Práva obětí trestných činů – podle zemí

Finsko

Obsah zajišťuje
Finsko

Za oběť trestného činu jste považováni tehdy, pokud jste byli poškozeni jednáním nebo opomenutím, které podle finského práva představuje trestný čin. Jakožto oběť trestného činu máte určitá práva před soudním řízením, v jeho průběhu a po jeho skončení.

Trestní řízení ve Finsku začíná přípravným řízením, které obvykle vede policie. Během této fáze bude zjištěno, zda došlo ke spáchání trestného činu, či nikoli, za jakých okolností k němu došlo, a bude také zjištěna totožnost zúčastněných stran. Rovněž bude posouzen rozsah újmy nebo škod způsobených trestným činem a vaše nároky jakožto oběti.

Pokud existují dostatečné důkazy o tom, že byl spáchán trestný čin, podá státní zástupce obžalobu a předloží věc soudu. Během hlavního líčení soud zkoumá důkazy a domnělého pachatele buď odsoudí, nebo jej shledá nevinným. Trestní řízení může pokračovat, pokud jedna ze stran podá opravný prostředek k vyššímu soudu.

Příslušné informace naleznete na následujících odkazech.

1 - Má práva v případě, že se stanu obětí trestného činu

2 - Oznámení trestného činu a má práva v průběhu vyšetřování nebo soudního řízení

3 - Má práva po skončení soudního řízení

4 - Náhrada škody

5 - Má práva na podporu a pomoc

Poslední aktualizace: 19/05/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.