Práva obětí trestných činů – podle zemí

Finsko

Obsah zajišťuje
Finsko

Mohu proti rozhodnutí soudu podat opravný prostředek?

Proti rozhodnutí okresního soudu (käräjäoikeus) můžete podat odvolání k odvolacímu soudu (hovioikeus). Obecně platí, že k úplnému projednání věci odvolacím soudem budete potřebovat povolení k dalšímu přezkumu.

Proti rozsudku odvolacího soudu lze podat dovolání k Nejvyššímu soudu (korkein oikeus). K podání dovolání k Nejvyššímu soudu budete potřebovat povolení. To bude poskytnuto pouze za podmínek stanovených zákonem.

Jaká jsou má práva po odsouzení pachatele?

V případě některých závažných trestných činů můžete požádat o informace o propuštění pachatele z vězení nebo z vazby (viz níže).

Mám po skončení soudního řízení nárok na podporu nebo ochranu? Po jak dlouhou dobu?

Subjekty poskytující pomoc obětem trestných činů poskytují podporu a poradenství i po skončení soudního řízení

tak dlouho, jak je potřeba. V případě domácího násilí bude v rámci Meziagenturního hodnocení rizik vypracován bezpečnostní plán. Tento postup není vázán na skončení soudního řízení.

Pokud jste se stali obětí obchodování s lidmi, vaše právo na zvláštní pomoc od Systému pomoci pro oběti obchodování s lidmi zanikne, pokud bude trestní řízení skončeno, aniž by byl někdo za obchodování s lidmi odsouzen konečným rozhodnutím soudu.

Jaké informace mi budou poskytnuty, pokud bude pachatel odsouzen?

Máte právo být na základě své žádosti informováni o rozsudku v trestní věci. Rozsudek uvádí trestní sankci uloženou obviněnému, včetně doby trvání trestu odnětí svobody.

Strany trestního řízení obdrží kopii rozsudku. Nebude vám však sděleno, do kterého vězení může být pachatel poslán.

Budu informován, pokud bude pachatel propuštěn (včetně předčasného nebo podmíněného propuštění) nebo uprchne z vězení?

V případě některých závažných trestných činů můžete požádat o informace o propuštění pachatele z vězení nebo z vazby, o jeho útěku nebo o skutečnosti, že za určitých okolností opustil vězení jiným způsobem. Pokud si přejete být informováni o těchto skutečnostech, musíte to oznámit příslušnému orgánu v přípravném řízení nebo státnímu zástupci. Orgán činný v trestním řízení vám poskytne další informace.

Budete informováni pouze v případě, že nebudou existovat obavy, že poskytnutí informací by představovalo riziko pro život nebo zdraví vězně nebo někoho ve vazbě.

Budu se moci podílet na rozhodnutí o propuštění nebo podmíněném trestu? Mohu například učinit prohlášení nebo podat opravný prostředek?

Ne, toto právo nemáte.

Poslední aktualizace: 05/02/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.