Práva obětí trestných činů – podle zemí

Francie

Obsah zajišťuje
Francie

Za oběť trestného činu budete považováni, pokud jste utrpěli újmu (např. byli jste zraněni nebo váš osobní majetek byl poškozen či odcizen atd.) v důsledku události, která představuje podle vnitrostátního práva trestný čin. Podle práva máte jako oběť trestného činu před soudním řízením, během něj a po něm určitá individuální práva.

Ve Francii se trestní řízení skládá z vyšetřování a procesu. Existují dva typy šetření podle druhu spáchaného trestného činu: policejní vyšetřování prováděné příslušníky kriminální policie z pověření veřejného žalobce a soudní vyšetřování z pověření vyšetřujícího soudce prováděné příslušníky kriminální policie nebo samotným vyšetřujícím soudcem.

Jakmile je vyšetřování dokončeno, věc se v závislosti na shromážděných důkazech uzavře nebo se podá obžaloba k soudu. Ve druhém uvedeném případě soud prozkoumá shromážděné důkazy a rozhodne, zda je údajný pachatel vinen či nikoli. Pokud je údajný pachatel shledán vinným, uloží mu soud trest. Pokud ne, údajný pachatel je prohlášen za nevinného a je propuštěn nebo zbaven obžaloby.

Kliknutím na níže uvedené odkazy se zobrazí informace, které potřebujete

1 - Má práva v případě, že se stanu obětí trestného činu

2 - Oznámení trestného činu a má práva v průběhu vyšetřování nebo soudního řízení

3 - Má práva po skončení soudního řízení

4 - Náhrada škody

5 - Má práva na podporu a pomoc

Poslední aktualizace: 03/10/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.