rozhodnutí krajského soudu, pokud:

  1. je právo žadatele na obdržení odškodnění od osoby odpovědné za škodu způsobenou v důsledku trestného činu nejisté, nebo
  2. je zjevné, že osoba odpovědná za škodu způsobenou v důsledku trestného činu souhlasí s náhradou škody a je schopna tuto škodu uhradit.

Je-li udělení odškodnění odloženo, může estonská rada sociálního zabezpečení na žádost žadatele o odškodnění provést platbu předem, je-li nárok žadatele na odškodnění zřejmý a nachází-li se tento žadatel v obtížné ekonomické situaci.

Poslední aktualizace: 01/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.