Práva obětí trestných činů – podle zemí

Francie

Obsah zajišťuje
Francie

Jaký je postup pro vymáhání náhrady škody od pachatele? (např. trestní řízení, občanskoprávní žaloba, adhezní řízení).

Platné právní předpisy umožňují každému, kdo tvrdí, že je obětí:

  • vznést nárok v adhezním řízení u vyšetřujícího soudce pověřeného daným případem;
  • podat návrh na předběžné opatření, případně podat žalobu ve věci samé k občanskoprávnímu soudu.

1) Občanskoprávní žalobu u trestního soudu lze podat různými způsoby:

–          Žaloba v případě, že státní zastupitelství nezahájilo trestní stíhání (a proto má za následek zahájení trestního stíhání).

Jsou možné dva postupy:

  • přímé předvolání (v případě přestupků nebo přečinů);
  • zahájení adhezního řízení (v případě přečinů nebo zločinů).

–          Přistoupení do řízení jako vedlejší účastníkv případě, že již bylo zahájeno trestní stíhání.

–         Adhezní řízení.

Tento úkon lze provést osobně, jste-li přítomni na jednání, ale také tak, že podáte žádost na dálku a zašlete předsedovi trestního soudu doporučený dopis s dodejkou nebo fax vyjadřující přání uplatnit nárok v adhezním řízení a obsahující vyčíslení částky požadované náhrady škody. Tento úkon lze provést také prostřednictvím advokáta.

2) Občanskoprávní žalobu u občanskoprávního soudu lze podat podle obecného práva občanskoprávní odpovědnosti.

V případě, kdy se osoba rozhodne domáhat se náhrady škody u občanskoprávního soudu, nebude se již moci následně obrátit na soud trestní. Ale naopak pokud se procesní subjekt obrátí na trestní soud, může následně věc předložit i soudu občanskoprávnímu.

Soud pachateli uložil, aby zaplatil náhradu škody. Jak mohu pachatele přimět, aby zaplatil?

V případě obtíží s vymáháním náhrady škody má účastník řízení možnost využít občanskoprávního postupu exekuce tak, že se obrátí na soudního vykonavatele. Tato žádost musí být zaslána poštou předsedovi soudu prvního stupně (tribunal de grande instance, TGI) místně příslušného podle bydliště odsouzeného, případně pokud si odsouzený odpykává trest odnětí svobody, soudu prvního stupně místně příslušného podle daného vězeňského zařízení. Zabavit je možné:

– část zbývajícího disponibilního platu odsouzeného;

– prostředky na jeho bankovním účtu;

– určité položky z jeho majetku.

Pokud pachatel odmítá zaplatit, může mi stát vyplatit zálohu? Za jakých podmínek?

Pokud odsouzený neposkytne oběti náhradu škody dobrovolně, může se oběť obrátit na Úřad pro pomoc obětem trestné činnosti při vymáhání náhrady škody (service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions, SARVI). Stačí, aby oběť uvedla odůvodnění, že jí pravomocný trestní rozsudek (proti němuž se již nelze odvolat) přiznává náhradu škody.

SARVI vyplatí oběti v zastoupení povinného náhradu škody v plném rozsahu až do výše 1 000 EUR; nad rámec této částky uhradí zálohu ve výši 30 % z celkové částky do maximální výše 3 000 EUR. Po uhrazení zálohy zaplatí SARVI zbytek dlužné částky v závislosti na částkách, které bude schopen vymoci od odsouzeného.

Aby bylo možné se obrátit na úřad SARVI, je nutné, aby si oběť vyzvedla formulář žádosti o pomoc při vymáhání pohledávek u soudu prvního stupně (jednotná podatelna, podatelna soudce pověřeného jednáním s obětmi, úřady pro výkon rozhodnutí, úřad pro pomoc obětem) nebo v centrech spravedlnosti a práva „maison de justice et du droit“ poskytujících přístup k právu, magistráty a radnice..., která následně předají vyplněný formulář úřadu SARVI.

Na úřad SARVI je nutno se obrátit ve lhůtě dvou měsíců až jednoho roku ode dne, kdy rozhodnutí o náhradě škody nabude právní moci.

Mám nárok na odškodnění od státu?

Garanční fond pro oběti teroristických činů a jiných trestných činů (Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, FGTI) provádí odškodnění obětí teroristických činů na základě zvláštního postupu. Zajišťuje rovněž odškodnění:

–          obětí znásilnění, sexuálního násilí, loupeže, podvodu, zpronevěry, vymáhání peněz za ochranu, zničení, poškození nebo ztráty majetku;

–          obětí trestného činu s následky trvalého zdravotního postižení nebo úplné pracovní neschopnosti;

–        příbuzných obětí vraždy nebo neúmyslného zabití.

Pro získání náhrady škody od FGTI je nutné za určitých podmínek podat žádost přímo komisi pro odškodnění obětí trestných činů (CIVI) při soudu prvního stupně (tribunal de grande instance, TGI), který je příslušný podle místa bydliště žadatele, případně při místně příslušném soudu, jenž o daném trestném činu rozhoduje.

Na komisi CIVI je třeba se obrátit do tří let od data spáchání daného trestného činu. Tato lhůta se prodlužuje o jeden rok od data posledního rozhodnutí v trestní věci.

Pokud byl daný trestný čin spáchán na francouzském území, je možné odškodnit:

—          osoby, které jsou francouzskými státními příslušníky;

—          státní příslušníky členského státu Evropské unie.

Pokud byl daný trestný čin spáchán v zahraničí, mohou získat odškodnění pouze francouzští státní příslušníci.

1) V případě těžké újmy na zdraví:

může oběť získat odškodnění za újmu na zdraví v plné výši, pokud: v důsledku daných činů došlo k úmrtí, zmrzačení nebo k trvalému postižení, případně k plné pracovní neschopnosti v trvání jednoho měsíce nebo delší, případně pokud se jednalo o trestný čin znásilnění, sexuálního násilí nebo pohlavního zneužití, případně obchodování s lidmi.

Komise CIVI zohledňuje dávky vyplácené institucemi sociálního zabezpečení, pojišťovnami a vzájemnými pojišťovnami atd. Na poškození oděvu nebo majetkovou újmu se náhrada škody neposkytuje.

2) V případě lehké újmy na zdraví a majetkové újmy vzniklé v důsledku loupeže, podvodu, zpronevěry, vymáhání peněz za ochranu, zničení, poškození nebo ztráty majetku;

Pokud oběť utrpěla újmu na zdraví, která vedla k plné pracovní neschopnosti kratší než jeden měsíc nebo k majetkové újmě v důsledku jednoho ze sedmi zmíněných trestných činů, podléhá náhrada škody i nadále přísným podmínkám a je omezena horní hranicí.

Pro odškodnění z uvedených důvodů je nutno splnit následující dodatečné podmínky:

–          mít příjmy nepřesahující 1,5 násobek horní hranice stanovené pro nárok na částečnou právní pomoc (tato horní hranice je ovlivněna započtením vyživovaných rodinných příslušníků);

–          nebýt schopen získat účinnou a dostatečnou náhradu utrpěné škody od pojišťovny, instituce sociálního zabezpečení, nebo jakéhokoli jiného dlužníka;

–          mít v důsledku daného trestného činu závažné obtíže, co se týče hmotné situace nebo psychického stavu (pouze u hmotné újmy).

V takovém případě může mít oběť nárok na náhradu škody v maximální výši 4 500 EUR.

Mám nárok na odškodnění v případě, že pachatel není odsouzen?

Pokud není pachatel odsouzen, můžete se domáhat odškodnění za Vaši újmu prostřednictvím občanskoprávní žaloby podané u občanskoprávního soudu. V takovém případě jste povinni prokázat odpovědnost pachatele za újmu, kterou jste utrpěli.

Navíc vzhledem k tomu, že řízení před komisí CIVI je nezávislé na řízení před trestními soudy, může se oběť obrátit na komisi pro odškodnění obětí trestných činů i v případě, že nebyl vydán rozsudek nebo rozhodnutí trestního soudu, a rovněž v případě, že byl obviněný nebo obžalovaný zproštěn obžaloby.

Mám v době, kdy očekávám rozhodnutí o své žádosti o náhradu škody či odškodnění, nárok na peněžitou pomoc?

V rámci řízení u komise CIVI můžete požádat o zálohu, pokud není Vaše právo na náhradu škody zpochybněno a pokud není situace taková, že Vaši újmu není možno vyčíslit, protože nemůžete vypočítat její celkovou výši nebo protože příslušné instituce sociálního zabezpečení nesdělily výši vrácených částek. Pokud tyto podmínky nesplňujete, může Vám být případně poskytnuta záloha na základě posouzení předsedy komise CIVI.

Poslední aktualizace: 03/10/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.