Práva obětí trestných činů – podle zemí

Estonsko

Obsah zajišťuje
Estonsko

Za oběť trestného činu (poškozeného) budete považováni tehdy, byla-li vám protiprávním jednáním způsobena přímá fyzická újma, materiální škoda nebo morální újma – například jste utrpěli zranění nebo byl poškozen či odcizen váš majetek atd. – v důsledku události, která je podle vnitrostátního práva trestným činem. Jako oběti trestného činu vám právní předpisy před zahájením soudního řízení, v jeho průběhu a po jeho skončení přiznávají určitá práva.

Trestní řízení v Estonsku začíná přípravným řízením, které zpravidla vede policie a státní zástupce a během něhož jsou shromážděny důkazy o spáchaném trestném činu a údajném pachateli. Existují-li dostatečné důkazy, je věc postoupena soudu. Soudní řízení končí tím, že soud obžalovaného uzná vinným, nebo jej zprostí obžaloby. V případě odsouzení soud rovněž rozhodne o občanskoprávním nároku uplatněném u soudu, je-li však obžalovaný zproštěn obžaloby, nárok se zamítne. V takovém případě je možné požadovat náhradu škody v občanskoprávním řízení. Soud se může rozhodnout, že nárok přizná plně nebo z části, že jej nepřizná, nebo jej zamítne. Jestliže s rozhodnutím nesouhlasíte, můžete se v dané věci odvolat k soudu vyššího stupně.

Kliknutím na níže uvedené odkazy se zobrazí informace, které potřebujete

1 - Má práva v případě, že se stanu obětí trestného činu

2 - Oznámení trestného činu a má práva v průběhu vyšetřování nebo soudního řízení

3 - Má práva po skončení soudního řízení

4 - Náhrada škody

5 - Má práva na podporu a pomoc

Poslední aktualizace: 01/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.