Práva obětí trestných činů – podle zemí

Německo

Obsah zajišťuje
Německo

Za oběť trestného činu budete považováni, pokud jste utrpěli újmu, například ublížení na zdraví nebo škodu na majetku či jeho odcizení, v důsledku události, která podle německého práva představuje trestný čin. Jako oběti trestného činu vám zákon přiznává určitá individuální práva před zahájením soudního řízení, v jeho průběhu a po jeho skončení.

V Německu začíná trestní řízení vyšetřováním ze strany policie a státního zastupitelství, které může být rovněž zahájeno na základě obžaloby podané poškozeným. Pokud nejsou proti obviněnému dostatečné důkazy k podání obžaloby, státní zástupce řízení zastaví. Jsou-li naopak dostatečné důkazy k dispozici, podá státní zástupce vůči obviněnému obžalobu k soudu. Může však také výjimečně zastavit řízení, například pokud obviněný nahradil materiální škodu, kterou vám způsobil, nebo splnil určité podmínky a pokyny.

Pokud soud po podání obžaloby zahájí hlavní líčení, ověří důkazy proti obžalovanému během soudního jednání. Jestliže shledá obžalovaného vinným, odsoudí ho a uloží mu trest. Soud však může ve vhodných méně závažných případech také řízení proti obžalovanému zastavit, například pokud obžalovaný prokáže účinnou lítost a pokud se účastnil mediace mezi obětí a pachatelem. Nejsou-li proti obžalovanému k dispozici dostatečné důkazy, soud ho musí zprostit obžaloby. Pokud je vynesen rozsudek, může trestní řízení na základě podání odvolání pokračovat u soudu vyššího stupně.

Jako oběť trestného činu se můžete účastnit trestního řízení různými způsoby, jako svědek nebo se můžete zapojit aktivněji tak, že se stanete soukromým žalobcem nebo žalobcem v adhezním řízení, a můžete tak využít řady práv, jež se vám nabízejí. Jako soukromý žalobce zaujmete místo státního zástupce, jako žalobce v adhezním řízení se budete účastnit řízení spolu se státním zástupcem.

Následující informační přehledy, ke kterým se dostanete kliknutím na příslušný odkaz, vás provedou různými fázemi řízení a popíší vaše práva jako oběti trestného činu, při oznamování trestného činu, v průběhu vyšetřování a soudního řízení nebo po skončení řízení v prvním stupni. Přečtěte si také více o nárocích na náhradu škody a odškodnění a pomoci a podpoře, kterou můžete získat.

Informační stránky jsou svou povahou pouze počátečním vodítkem k rozmanitosti pravidel. Kromě toho existují zvláštní rysy v řízeních proti mladistvým a dospívajícím obviněným, což lze v tomto případě řešit jen okrajově.

Kliknutím na níže uvedené odkazy se zobrazí informace, které potřebujete

1 - Má práva v případě, že se stanu obětí trestného činu

2 - Oznámení trestného činu a má práva v průběhu vyšetřování nebo soudního řízení

3 - Má práva po skončení soudního řízení

4 - Náhrada škody

5 - Má práva na podporu a pomoc

Poslední aktualizace: 08/10/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.