Práva obětí trestných činů – podle zemí

Francie

Obsah zajišťuje
Francie

Jaké informace mohu obdržet od odpovědných orgánů (např. policie, státního zastupitelství) poté, co dojde k trestnému činu, avšak ještě předtím, než tento trestný čin oznámím?

Pokud nebyl trestný čin oznámen a nebyl na něj upozorněn justiční orgán nebo vyšetřovací orgány (policie nebo četnictvo), nebudou Vám sděleny žádné informace vzhledem k tomu, že se o trestném činu nikdo nedozvěděl.

Pokud je trestný čin oznámen justičnímu, případně policejnímu nebo četnickému orgánu jakýmikoli prostředky (kromě trestního oznámení oběti), budete předvolán(a) za účelem výslechu a upřesnění újmy, kterou jste utrpěl(a), a okolností, za kterých byl skutek spáchán; poté budete informován(a) o svých právech.

Pokud sám (sama) uvědomíte orgány policie, četnictva nebo justiční orgán, budete rovněž vyslechnut(a) ihned po oznámení těchto skutečností a budete informován(a) o svých právech.

Nežiji v zemi EU, ve které k trestnému činu došlo (platí pro občany EU i občany třetích zemí). Jak jsou má práva chráněna?

Francouzští státní příslušníci mohou podat trestní oznámení na jakémkoli policejním komisařství nebo četnické stanici na francouzském území. Jejich oznámení bude řešeno ve Francii, pokud si francouzské orgány ponechají své pravomoci, případně bude předáno příslušným orgánům státu, ve kterém k daným činům došlo.

Cizí státní příslušníci, kteří se stanou obětí trestného činu spáchaného na francouzském území, mohou podat trestní oznámení na jakémkoli policejním komisařství nebo četnické stanici na území Francie. Při výslechu nebo při podávání trestního oznámení může cizinci, který se stal obětí trestného činu, být k dispozici tlumočník. Oběť bude veškerými prostředky informována o důsledcích a její práva budou chráněna stejně jako práva francouzských státních příslušníků, neboť zákon nerozlišuje informace poskytované obětem a jejich práva podle jejich státní příslušnosti.

Oběť může využít právní pomoci, pokud je státním příslušníkem členského státu Evropské unie nebo státu, který uzavřel s Francií mezinárodní dohodu.

A konečně v případě, že oběť podá oznámení nebo svědčí proti pachateli,který se dopustil kuplířství nebo obchodování s lidmi, má právo získat dočasné povolení k pobytu na území Francie, které zakládá její nárok na výkon profesní činnosti, pokud její přítomností není ohrožen veřejný pořádek.

Pokud trestný čin oznámím, jaké informace mi budou poskytnuty?

Když oznámíte trestný čin, budou zapsány Vaše kontaktní údaje, aby bylo možno Vás v průběhu vyšetřování kontaktovat. Budete rovněž informován(a) o svých právech a o podmínkách jejich uplatnění.

Informace poskytované oběti o postupu vyšetřování

Můžete se dotázat policejních nebo četnických orgánů, státního zástupce nebo vyšetřujícího soudce (v případě, že mu byla věc předložena), v jaké fázi se nachází vyšetřování ve Vaší věci.

Pokud se jedná o zločin a o některé přečiny, platí, že pokud uplatníte občanskoprávní nárok v adhezním řízení, bude Vás vyšetřující soudce každých šest měsíců informovat o stavu probíhajícího řízení.

Informace poskytované oběti o následných opatřeních navazujících na vyšetřování

Po skončení vyšetřování budete informován(a) o přijatém rozhodnutí: odložení případu, alternativním opatření k trestnímu stíhání nebo předvolání obviněného před soud nebo soudní dvůr. Pokud se má konat soudní řízení, budete informován(a) o tom, z jakých trestných činů je podezřelý obžalován, a dále o datu a o místě jednání.

Informování oběti v případě, že je věc předložena vyšetřujícímu soudci

Po zahájení soudního vyšetřování pověří státní zástupce vyšetřováním vyšetřujícího soudce. Ten je povinen Vás vyrozumět o zahájení tohoto řízení, o Vašem právu uplatnit nárok v adhezním řízení a o způsobu výkonu tohoto práva. Pokud jste nezletilý(á), budou tyto informace poskytnuty Vašim zákonným zástupcům.

Ve svém vyrozumění oběti Vás vyšetřující soudce rovněž informuje, že pokud uplatníte nárok v adhezním řízení, máte právo na pomoc advokáta, kterého si můžete buď zvolit sami, nebo kterého na Vaši žádost určí předseda advokátní komory s tím, že náklady ponesete Vy, pokud nemáte nárok na bezplatnou právní pomoc (viz podmínky) nebo pokud nemáte pojištění právní ochrany.

Informace poskytované oběti o situaci podezřelého

Nemusíte být nutně informován(a) o tom, zda byl údajný pachatel vzat do vyšetřovací vazby ani zda z ní byl propuštěn.

Na druhé straně však budete vždy informován(a) o umístění údajného pachatele pod soudní dohled v případě, že byl z důvodu Vaší ochrany nařízen zákaz styku.

Mám nárok na bezplatné tlumočnické nebo překladatelské služby (v případě, že se obrátím na policii či jiné orgány, nebo během vyšetřování a soudního řízení)?

Pokud nehovoříte nebo nerozumíte dostatečně francouzsky, vyžádá si policejní nebo četnický orgán, na který jste se obrátili, služeb tlumočníka. Tlumočník bude přítomen během Vašich výslechů, ale také během Vašich případných rozhovorů s advokátem a během soudního řízení.

Během vyšetřování si můžete od soudce, který má Váš případ na starosti, vyžádat překlad podstatných částí spisu. Tento překlad bude poskytnut bezplatně, pokud se bude týkat podstatných částí spisu, překlad dalších dokumentů však bude zpoplatněn.

Některé dokumenty o právech obětí již byly přeloženy do nejběžnějších jazyků, a policie či četnictvo Vám je tedy předá.

Jak příslušný orgán zajistí, abych při komunikaci rozuměl a bylo mi rozuměno (v případě dětí nebo zdravotně postižených osob)?

Pokud máte takové zdravotní postižení, které omezuje Vaši schopnost komunikovat, budete mít k dispozici tlumočníka, kterého přizvou vyšetřovatelé nebo soudci. Tlumočník Vám bude k dispozici při výsleších, při rozhovorech s advokátem nebo v průběhu soudního řízení.

Pokud neumíte nebo nejste schopni číst, budou Vám dokumenty předčítány.

Pokud jste nezletilý(á), bude Váš výslech přizpůsoben Vašemu věku a vyspělosti a bude prováděn speciálně vyškolenými vyšetřovateli, někdy i za přítomnosti psychologa. Kdykoli to bude možné, bude Vás v případě, že je nutné provést výslechů více, vyslýchat stejný vyšetřovatel.

Na některých policejních komisariátech nebo četnických stanicích jsou k dispozici zvláštní místnosti, které jsou přizpůsobeny dětem a výslech v nich je méně formální.

Kdykoli můžete požádat o to, aby při Vašem výslechu byla přítomna dospělá osoba, kterou si zvolíte.

A konečně, pokud se vyšetřování týká závažných skutečností a zejména veškerých trestných činů sexuální povahy, bude Váš výslech natáčen nebo minimálně nahráván.

Podpora pro oběti

Kdo poskytuje podporu pro oběti?

Podporu obětem poskytují sdružení na podporu obětí. Účelem těchto sdružení je poskytovat poradenství, sociálně-právní pomoc nebo psychologickou podporu všem obětem trestných činů bez ohledu na to, zda jsou účastníky trestního řízení.

Tato sdružení navíc provozují kanceláře na podporu obětí, které působí při každém soudu prvního stupně a jejich úkolem je poskytovat pomoc a podporu obětem, kterých se týká probíhající řízení.

Kromě toho mohou specializovaná sdružení poskytnout vhodnou podporu obětem konkrétních trestných činů (např. partnerského násilí).

Bude mě policie o možnostech podpory automaticky informovat?

Budete veškerými způsoby informován(a) o tom, že máte právo na příslušnou službu poskytovanou veřejným orgánem nebo sdružením na podporu obětí, jehož kontaktní údaje Vám budou poskytnuty. Předpisy nestanoví, že by policejní nebo četnické orgány měly povinnost přímo kontaktovat sdružení na podporu obětí, ale když se v jejich prostorách nacházejí sociální pracovníci (sociální asistenti nebo psychologové), ať již byla jejich přítomnost vyžádána nebo zajišťují trvalou službu, mohou Vás při Vašich jednáních doprovázet.

Na každém departementálním ředitelství pro veřejnou bezpečnost působí styčný úředník departementu pro „pomoc obětem“. Jeho úkolem je udržovat vztahy s uvedenými sdruženími, organizovat zlepšení způsobu, jakým jsou oběti přijímány, centralizovat informace, které mohou být pro oběti užitečné, a zajišťovat sledování trestního řízení s cílem poskytovat informace o průběhu vyšetřování.

Každá četnická skupina v daném departementu má k dispozici úředníka, do jehož pravomocí spadá „prevence – partnerství – odpovídající pomoc obětem“.

Při každém podání oznámení proti X za závažné trestné činy policista vždy předá oznamovateli formulář týkající se podpory obětí s cílem informovat jej o činnosti Státního institutu pro podporu obětí a mediaci (Institut national d'aide aux victimes et de médiation, INAVEM) a poskytnout mu kontaktní údaje sdružení na podporu obětí nebo sociálních služeb.

Následně může státní zástupce předložit věc přímo sdružení na podporu obětí a požádat jej, aby poskytlo oběti trestného činu pomoc.

V případě nehody týkající se velkého počtu osob (hromadná nehoda nebo teroristický čin) mohou sdružení na podporu obětí získat přístup k seznamu obětí a kontaktovat je přímo.

Jak je chráněno mé soukromí?

V průběhu vyšetřování máte právo se souhlasem státního zástupce neposkytnout adresu svého bydliště a uvést adresu četnické stanice nebo policejního komisariátu, případně adresu třetí osoby s výslovným souhlasem této osoby.

A konečně máte možnost požádat o neveřejné soudní řízení, tj. s vyloučením veřejnosti, což soudci nemohou zamítnout v případě, že jste se stali obětí znásilnění, mučení a barbarských činů doprovázených sexuálním násilím. V ostatních případech bude soudní řízení neveřejné jen tehdy, pokud proti tomu Vy nebo jiný účastník adhezního řízení nevznesete námitku.

V každém případě se zmínka o Vaší totožnosti nesmí objevit v médiích, pokud k tomu neudělíte souhlas.

Služby poskytované sdruženími na podporu obětí, jakož i údaje, které shromažďují, jsou navíc zcela důvěrné.

Musím trestný čin oznámit ještě před tím, než získám přístup k podpoře pro oběti?

Pro získání podpory od organizace na podporu obětí není nutné podat trestní oznámení.

Osobní ochrana v případě, že jsem v nebezpečí

Jaké druhy ochrany jsou k dispozici?

Pokud jste se setkali s domácím násilím, může být útočník donucen opustit společnou domácnost, může mu být zabráněno, aby se vyskytoval na určitých místech, a může mu být nařízena lékařská nebo psychologická péče.

Pokud jste se stali obětí násilí spáchaného Vaším (bývalým) manželem či (bývalou) manželkou nebo (bývalým) druhem či (bývalou) družkou a v případě, že Vám hrozí vážné nebezpečí, může Vám státní zástupce přidělit zařízení na dálkovou ochranu (telefon pro případ vážného nebezpečí). Oběti domácího násilí mohou také požádat soud pro rodinné záležitosti o vydání ochranného opatření, kterým se stanoví některé zákazy pro pachatele v případě, že existují závažné důvody k tomu považovat za pravděpodobné, že údajné násilné činy skutečně spáchal, i nebezpečí, jemuž je oběť vystavena.

Soudní dvůr / soud Vás a Vaši rodinu může také chránit před možnými hrozbami nebo nátlakem údajného pachatele tím, že podnikne kroky k zákazu veškerého kontaktu, jako je nařízení vyšetřovací vazby, soudního dohledu a dalších soudem nařízených omezení.

Kdo mi může ochranu poskytnout?

Ochranu obětí zajišťuje justiční orgán, který zohlední rizika a potřeby obětí při vydávání některých rozhodnutí, jako je například zákaz navázat kontakt nebo se vyskytovat na některých místech, jako je například bydliště oběti. Rozhodnutí, která stanoví tyto zákazy, jsou předávána policejním komisariátům a četnickým stanicím, které jsou pak pověřeny tím, aby dbaly na jejich dodržování. V případě, že obviněný nebo odsouzený tento zákaz poruší, může být zadržen a toto chování může být důvodem pro jeho uvěznění nebo může být kvalifikováno jako nové protiprávní jednání.

Když je oběti poskytnuto speciální ochranné zařízení (telefon pro případ vážného nebezpečí), je její bezpečnost zajištěna prostřednictvím tohoto nástroje, který umožňuje snadno kontaktovat platformu, která pak okamžitě upozorní nejbližší policejní nebo četnický orgán, aby se dostavil na pomoc oběti v nebezpečí.

Může někdo posoudit můj případ a zjistit, zda mi ze strany pachatele hrozí další nebezpečí?

Policista nebo příslušník soudní policie, který vede Váš výslech, odpovídá za shromáždění prvních informací, které umožňují individuální posouzení Vaší situace a Vaší potřeby ochrany. Tyto informace předá justičnímu orgánu pověřenému daným řízením, který rozhodne, pokud to považuje za vhodné, zda má sdružení na podporu obětí provést důkladné vyhodnocení. Hlavním cílem tohoto individuálního posouzení je určit, jaké je riziko, že se pachatel dopustí zastrašování nebo odplaty.

Může někdo posoudit můj případ a zjistit, zda mi hrozí další nebezpečí ze strany systému trestního soudnictví (v průběhu vyšetřování a soudního řízení)?

Cílem výše popsaného hodnocení je rovněž stanovit riziko sekundární viktimizace v důsledku Vaší účasti v trestním řízení.

Jaká ochrana může být poskytnuta velmi zranitelným obětem?

Velmi zranitelné oběti mají nárok na vyhodnocení a asistenci poskytované sdružením na podporu obětí.

Navíc jsou poskytována další ochranná opatření v závislosti na potřebách oběti, například:

  • omezení počtu výslechů a lékařských vyšetření pouze na ty, které budou nezbytně nutné pro účely vyšetřování;
  • možnost požádat o výslech vyšetřovatelem stejného pohlaví v případě sexuálního násilí nebo násilí páchaného na základě pohlaví;
  • být vyslechnut(a) ve vhodných prostorách proškolenými vyšetřovateli, přičemž všechny výslechy povedou pokud možno stejní vyšetřovatelé.

Jsem nezletilý – mám nějaká zvláštní práva?

Nezletilá oběť má nejen stejná práva jako dospělé osoby, ale má i zvláštní práva související s její nezletilostí. Pokud se tedy jeví, že rodiče (nebo zákonní zástupci) nejsou schopni zajistit ochranu zájmů nezletilého dítěte, určí justiční orgán zástupce ad hoc (příbuzného dítěte nebo pověřenou osobu), která převezme zastupování nezletilého a výkon jeho práv.

Je rovněž vždy určen advokát, který bude chránit zájmy nezletilé oběti a který musí být přítomen při každém jejím výslechu.

U některých trestných činů, zejména u trestných činů sexuální povahy, může být nezletilá oběť podrobena lékařsko-psychologickému posudku ve fázi vyšetřování, jejímž cílem je posoudit povahu a rozsah způsobené újmy a stanovit, zda je v jejím důsledku nutná odpovídající léčba nebo péče. Výslechy nezletilých, kteří se stali obětí určitých trestných činů, zejména trestných činů sexuální povahy, musí být vždy natáčeny, aby nebylo nutné nezletilého vyslýchat vícekrát.

A konečně u každého výslechu bez ohledu na povahu událostí, k nimž došlo, může nezletilou oběť doprovázet osoba, kterou si sama zvolí (blízká osoba, rodinný příslušník, právní zástupce, lékař, psycholog).

Člen mé rodiny zemřel v důsledku trestného činu – jaká jsou má práva?

Osoba, která se sama přímo nestala obětí trestného činu, může být i přesto považována za nepřímou oběť a mít určitá práva.

Nepřímá oběť, která dle vlastního názoru utrpěla újmu, byť i jen morální, může uplatňovat nárok v adhezním řízení při vyšetřování, před vyšetřujícím soudcem nebo při jednání, při němž je pachatel souzen soudem nebo soudním dvorem.

Naproti tomu nepřímá oběť nemusí být na rozdíl od přímé oběti trestného činu nutně předvolána ani informována o výsleších, pokud se k tomu předem nevyjádřila.

A konečně musí oběť specifikovat povahu újmy, kterou utrpěla, aby mohl soudce určit, zda se může uplatňovat nárok v adhezním řízení, tj. zda její žádost v tomto smyslu může být považována za oprávněnou.

Člen mé rodiny se stal obětí trestného činu – jaká jsou má práva?

Osoba, která se sama přímo nestala obětí trestného činu, může být i přesto považována za nepřímou oběť a mít určitá práva.

Nepřímá oběť, která dle vlastního názoru utrpěla újmu, byť i jen morální, se může uplatňovat nárok v adhezním řízení při vyšetřování, před vyšetřujícím soudcem nebo při jednání, při němž je pachatel souzen soudem nebo soudním dvorem.

Naproti tomu nepřímá oběť nemusí být na rozdíl od přímé oběti trestného činu nutně předvolána ani informována o výsleších, pokud se k tomu předem nevyjádřila.

A konečně musí oběť specifikovat povahu újmy, kterou utrpěla, aby mohl soudce určit, zda se může uplatňovat nárok v adhezním řízení, tj. zda její žádost v tomto smyslu může být považována za oprávněnou.

Mám přístup k mediačním službám? Za jakých podmínek? Bude v průběhu mediace zajištěna má bezpečnost?

Mediace je soudní opatření, které lze uplatnit, pokud je pravděpodobné, že může zajistit nápravu škody, která byla oběti způsobena, ukončit problém vyplývající z daného trestného činu nebo přispět k nápravě pachatele.

O tomto opatření může rozhodnout státní zástupce se souhlasem oběti nebo na její žádost.

Pokud se násilí dopustil manžel nebo bývalý manžel oběti, její registrovaný partner nebo bývalý registrovaný partner či její současný či bývalý druh či družka, provádí se mediace pouze tehdy, pokud o ni oběť výslovně požádá. V tomto případě pachatel násilného činu rovněž obdrží napomenutí (rappel à la loi).

Pokud se poté, co pachatel a oběť absolvují mediaci, dopustí manžel nebo bývalý manžel oběti, její registrovaný partner nebo bývalý registrovaný partner či její současný či bývalý druh či družka, násilí znovu, není možno provádět další mediaci.

Mediace, kterou může provést příslušník soudní policie, osoba pověřená prokurátorem nebo mediátor, spočívá v tom, že se oběť dostane do kontaktu s pachatelem a současně bude zaručena bezpečnost oběti, která vyjádří souhlas se zásadami a způsobem provedení mediace. Oběť nemůže být konfrontována s pachatelem proti své vůli, ani s ním v žádném případě nesmí být ponechána o samotě.

Toto opatření navíc nebude provedeno, pokud se jeví, že kontakt mezi pachatelem a obětí představuje pro oběť nebezpečí.

Kde se mohu obeznámit s právním předpisem, v němž jsou stanovena má práva?

Veškeré francouzské právní předpisy jsou k dispozici na internetových stránkách. Práva obětí jsou uvedena v trestním řádu, zejména v článcích 10-2 až 10-5 a D1-2 až D1-12.

Poslední aktualizace: 03/10/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.