Práva obětí trestných činů – podle zemí

Francie

Obsah zajišťuje
Francie

Stal(a) jsem se obětí trestného činu – na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc a podporu?

Seznam organizací na podporu obětí je uveden v následujícím adresáři: Adresář sdružení na podporu obětí.

Můžete se obrátit na sdružení na podporu obětí, které se nachází nejblíže Vašemu bydlišti.

Nepřetržitá telefonní linka na pomoc obětem

Pomoc obětem v konkrétních případech:

  • Ohrožené děti: 119 – 24 hodin denně – 7 dní v týdnu.
  • Pohřešované děti: 116 000 – 24 hodin denně – 7 dní v týdnu.
  • Násilí páchané na ženách: 3919 – 7 dní v týdnu – od pondělí do pátku od 9 do 22 h a v sobotu, v neděli a o svátcích od 9 do 18 h.
  • Znásilnění a sexuální útoky: 0 800 05 95 95 – od pondělí do pátku od 10 do 19 h.
  • Rasistické činy: 01 40 35 36 55 – úterý, čtvrtek a pátek od 10:30 do 13:30 h.
  • Homofobní činy: 01 48 06 42 41 – od pondělí do pátku od 18 do 22 h, v sobotu od 14 do 16 h a v neděli od 18 do 20 h.
  • Šikana ve školách: 3020 – od pondělí do pátku od 9 do 20 h a v sobotu od 9 do 18 h.

Je pomoc obětem bezplatná?

Ano, podpora poskytovaná sdruženími na podporu obětí je zcela bezplatná.

Jaký druh pomoci mi mohou poskytnout státní služby nebo orgány?

Lékařská pomoc:

Oběť může využít lékařských konzultací a získat potvrzení o svých zraněních, jestliže se dostaví do nemocnice.

Domácí násilí:

Oběť se může bez ohledu na svůj rodinný stav v případě nebezpečí naléhavě obrátit na soud prvního stupně pro rodinné záležitosti, aby dosáhla prozatímního přidělení ubytování a vykázání svého násilného partnera v rámci ochranného příkazu.

Právní pomoc:

V rámci každého soudu prvního stupně je zřízena kancelář na podporu obětí, kterou řídí sdružení na podporu obětí. Tyto struktury informují, směrují a doprovázejí oběti trestných činů a vysvětlují jim fungování soudního systému i probíhající postupy, které se jich týkají. Oběti tak mohou:

  • být informovány o jakémkoli naléhavém jednání: například o předběžném slyšení;
  • být informovány o průběhu trestního řízení.

Jsou systematicky směrovány na systém odškodnění, na které mohou mít nárok.

Tyto zásahy jsou bezplatné a důvěrné.

Jaký druh pomoci mi mohou poskytnout nevládní organizace?

Sdružení na podporu obětí pomáhají obětem po celou dobu soudního řízení tak, že jim bezplatně poskytují právní a sociální informace a rovněž psychologickou podporu. Jejich zástupci mohou obětem pomoci při podání žaloby nebo při zahájení adhezního řízení. Mohou být rovněž přítomni při jednání v trestní věci a pomoci obětem objasnit procesní akty a rozhodnutí různých orgánů.

Tato sdružení mohou mít své zástupce na četnických nebo policejních stanicích, v nemocnicích, na soudech, u sociálních služeb atd. Jejich adresy a telefonní čísla jsou k dispozici u soudů a na četnických a policejních stanicích, a jejich adresář je k dispozici zde.

Vedle obecných sdružení na pomoc obětem existuje celá řada alternativních sdružení, která se specializují na určitou oblast, jako je například ublížení na zdraví, domácí násilí, dopravní nehody, lékařské pochybení atd. Některá sdružení specializovaná na pomoc ženám, které se staly obětí násilí, mohou poskytovat ženám a jejich dětem azylové bydlení.

Poslední aktualizace: 03/10/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.