Práva obětí trestných činů – podle zemí

Německo

Obsah zajišťuje
Německo

Jaký je postup pro vymáhání náhrady škody od pachatele?  (např. trestní řízení, občanskoprávní žaloba, adhezní řízení)

Jste-li obětí trestného činu a utrpěli jste škodu, můžete požadovat náhradu škody a bolestné tím, že podáte žalobu k občanskoprávnímu soudu, a to bez ohledu na trestní řízení. Můžete ale také uplatnit své nároky v trestním řízení podáním tzv. žádosti o adhezní řízení. Pokud byl soudem trestním rozsudkem zkonfiskován odcizený majetek, který odpovídá vaší majetkové újmě, můžete jej nebo odpovídající částku získat zpět od státního zastupitelství.

Soud pachateli uložil, aby mi vyplatil náhradu škody. Jak mohu zajistit, aby pachatel skutečně zaplatil?

Rozhodnutí vynesené v adhezním řízení a smíry uzavřené v adhezním řízení mohou být stejně jako rozsudky a smíry v občanskoprávním řízení vykonány v souladu s obecnými pravidly pro výkon rozhodnutí. Výkon rozhodnutí se provádí na základě kopie rozsudku nebo dosaženého smíru s vyznačením právní moci, kterou vystaví úředník trestního soudu.

Pokud pachatel nezaplatí, může mi stát vyplatit zálohu?  Za jakých podmínek?

Zákon nestanoví, že by měl stát zaplatit zálohu na náhradu škody, které má zaplatit odsouzený.

Mám nárok na odškodnění od státu?

Obecné úvahy

Pokud jste se stali obětí násilného trestného činu v Německu a v důsledku toho jste utrpěli újmu na vašem zdraví, můžete mít nárok na odškodnění obětí.

To platí i v případě, že jste pozůstalým osoby, která následkem takového násilného trestného činu zemřela.

I cizí státní příslušníci mohou obdržet stejné odškodnění jako německé oběti se zpětným účinkem od 1. července 2018.

Od roku 2009 mohou oběti s bydlištěm v Německu pobírat dávky podle zákona o odškodnění obětí (Opferentschädigungsgesetz (OEG)) i v případě, že k násilnému trestnému činu nedošlo v Německu, ale v zahraničí.

Za jaký druh trestného činu mohu být odškodněn?

Násilný trestný čin je úmyslný, nezákonný útok na osobu (např. ublížení na zdraví, sexuální napadení, teroristický útok, vražda, otrava, žhářství).

Jaké odškodnění se poskytuje?

Odškodnění se vyplácí nejen za veškeré škody na zdraví (fyzické a psychické), ale také za hospodářské důsledky poškození zdraví.

Objem a výši dávek a stanoví spolkový zákon o zaopatření. Patří mezi ně zejména:

  • lékařské a zdravotní ošetření,
  • pomůcky (např. protéza, zubní náhrady, invalidní vozíky),
  • odškodnění poškozených a pozůstalých,
  • pohřebné,
  • dodatečné příspěvky v případě ekonomické nouze (např. příspěvek na péči, doplňkový příspěvek na obživu).

Na druhé straně nedochází k náhradě majetkové újmy. Podle OEG se nevyplácí ani bolestné. V případě násilných činů v zahraničí je odškodnění poskytováno i osobám s bydlištěm v Německu, ale v menší míře.

Jak a kde se podává žádost?

O odškodnění od státu můžete požádat neformálně nebo pomocí formuláře žádosti. Pro podání žádostí není stanovena žádná lhůta. Dávky však v zásadě obdržíte až od okamžiku podání žádosti.

Žádost můžete podat u asistenčního orgánu spolkové země, ve které máte bydliště.

Pokud nemáte bydliště v Německu, ale v Německu jste se stali obětí násilného trestného činu, můžete podat žádost u asistenčního orgánu spolkové země, kde k trestnému činu došlo.

Po podání žádosti o odškodnění od státu máte v zásadě povinnost účastnit se řízení o odškodnění. To znamená, že musíte přispět k objasnění skutkového stavu. To zahrnuje i podání trestního oznámení. V některých případech je možné od trestního oznámení upustit.

Nemusíte čekat na výsledek vyšetřování nebo trestního řízení.

Více informací na téma odškodnění od státu najdete zde:

BMAS – Odškodňování obětí (v němčině)

BMAS – Odškodňování obětí (v angličtině)

Mám nárok na náhradu škody či odškodnění v případě, že pachatel není odsouzen?

Odškodnění od státu není závislé na tom, zda byl pachatel identifikován nebo odsouzen. Aby bylo možné získat odškodnění od státu, není zpravidla nutné čekat na trestní řízení. Příslušné orgány pro odškodnění přijmou nezávislé rozhodnutí o žádosti o odškodnění od státu.

V případě, že pachatel není odsouzen, je náhrada škody v trestním řízení možná pouze tehdy, není-li osvobozen nebo zastaveno řízení pro nedostatek důkazu o spáchání trestného činu; náhrada škody je přiznána v případě méně závažných trestných činů, kdy je soudní řízení podmíněně zastaveno. V tomto případě může státní zastupitelství nebo soud rozhodnout o náhradě škody, tedy přiznat vám jakožto poškozené osobě náhradu nebo bolestné, po jejichž zaplacení je řízení s konečnou platností zastaveno. Na takovýto postup však jako poškozená osoba nemáte nárok.

V občanskoprávním řízení není soud vázán rozhodnutím, a tím ani zproštěním obžaloby vydaným trestním soudem. Občanskoprávní soud nezávisle zkoumá, zda jsou splněny podmínky pro požadovanou náhradu škody nebo požadované bolestné.

Mám v době, kdy očekávám rozhodnutí o mé žádosti o náhradu škody či odškodnění, nárok na platbu v případě naléhavé potřeby?

Ne, právo na vyplacení „zálohy“ před pravomocným rozhodnutím soudu v trestním nebo občanskoprávním řízení neexistuje.

Pokud jde o odškodnění od státu, neexistuje nárok na zálohu ve formě peněžité platby. V rámci řízení o žádosti o odškodnění od státu však případně můžete již před konečným rozhodnutím příslušného orgánu obdržet platbu na lékařské a zdravotní ošetření nebo na ambulantní ošetření pro oběti traumatizujících událostí.

Poslední aktualizace: 08/10/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.