Práva obětí trestných činů – podle zemí

Řecko

Obsah zajišťuje
Řecko

Jaké informace mi budou poskytnuty odpovědnými orgány (např. policie, státní zástupce) poté, co dojde k trestnému činu, avšak ještě předtím, než tento trestný čin oznámím?

Od prvního kontaktu s policií nebo jiným odpovědným orgánem obdržíte informace (a to bez zbytečného prodlení a jakýmikoli dostupnými prostředky) o podmínkách přípustnosti trestního oznámení a o právu připojit se k občanskoprávnímu řízení jako účastník řízení domáhající se náhrady škod (politikós enágon); o tom, jak a za jakých podmínek můžete získat právní pomoc, podat žalobu o náhradu škody nebo získat překladatelské a tlumočnické služby; o dostupnosti restorativní justice a úřadech, které mohou usilovat o nápravu škody mediací mezi vámi a pachatelem; o tom, jak a za jakých podmínek lze výdaje vzniklé v důsledku vaší účasti v trestním řízení nahradit, a jak můžete podat stížnost na určitý orgán, pokud se domníváte, že vaše práva nebyla dodržena.

Kromě svých práv v trestním řízení budete rovněž informováni

o přístupu k lékařské péči a jakékoli odborné podpoře, včetně psychologické pomoci a náhradního ubytování, a o tom, jak a za jakých podmínek mohou být uplatněna ochranná opatření.

Pokud bydlíte v jiném členském státě EU, získáte konkrétní informace o tom, jak a za jakých podmínek můžete vykonávat svá práva.

Rozsah a obsah poskytnutých informací se bude lišit v závislosti na vašich konkrétních požadavcích a osobní situaci a druhu a povaze trestného činu. Během řízení budou poskytnuty dodatečné a podrobnější informace, dle vlastního uvážení příslušného orgánu, v závislosti na vašich potřebách (článek 57 zákona č. 4478/2017 o právu na informace od prvního kontaktu s příslušným orgánem (článek 4 směrnice 2012/29/EU)).

Nežiji v zemi EU, ve které k trestnému činu došlo (platí pro občany EU i občany třetích zemí). Jak jsou má práva chráněna?

Pokud žijete v jiném v členském státě EU, než je stát, v němž byl trestný čin spáchán, budete vyzváni, abyste učinili prohlášení, bezprostředně poté, co trestný čin oznámíte. To lze provést v souladu s ustanoveními trestního řadu (Kódikas Poinikís Dikonomías, dále jen „trestní řád“), který umožňuje používání komunikačních technologií, např. videokonferencí, telefonu nebo internetu (čl. 233 odst. 1 trestního řádu).

Pokud žijete v Řecku a trestný čin byl spáchán v jiném členském státě EU, můžete podat trestní oznámení státnímu zástupci při soudu pro méně závažné trestné činy (eisangeléas plimmeleiodikón) podle místa svého bydliště, který vaše oznámení bez zbytečného prodlení předá příslušnému donucovacímu orgánu odpovídajícího členského státu, prostřednictvím státního zástupce při odvolacím soudu (eisangeléas efetón), ledaže by v dané věci byly příslušné řecké soudy. Státní zástupce není povinen postoupit vaše oznámení členskému státu, v němž byl trestný čin spáchán, pokud jsou použitelné řecké právní předpisy a trestní řízení je zahájeno v Řecku. Aby se v uvedeném případě zajistilo, že obdržíte odpovídající informace, a na podporu vzájemné právní pomoci státní zástupce při soudu pro méně závažné trestné činy, který se věcí zabývá, v tomto duchu a bez zbytečného prodlení uvědomí příslušný donucovací orgán v členském státě, v němž byl trestný čin spáchán, prostřednictvím státního zástupce při odvolacím soudu.

(Článek 64 zákona č. 4478/2017 o právech obětí s bydlištěm v jiném členském státě (článek 17 směrnice 2012/29/EU))

Pokud trestný čin oznámím, jaké informace mi budou poskytnuty?

Pokud podáte trestní oznámení, odpovědný úředník vás musí informovat, že můžete získat kopii svého oznámení.

(Článek 58 zákona č. 4478/2017 o právech obětí při podávání trestního oznámení (článek 5 směrnice 2012/29/EU))

V okamžiku, kdy je trestní oznámení podáno, je mu přiděleno jedinečné číslo v rejstříku trestních oznámení (arithmós vivlíou mínysis). Toto číslo vám umožňuje sledovat průběh vaší věci pomocí rejstříku, který vede státní zastupitelství, nebo kontaktováním úřadu odpovědného za zpracování trestních oznámení. Můžete si rovněž požádat a získat osvědčení o postupu vaší věci (pistopoiitikó poreías), v němž je uvedena aktuální fáze řízení (např. probíhá vyšetřování s cílem určit, zda je trestní oznámení platné, nebo probíhá předběžné vyšetřování) a které popisuje výsledek každé fáze (např. státní zástupce zastavil řízení; byla podána obžaloba a bylo nařízeno hlavní líčení s obžalovaným, přičemž v tomto případě vám budou sděleny doba a místo konání soudního jednání a povaha vznesených obvinění; probíhá předběžné soudní vyšetřování (kyría anákrisi) nebo byl vydán příkaz ke stažení obžaloby nebo ukončení trestního stíhání; byl vynesen rozsudek, pokud jste se připojili k trestnímu řízení jako účastník řízení domáhající se náhrady škod).

(Článek 59 zákona č. 4478 o právu obětí na informace o případu (článek 6 směrnice 2012/29/EU))

Pokud je ve vaší věci příslušný soud prvního stupně v Aténách (Protodikeío Athinón), může váš advokát od okamžiku, kdy se věc dostane k soudu, sledovat její postup na webových stránkách Aténské advokátní komory (Dikigorikós Sýllogos Athinónhttp://www.dsa.gr/). Tato možnost není dostupná samotným obětem, neboť se vyžaduje použití identifikačních údajů.

Mám nárok na bezplatné tlumočnické nebo překladatelské služby (v případě, že se obrátím na policii či jiné orgány, nebo během vyšetřování a soudního řízení)?

Pokud nerozumíte nebo nemluvíte řecky, můžete podat trestní oznámení v jazyce, kterému rozumíte, nebo vám může být poskytnuta potřebná jazyková pomoc, a to vždy za podmínek stanovených v trestním řádu nebo jakýchkoli jiných zvláštních trestněprávních předpisech – podle toho budete informováni odpovědnými úředníky. Můžete požádat o bezplatný překlad vašeho trestního oznámení.

(Článek 58 zákona č. 4478 o právech obětí při podávání trestního oznámení (článek 5 směrnice 2012/29/EU))

Pokud máte být vyslýcháni jako svědek v jakékoli fázi řízení a dostatečně dobře nemluvíte nebo nerozumíte řecky, budou vám bez prodlení poskytnuty služby tlumočníka. Právo na tlumočnické služby zahrnuje poskytnutí pomoci osobám s poruchou sluchu nebo řeči. Případně mohou být použity komunikační technologie, například videokonference, telefon nebo internet, pokud osoba, která vás vyslýchá, nepovažuje fyzickou přítomnost tlumočníka za nezbytně nutnou (čl. 233 odst. 1 trestního řádu).

Jak příslušný orgán zajistí, abych při komunikaci rozuměl a bylo mi rozuměno (v případě dětí nebo zdravotně postižených osob)?

Při prvním kontaktu s vámi budou policie nebo jiné orgány komunikovat jasně a srozumitelně, a to ústně nebo písemně, s přihlédnutím k vašim osobním charakteristikám, zejména k vašemu věku, úrovni vyspělosti, duševním a mentálním schopnostem, vzdělání, jazykovým dovednostem, jakýmkoli poruchám sluchu nebo řeči, nebo ke skutečnosti, že pociťujete silnou duševní tíseň, která ovlivňuje vaši schopnost vzájemně srozumitelné komunikace. Průvodce vašimi právy je dostupný ve většině běžně mluvených jazyků a v Braillově písmu (čl. 56 odst. 2 zákona č. 4478/2017 (článek 3 směrnice 2012/29/EU)). Pokud máte navíc poruchu sluchu nebo řeči, bude vám poskytnuta pomoc v podobě tlumočníka (čl. 233 odst. 1 trestního řádu).

Jsem nezletilý – mám nějaká zvláštní práva?

Pokud jste nezletilý (mladší osmnácti let), může za vás trestný čin oznámit váš zákonný zástupce (rodič nebo opatrovník). Pokud jste starší dvanácti let, můžete trestný čin oznámit společně s vaším zákonným zástupcem (čl. 118 odst. 2 trestního zákoníku (Poinikós Kódikas, dále jen „trestní zákoník“)).

To, zda máte během trestního řízení zvláštní práva, závisí na povaze trestného činu. Pokud jste například obětí porušení vaší osobní nebo sexuální svobody, obchodování s lidi, sexuální turistiky, únosu nebo sexuálního trestného činu, máte právo:

  • nahlížet do svého spisu, i když jste se nepřipojili k trestnímu řízení jako účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky (článek 108A trestního řádu),
  • požadovat, aby váš výslech byl zaznamenáván tak, aby mohl být použit během dalšího trestního řízení a nemuseli jste se znovu dostavit před státního zástupce nebo soudce (článek 226A trestního řádu),
  • získat pomoc psychologa nebo dětského psychiatra, pokud jste vyslýcháni jako svědek,
  • získat informace o tom, zda byl pachatel propuštěn (článek 108A trestního řádu),
  • požádat o vydání soudního zákazu kontaktu proti pachateli, kterým se pachateli zakazuje, aby vás kontaktoval nebo se přibližoval k vašemu domovu.
  • Kromě toho máte v každém případě nárok na:
  • individuální posouzení s cílem stanovit, zda by měla být uplatněna zvláštní ochranná opatření, pokud hrozí riziko opakované viktimizace (článek 68 zákona č. 4478/2017 o individuálním posouzení obětí s cílem zjistit potřeby zvláštní ochrany (článek 22 směrnice 2012/29/EU)),
  • požádat státní zastupitelství nebo soudní orgány, aby jmenovaly zákonného opatrovníka pro nezletilé (epimelitís anilikón), který vás bude zastupovat v jakékoli fázi trestního řízení, pokud vaši rodiče nejsou schopni vás zastupovat nebo pokud jste bez doprovodu nebo odloučeni od rodiny (čl. 69 odst. 7 zákona č. 4478/2017 o právu na ochranu obětí s potřebami zvláštní ochrany během trestního řízení (články 23 a 24 směrnice 2012/29/EU)),
  • požádat o připojení se k řízení jako účastník domáhající se náhrady škod s pomocí vašeho zákonného zástupce (čl. 82 odst. 2 trestního řádu).

Jaké informace mohu během vyšetřování trestného činu obdržet od policie nebo od organizací pomáhajících obětem trestných činů?

Můžete obdržet informace o aktuální fázi řízení od státního zástupce, pokud byl již spis (dikografía) státnímu zástupci předán.

Pokud jste se k trestnímu řízení připojili jako účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky, můžete si obsah spisu prostudovat a získat kopie dokumentů ve spise, jakmile bude obviněný vyzván, aby se k obvinění vyjádřil (apología), nebo jakmile bude vydán zatýkací rozkaz (éntalma sýllipsis) nebo příkaz dostavit se k soudu (éntalma viaías prosagogís) (článek 108 trestního řádu) nebo jakmile je podezřelý orgány předvolán k podání vysvětlení. Do té doby je řízení důvěrné.

Služby podpory pro oběti a ochrany obětí mohou poskytovat informace, poradenství a podporu ohledně toho, jak můžete vykonávat svá práva, včetně práva požadovat náhradu škody, která vám vznikla v důsledku trestného činu, a ohledně vašeho postavení v trestním řízení jakožto účastníka řízení uplatňujícího občanskoprávní nároky nebo svědka (článek 62 zákona č. 4478/2017 o podpoře poskytované službami podpory pro oběti (článek 9 směrnice 2012/29/EU)).

Jaká jsou má práva, pokud jsem v pozici svědka?

Pokud máte být vyslýcháni jako svědek, bude vám státním zástupcem nebo policistou provádějícím předběžné šetření nebo soudcem obvodního trestního soudu (ptaismatodíkis) nebo vyšetřujícím soudcem (anakritís) doručeno předvolání. Jakmile obdržíte předvolání, musíte se před ně dostavit a podat svědeckou výpověď. Budete požádáni, abyste popsali, co se stalo, a případně odpověděli na některé doplňující otázky. Pokud jste s podezřelým spřízněni, můžete odmítnout vypovídat (článek 222 trestního řádu).

Pokud máte poruchu sluchu nebo řeči, může být výslech proveden písemně. Pokud nemluvíte řecky, máte právo na bezplatné služby tlumočníka.

Pokud jste obětí obchodování s lidmi, náležíte do zvláštní skupiny svědků: předem obdržíte pomoc od psychologa nebo psychiatra jednajícího v součinnosti s vyšetřujícími policisty nebo soudními orgány, kteří použijí vhodné diagnostické metody k určení vaší intelektuální schopnosti a psychického stavu. Psycholog nebo psychiatr bude přítomen během vašeho výslechu. Může vás rovněž doprovázet váš zákonný zástupce, pokud vyšetřující soudce nevydá příkaz (s uvedením důvodů), který zástupci v účasti zabrání.

Vaše výpověď bude zapsána, a pokud možno zaznamenána pomocí audiovizuálních prostředků, aby mohla být soudu předána elektronicky. V tomto případě nemusíte být v žádné z následujících fází řízení fyzicky přítomni.

Pokud se v dané věci jedná o domácí násilí a vy jste rodinným příslušníkem, nebudete vypovídat pod přísahou. Pokud jste nezletilý, nebude předvoláni, abyste jako svědek vypovídali u soudu. Namísto toho můžete poskytnout písemnou výpověď, která bude přečtena v soudní síni, ledaže by vaše fyzická přítomnost byla považována za nezbytně nutnou.

Po skončení výslechu můžete od orgánu, který vás k výpovědi předvolal, požadovat náhradu jakýchkoli výdajů, které vám mohly vzniknout (náklady na dopravu nebo ubytování) (článek 288 trestního řádu).

Jak mohu získat ochranu, pokud jsem v nebezpečí?

K dispozici jsou různé druhy ochrany v závislosti na povaze trestného činu a vašem postavení v trestním řízení.

Pokud jste obětí organizovaného zločinu nebo terorismu a byli jste předvoláni k podání svědecké výpovědi jako klíčový svědek v rámci předběžného soudního vyšetřování, můžete požadovat zvláštní ochranu před potenciální odvetou nebo zastrašováním. V závislosti na povaze věci může dostupný druh ochrany zahrnovat policejní ochranu, ochranu vaší anonymity (vaše jméno, místo narození, soukromá a pracovní adresa, zaměstnání, věk atd. budou ze všech písemných záznamů odstraněny), nebo dokonce změnu totožnosti nebo přemístění do jiné země. Můžete požádat o možnost vypovídat za pomoci audiovizuální technologie. Pokud pracujete pro veřejnou agenturu, můžete také požádat o dočasné nebo trvalé přeložení na jinou pozici. Ochranná opatření budou vyžadovat váš souhlas a vaši svobodu omezí pouze v míře nezbytné pro vaši vlastní bezpečnost; mohou být pozastavena, pokud o to požádáte písemně nebo pokud nebudete spolupracovat na zajištění jejich úspěšnosti (článek 9 zákona č. 2928/2001 o ochraně svědků).

Pokud jste obětí domácího násilí, policisté zabývající se vaším případem v žádném případě nesmějí zveřejnit vaši totožnost, totožnost pachatele, vaši soukromou adresu nebo jakékoli informace, které by mohly odhalit vaši totožnost (článek 20 zákona č. 3500/2006).

Jako oběť můžete písemně požádat o opatření, která zabrání jakémukoli kontaktu mezi vámi nebo vašimi rodinnými příslušníky a pachatelem v prostorách, kde trestní řízení probíhá. Vaši žádost bude projednávat soud pro méně závažné trestné činy zasedající v tříčlenném senátu (trimelés plimmeleiodikeío) podle místa trestního řízení, a to v jakékoli fázi řízení a v souladu s postupy zrychleného řízení pro trestné činy in flagrante delicto.

(Článek 65 zákona č. 4478/2017 o právu na zamezení kontaktu mezi obětí a pachatelem (článek 19 směrnice 2012/29/EU))

Poslední aktualizace: 24/06/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.