Práva obětí trestných činů – podle zemí

Finsko

Obsah zajišťuje
Finsko

Jaký je postup pro vymáhání náhrady škody od pachatele? (Například trestní řízení, občanskoprávní žaloba, adhezní řízení)

Nároky na náhradu škody vzniklé v důsledku spáchání trestného činu jsou obvykle řešeny jako součást jednání o trestní věci v rámci téhož soudního řízení. Svůj záměr požadovat náhradu škody musíte oznámit policii během přípravného řízení, nejpozději však u soudu.

Můžete požádat státního zástupce, aby váš nárok na náhradu škody vzniklé v důsledku spáchání daného trestného činu uplatnil u soudu. Je dobré o tomto záměru informovat policii během přípravného řízení. Pokud je věc jasná a jednoduchá, může státní zástupce vaším jménem uplatnit nárok na náhradu škody. Pokud státní zástupce váš nárok na náhradu škody neuplatní, informuje vás o tom písemnou formou.

Během trestního řízení můžete rovněž svůj nárok na náhradu škody uplatnit u soudu. Může to vaším jménem udělat také váš právní zástupce.

V případě potřeby lze nárok na náhradu škody projednat také v samostatném občanskoprávním řízení. Svůj nárok můžete také uplatnit jako samostatný občanskoprávní nárok. Pokud nebude váš nárok projednán společně s trestní věcí, bude za řízení účtován soudní poplatek.

Soud pachateli uložil, aby mi vyplatil náhradu škody. Jak mohu zajistit, aby pachatel skutečně zaplatil?

Pokud pachatel nezaplatí dobrovolně v souladu s rozhodnutím soudu, lze povinnost uloženou rozsudkem vymoci prostřednictvím nuceného výkonu. Nucený výkon nebude zahájen automaticky. Musíte podat návrh na zahájení výkonu u donucovacího orgánu a připojit k němu rozhodnutí soudu.

Vůči pachateli nemůžete uplatnit nárok na náhradu škody ve výši, ve které jste již obdrželi státní odškodnění od ministerstva financí za tutéž ztrátu nebo škodu.

Pokud pachatel nezaplatí, může mi stát vyplatit zálohu? Za jakých podmínek?

Abyste mohli získat odškodnění z peněžních prostředků státu, nemusíte podat žalobu na náhradu škody vůči pachateli. Žádost o náhradu škody však musíte pachateli předložit během soudního řízení.

Mám nárok na odškodnění od státu?

Pokud jste se vy (nebo blízký příbuzný) stali obětí trestného činu ve Finsku, můžete ze státních peněžních prostředků obdržet odškodnění za újmu na zdraví a utrpení způsobené trestným činem. Chcete-li uplatnit nárok na náhradu škody, musíte trestný čin oznámit policii.

Pokud je trestní případ projednáván před soudem, měli byste usilovat o to, aby vaše právo na náhradu škody bylo potvrzeno rozsudkem. To znamená, že byste během soudního řízení měli vůči pachateli uplatnit nárok na náhradu škody. Odškodnění za újmu způsobenou trestným činem se obvykle nevyplácí, pokud byste tuto povinnost nesplnili.

O náhradu škody musíte požádat do tří let ode dne vydání pravomocného rozsudku, kterým bylo o nároku na náhradu škody rozhodnuto. Pokud případ nebyl projednán u soudu, je třeba nárok na náhradu škody uplatnit do deseti let ode dne spáchání trestného činu. Tyto lhůty se mohou lišit pouze v případě zvláštních okolností.

Váš nárok na ofdškodnění posoudí ministerstvo financí. Svůj požadavek můžete zaslat elektronicky na adresu rikosvahingot@valtiokonttori.fi nebo můžete odeslat vytištěný formulář na adresu: Ministerstvo financí, P. O. Box 50, 00054 Ministerstvo financí.

Mám nárok na odškodnění v případě, že pachatel není odsouzen?

O odškodnění můžete požádat i v případě, že totožnost pachatele nebyla prokázána. K žádosti o odškodnění musíte přiložit kopii policejního záznamu z přípravného řízení nebo jiné spolehlivé důkazy o událostech, k nimž došlo.

Nárok na odškodnění máte také tehdy, pokud totožnost pachatele byla prokázána, avšak pachatel nebyl odsouzen, protože je mladší 15 let nebo není trestně odpovědný.

Mám v době, kdy očekávám rozhodnutí o své žádosti o náhradu škody či odškodnění, nárok na platbu v případě naléhavé potřeby?

V případě potřeby můžete podat písemnou žádost o zálohu na náhradu škody. Záloha na odškodnění může být vyplacena, pokud je projednávání vašeho nároku na odškodnění zpožděno z důvodů, které nemůžete ovlivnit, a pokud máte nárok na odškodnění ve značné výši.

Poslední aktualizace: 05/02/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.