Práva obětí trestných činů – podle zemí

Francie

Obsah zajišťuje
Francie

Jak mohu trestný čin oznámit?

Trestní oznámení můžete podat jakémukoli policejnímu nebo četnickému orgánu, který je předá státnímu zastupitelství v místě, kde byl trestný čin spáchán, nebo v místě bydliště nebo zatčení pachatele.

Můžete se rovněž obrátit přímo na státního zástupce, a to obyčejným dopisem, v němž objasníte skutečnosti, které se Vám udály, s uvedením data a místa, kde k těmto činům došlo, a Vaší totožnosti a adresy.

Trestný čin může za stejných podmínek oznámit i jakákoli osoba, která není jeho obětí.

Jak mohu zjistit, jak je daný případ vyřizován?

Informace poskytované oběti o postupu vyšetřování

Oběť se může dotázat policejních nebo četnických orgánů, státního zástupce nebo vyšetřujícího soudce (v případě, že mu byla věc předložena), v jaké fázi se nachází vyšetřování v její věci.

Pokud se jedná o závažný trestný čin a v případě některých přečinů platí, že pokud oběť uplatní nárok v adhezním řízení, bude ji vyšetřující soudce každých šest měsíců informovat o stavu probíhajícího řízení.

Informace poskytované oběti o následných opatřeních navazujících na vyšetřování

Po skončení vyšetřování bude oběť informována o přijatém rozhodnutí: odložení případu, alternativním opatření k trestnímu stíhání, zahájení soudního vyšetřování nebo předvolání obviněného před soud nebo soudní dvůr. Pokud se má konat soudní řízení, bude oběť informována o tom, z jakých trestných činů je podezřelý obžalován, a dále o datu a o místě jednání.

Informace poskytované osobě podávající trestní oznámení

Každá osoba, která oznámila určité skutečnosti, je státním zástupcem informována o následných krocích.

Mám nárok na právní pomoc (během vyšetřování nebo soudního řízení)? Za jakých podmínek?

Pokud nemáte advokáta, můžete získat informace o svých právech a povinnostech tak, že se obrátíte na soudy, „centra spravedlnosti a práva“ (maisons de la justice et du droit), na kontaktní místa poskytující přístup k právu, na magistrát či radnici nebo na centra sociální pomoci, kde trvale působí sdružení na podporu obětí. Můžete také využít bezplatného právního poradenství, které bez ohledu na věk, národnost nebo prostředky poskytují právníci, zejména advokáti, na uvedených místech.

Právní pomoci můžete využít za předpokladu, že splňujete následující podmínky:

 • jste francouzským státním příslušníkem, případně pocházíte z členského státu Evropské unie nebo ze státu, který s Francií uzavřel mezinárodní dohodu, případně máte legálně místo obvyklého pobytu ve Francii (splnění této podmínky se nevyžaduje, pokud jste nezletilý(á) nebo jste uplatnil(a) nárok v adhezním řízení).
 • vaše finanční prostředky [1] nepřesahují maximální hranici stanovenou zákonem o financích. Splnění této podmínky týkající se prostředků se nevyžaduje, pokud jste se stal(a) obětí mimořádně závažné trestné činnosti (úmyslný útok na Váš život, mučení nebo barbarské činy, teroristický čin, znásilnění, atd), pokud pobíráte dávku aktivní solidarity (revenu de solidarité active, RSA), nebo solidární starobní příspěvek a nemáte žádný jiný zdroj příjmů, případně pokud se vaše situace jeví jako hodná obzvláštního zájmu vzhledem k předmětu soudního sporu nebo pravděpodobným nákladům na soudní řízení.

Právní pomoc zahrnuje:

 • odměny advokátovi;
 • případně náklady soudního vykonavatele;
 • náklady na odborné posudky atd.;
 • případnou záruku, kterou budete muset uhradit.

Právní pomoc může být úplná nebo částečná. O právní pomoc je nutné požádat již při zahájení řízení, neboť náklady vzniklé před podáním žádosti Vám nebudou uhrazeny.

Informace a formulář žádosti o právní pomoc můžete získat u svého advokáta, u instituce typu „maison de la justice et du droit“, na magistrátu či radnici, u místně příslušného soudu podle Vašeho bydliště nebo u soudu, jemuž byl daný případ svěřen. Formulář lze rovněž stáhnout z následujícího odkazu: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1444.[1] Podmínky pro získání právní pomoci týkající se finančních prostředků:
Aby bylo možné posoudit Vaše potřeby právní pomoci, přihlížejí orgány k prostředkům, které jste obdrželi od 1. ledna do 31. prosince roku uplynulého před podáním žádosti. Tyto prostředky zahrnují příjmy všeho druhu s výjimkou rodinných dávek a některých sociálních dávek. Zohledňují se rovněž prostředky Vašeho manžela/manželky, druha/družky, nezaopatřeného dítěte a všech osob, které s Vámi žijí ve společné domácnosti.

Mohu požadovat náhradu výdajů (v souvislosti s účastí na vyšetřování/soudním řízení)? Za jakých podmínek?

Náklady spojené s řízením mohou být s určitými výhradami kryty Vaším pojištěním právní ochrany, pokud se toto pojištění zčásti nebo zcela vztahuje na odměnu advokáta, na odměnu soudního vykonavatele, na soudní poplatky, transakční náklady nebo náklady na znalecké posudky.

V opačném případě budou poté, co soud vynese rozsudek, při likvidaci škody tyto výdaje na Vaši žádost naúčtovány odsouzenému.

Mohu se odvolat, pokud je můj případ uzavřen ještě před tím, než se dostane k soudu?

Pokud se státní zástupce rozhodne na základě vyšetřování případ odložit, můžete se odvolat k nejvyššímu státnímu zástupci odvolacího soudu, pod který spadá soud, jenž věc odložil.

Pokud se nejvyšší státní zástupce domnívá, že je nutné zahájit stíhání, může nařídit státnímu zástupci, aby stíhání zahájil. Pokud se nejvyšší státní zástupce domnívá, že Vaše odvolání je neopodstatněné, sdělí Vám, že mu nevyhoví.

Kromě toho, pokud žaloba podaná státnímu zástupci vyústila v odložení případu, případně pokud od podání této žaloby uplynula lhůta tří měsíců, můžete podat žalobu přímo příslušnému vyšetřujícímu soudci uplatněním nároku v adhezním řízení.

A konečně můžete nechat předvolat údajného pachatele přímo k soudu tak, že požádáte soudního vykonavatele, aby mu předvolání předal. V takovém případě budete muset zaplatit zálohu, jejíž výše je stanovena soudem v závislosti na Vašich prostředcích.

Mohu se účastnit soudního řízení?

Budete vyrozuměn(a) o datu konání soudu a můžete se zúčastnit soudního řízení. V některých případech je soudní řízení neveřejné a budete moci zůstat v soudní síni pouze po dobu, kdy budete svědčit. Na druhou stranu zúčastnit se celého soudního řízení, i pokud bude neveřejné, budete oprávněni pouze v případě, že se stanete účastníkem adhezního řízení.

Po celou dobu soudního řízení máte bezpodmínečné právo na asistenci sdružení na podporu obětí. Členové těchto sdružení Vám mohou pomoci při podání žádosti o uplatnění nároku v adhezním řízení, mohou být přítomni při různých jednáních a mohou Vám pomoci pochopit dokumenty a rozhodnutí soudců.

Pokud máte potíže s porozuměním nebo vyjadřováním ve francouzštině, bude Vám poskytnut tlumočník.

Při jednání může účastník adhezního řízení nechat předvolat svědky nebo vznést námitky proti výslechu některých svědků.

Oběť nebo účastník adhezního řízení má možnost klást svědkům a obviněnému/obžalovanému otázky prostřednictvím předsedy soudu nebo soudního dvora.

A konečně jste oprávněni předložit svá vyjádření (písemné poznámky) týkající se technických aspektů soudního řízení, zákona a/nebo skutkové podstaty věci, na něž je soudce povinen odpovědět.

Jaká je má oficiální úloha v soudním systému? Mohu například být (nebo se rozhodnout být): oběť, svědek, účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky nebo soukromý žalobce?

Jakmile jsou justiční, policejní nebo četnické orgány upozorněny na předmětné skutečnosti, je oběť kontaktována za účelem výslechu.

Není odpovědná za pátrání po pachateli ani za prokazování jeho viny, tuto povinnost má státní zástupce. Může však být požádána, aby poskytla veškeré důkazy nebo indicie umožňující prokázat pravdu (lékařská osvědčení, totožnost svědků apod.)

Oběť se může rozhodnout, že se stane účastníkem řízení uplatňujícím občanskoprávní nároky, což jí dává právo požadovat finanční odškodnění za utrpěnou újmu a být zastupována advokátem.

Jaká jsou potom má práva a povinnosti?

Od okamžiku, kdy jsou policejní nebo četnické orgány pověřeny vyšetřováním, přistoupí k výslechu oběti. Při této příležitosti ji vždy informují o jejím právu:

 • Získat odškodnění za utrpěnou újmu ve formě náhrady škody nebo jakýmkoli jiným vhodným způsobem, včetně případného opatření restorativního trestního soudnictví;
 • uplatnit nárok v adhezním řízení buď v rámci zahájení trestního stíhání státním zástupcem, nebo na základě přímého předvolání pachatele před příslušný soud nebo žalobou podanou vyšetřujícímu soudci;
 • pokud si to přeje, uplatnit nárok v adhezním řízení a být zastupována advokátem, jehož si může zvolit sama nebo kterého na její žádost určí předseda advokátní komory u příslušného soudu s tím, že náklady ponese oběť s výjimkou případů, kdy splňuje podmínky přístupu k právní ochraně nebo pokud má pojištění právní ochrany;
 • získat pomoc od příslušné služby jednoho nebo více veřejnoprávních subjektů nebo sdružení zajišťujících podporu obětí;
 • eventuálně se obrátit na komisi pro odškodnění obětí trestných činů (Commission d'indemnisation des victimes d'infractions) v případě některých trestných činů;
 • být informována o ochranných opatřeních, která může využít, například o soudních zákazech kontaktu. Oběti jsou rovněž informovány o trestech uložených pachatelům násilných trestných činů a o podmínkách výkonu případných trestů, které mohou být uloženy;
 • oběti, které nerozumí francouzsky, mohou využívat služeb tlumočníka a překladů informací nezbytných pro výkon jejich práv;
 • na vlastní žádost může být každý ve všech fázích řízení doprovázen svým právním zástupcem a dospělou osobou, kterou si zvolí, pokud příslušný soudní orgán důvodně nerozhodne o opaku;
 • Uvést jako své bydliště adresu třetí osoby s výhradou výslovného souhlasu této osoby.

Oběť se musí dostavit k soudu/soudnímu dvoru a svědčit, pokud je předvolána jako svědek.

Účastník adhezního řízení nemusí být přítomen osobně, pokud je zastoupen advokátem. Naproti tomu, pokud se účastník adhezního řízení nedostaví a není zastupován, má se za to, že vzal svůj návrh zpět, s výjimkou případů, kdy písemně informoval soud nebo soudní dvůr o svých požadavcích.

Účastník adhezního řízení a oběť, která byla předvolána k soudu nebo soudnímu dvoru za účelem svědectví, může požadovat náhradu nákladů vzniklých v důsledku její účasti na jednání, pokud o to v průběhu řízení požádá.

Mohu v průběhu soudního řízení učinit prohlášení nebo poskytnout důkazy? Za jakých podmínek?

Při jednání můžete učinit prohlášení a poskytnout důkazy, které však musí dodržovat zásadu kontradiktornosti a musí být předány předem jak obhajobě (údajnému pachateli a/nebo jeho advokátovi), tak státnímu zástupci.

Máte právo uplatnit nárok v adhezním řízení, a to buď samostatně nebo s pomocí advokáta.

Musíte vyčíslit svůj nárok na odškodnění (finanční částku určenou k náhradě hmotné újmy, utrpení, ztráty času vyplývající z předmětných skutečností). Pro orientaci Vám může pomoci sdružení na podporu obětí.

Jaké informace mi budou v průběhu soudního řízení poskytnuty?

V průběhu soudního řízení je oběť informována o svém právu uplatnit nárok v adhezním řízení, právu využívat služeb advokáta a za určitých podmínek o svém nároku na právní pomoc, jakož i o možnosti pomoci ze strany sdružení na podporu obětí.

Oběť, která se stala účastníkem adhezního řízení, je informována, že se v určitých případech může obrátit na komisi pro odškodnění obětí trestných činů (Commission d’indemnisation des victimes d’infractions, CIVI) při vymáhání náhrady škody, pokud jí soud tuto náhradu přiznal.

Budu moci získat přístup k soudnímu spisu?

U trestního soudu a policejního soudu nemáte nárok na přímý přístup k dokumentům: musíte nejprve získat souhlas státního zástupce.

Naproti tomu pokud jste se vznesl(a) nárok v adhezním řízení, můžete do nich nahlížet buď přímo, nebo prostřednictvím svého advokáta, případně si vyžádat jejich kopii.

U porotního soudu (Cour d’Assises) můžete získat bezplatné kopie protokolů konstatujících protiprávní jednání, písemné výpovědi svědků a znalecké posudky a rovněž získat kopie ostatních procesních písemností.

Poslední aktualizace: 03/10/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.