Práva obětí trestných činů – podle zemí

Estonsko

Obsah zajišťuje
Estonsko

Jaké informace mohu obdržet od odpovědných orgánů (např. policie, státní zástupce) poté, co dojde k trestnému činu, avšak ještě předtím, než tento trestný čin oznámím?

Při kontaktu s orgánem obdržíte informace týkající se:

  • způsobů oznámení trestného činu a
  • veškerých služeb podpory pro oběti, které jsou vám k dispozici i bez oznámení trestného činu.

Pokyny jsou dostupné rovněž na internetových stránkách Úřadu pro policii a ochranu hranic.

Nežiji v zemi EU, ve které k trestnému činu došlo (platí pro občany EU i občany třetích zemí). Jak jsou má práva chráněna?

Vaše práva budou chráněna bez ohledu na to, v které zemi EU jste se stali obětí trestného činu. Trestný čin můžete oznámit a v případě potřeby můžete obdržet podporu pro oběti jak v zemi, kde k trestnému činu došlo, tak i v zemi, v níž žijete.

Pokud trestný čin oznámím, jaké informace mi budou poskytnuty?

Při oznámení trestného činu máte nárok na obdržení následujících informací:

  • na vaši žádost písemné potvrzení, že jste oznámili trestný čin,
  • oznámení týkající se rozhodnutí o zahájení či nezahájení trestního řízení, a to do 10 dnů,
  • je-li trestní řízení zahájeno, budete vyslýcháni jako oběť a budete dotázáni, zda si přejete obdržet informace o zatčení a propuštění podezřelého a času a místě konání soudního řízení, a dále,
  • až bude dokončeno předběžné šetření případu, státní zástupce vás uvědomí o tom, že máte nárok na prostudování obsahu trestního spisu.

Mám nárok na bezplatné tlumočnické nebo překladatelské služby (v případě, že se obrátím na policii či jiné orgány, nebo během vyšetřování a soudního řízení)?

Kdokoliv, kdo neovládá estonštinu, má během řízení nárok na tlumočení. Na požádání máte nárok obdržet překlad jakéhokoliv textu, který je zásadní pro porozumění rozhodnutí o ukončení trestního řízení nebo rozsudku soudu nebo pro zajištění spravedlivého řízení.

Jak příslušný orgán zajistí, abych při komunikaci rozuměl a bylo mi rozuměno (v případě dětí nebo zdravotně postižených osob)?

Orgány musí zajistit, že rozumíte tomu, co je vám vysvětlováno, a že je vám rozuměno. Za tímto účelem jsou na policejních stanicích a úřadu státního zástupce k dispozici informační listy ve snadno srozumitelném jazyce a školení odborníci. Vždy máte nárok na tlumočníka do znakové řeči.

Podpora pro oběti

Kdo poskytuje podporu pro oběti?

Služby podpory pro oběti jsou poskytovány estonskou Národní radou sociálního zabezpečení.

Pokud jste obětí násilí na ženách, můžete se pro pomoc obrátit rovněž na azylové domy pro ženy.

Bude mě policie o možnostech podpory automaticky informovat?

Policie vás bude informovat o službách podpory pro oběti a v případě potřeby vás odkáže na pracovníka poskytujícího podporu obětem. Na řadě policejních stanic je pracovník poskytující podporu obětem přítomen vždy.

Jak je chráněno mé soukromí?

Informace shromážděné v průběhu trestního řízení jsou důvěrné a před zahájením veřejného soudního řízení nebudou sdíleny s veřejností. Soud může rovněž prohlásit, že vaše soudní řízení bude neveřejné, přičemž v tomto případě nebudou veřejnosti přístupné ani informace diskutované během soudního řízení.

Musím trestný čin oznámit ještě před tím, než získám přístup k podpoře pro oběti?

Ne, k obecné podpoře pro oběti má přístup každý, bez ohledu na to, zda trestný čin oznámil, či nikoliv. Existují však specifické služby podpory pro oběti, jako například odškodnění pro oběti násilí nebo příspěvky na psychologickou podporu, k nimž získáte přístup pouze po oznámení trestného činu.

Osobní ochrana v případě, že mi hrozí nebezpečí

Jaké druhy ochrany jsou k dispozici?

Můžete požádat státního zástupce, aby od soudu požadoval vydání předběžného soudního příkazu proti podezřelému. Předběžný soudní příkaz podezřelému přikazuje, aby se držel dál od míst určených soudem a aby se nepřibližoval k osobám určeným soudem ani s nimi nekomunikoval.

Můžete být rovněž chráněni opatřeními na ochranu svědků, které na žádost úřadu státního zástupce uplatní policie.

Kdo mi může ochranu poskytnout?

Jste-li ohroženi, obraťte se na policii, která zajistí vaši bezpečnost.

Může někdo posoudit můj případ a zjistit, zda mi ze strany pachatele hrozí další nebezpečí?

Policie musí posoudit každý případ a zajistit, že se předejde jakémukoliv nebezpečí.

Může někdo posoudit můj případ a zjistit, zda mi hrozí další nebezpečí ze strany systému trestního soudnictví (v průběhu vyšetřování a soudního řízení)?

Všechny orgány provádějící řízení jsou vždy povinny zvážit vaše zájmy a předejít tomu, abyste během trestního řízení byli nuceni podstoupit druhotnou viktimizaci.

Jaká ochrana může být poskytnuta velmi zranitelným obětem?

Jste-li obětí závažného trestného činu, může vám být povoleno, že nemusíte podstoupit výslech u soudu, případně může být povolen výslech prostřednictvím vzdálených komunikačních prostředků nebo použití zástěny, která vás během vašeho výslechu u soudu ochrání před zraky obviněného.

Jsem nezletilý – mám nějaká zvláštní práva?

Orgán provádějící řízení může při výslechu nezletilé oběti zapojit pracovníka pro ochranu dětí, sociálního pracovníka nebo psychologa. V závažných případech je toto povinné v případě, kdy osoba provádějící řízení neobdržela odpovídající školení.

Jste-li oběť, která je nezletilá a vaše zájmy jsou v rozporu se zájmy vašeho zákonného zástupce nebo vašich rodičů, pak vám orgán provádějící řízení může jako právní pomoc určit advokáta, a to bezplatně.

Nezletilé osoby s duševní poruchou, všechny děti mladší 10 let nebo v případě domácího nebo sexuálního násilí děti mladší 14 let nebudou u soudu vyslýchány. Policejní pohovor s nezletilou osobou bude místo toho zaznamenán na video a může být použit jako důkaz u soudu.

Člen mé rodiny zemřel v důsledku trestného činu – jaká jsou má práva?

Jestliže člen vaší rodiny zemřel v důsledku trestného činu, máte během řízení veškerá práva oběti.

Člen mé rodiny se stal obětí trestného činu – jaká jsou má práva?

Jestliže se člen vaší rodiny stal obětí trestného činu, máte v případě potřeby nárok na obdržení služeb podpory pro oběti obdobně jako oběť.

Mám přístup k mediačním službám? Za jakých podmínek? Bude v průběhu mediace zajištěna má bezpečnost?

S vaším souhlasem a souhlasem podezřelého může úřad státního zástupce rozhodnout, že trestní řízení ukončí smírnou cestou (mediací). Smírčí služba je zajišťována pracovníkem poskytujícím podporu obětem.

Od smírčího řízení máte právo kdykoliv odstoupit.

Kde se mohu obeznámit s právním předpisem, v němž jsou stanovena má práva?

Trestní řád

Zákon o poskytování podpory obětem

Poslední aktualizace: 01/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.