Práva obětí trestných činů – podle zemí

Řecko

Obsah zajišťuje
Řecko

Mohu proti rozhodnutí soudu podat opravný prostředek?

Na konci soudního řízení soud obžalovaného odsoudí nebo zprostí obžaloby v závislosti na předložených důkazech. Pokud soud shledá obžalovaného nevinným, zprostí jej obvinění, a pokud jste se k řízení připojili jako účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky (politikós enágon) tj. poškozený, nebude rozhodovat o vašem nároku na nápravu nebo finanční odškodnění za morální újmu nebo bolest a utrpení. V takovém případě má obžalovaný nárok podat proti vám protinárok a požadovat odškodnění a náhradu výdajů, které mu v souvislosti s věcí vznikly (článek 71 trestního řádu (Kódikas Poinikís Dikonomías, dále jen „trestní řád“)). Pokud soud shledá obžalovaného vinným, uloží mu trest a rozhodne o výši náhrady škody, kterou od obžalovaného obdržíte na základě vašeho občanskoprávního nároku.

Pokud soud obžalovaného zprostí obžaloby, můžete podat proti rozsudku opravný prostředek pouze v případě, že vám bylo nařízeno uhradit obžalovanému náhradu škody a výdajů, a pouze v této souvislosti, v souladu s čl. 486 odst. 1 písm. b) trestního řádu. Kromě toho, pokud jste účastníkem řízení uplatňujícím občanskoprávní nároky, můžete podat opravný prostředek proti té části rozsudku, kterou byl zamítnut váš nárok jako právně neopodstatněný, nebo proti té části rozsudku, kterou bylo přiznáno vaše peněžní zadostiučinění nebo odškodnění (článek 488 trestního řádu).

Alternativně můžete požádat státního zástupce, aby podal proti rozsudku opravný prostředek.

Jaká jsou má práva po odsouzení pachatele?

Jakmile rozsudek soudu nabude právní moci, vaše postavení v trestním řízení obecně končí. Řecké právní předpisy nepřiznávají obětem trestných činů žádná další práva ve fázi, kdy je vykonáván trest. Existuje pouze jedna výjimka: pokud jste nezletilý, který se stal obětí trestného činu proti osobní nebo sexuální svobodě, máte všechna související práva, i když jste se k řízení nepřipojili jako účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky, včetně práva na to být informováni státním zástupcem, pokud je pachatel dočasně nebo trvale propuštěn a během pobytu ve vězení je mu udělena propustka (článek 108A trestního řádu).

Mám po skončení soudního řízení nárok na podporu nebo ochranu? Po jakou dobu?

Jako oběť máte nárok na bezplatnou a důvěrnou obecnou nebo odbornou podporu a služby péče v závislosti na vašich potřebách před trestním řízením, v jeho průběhu a přiměřenou dobu po jeho skončení. Tato práva lze také rozšířit na vaše rodinné příslušníky v závislosti na jejich potřebách a na závažnosti újmy, kterou utrpěli v důsledku trestného činu, který byl na vás spáchán. Policie nebo jakýkoli jiný příslušný orgán, který obdrží vaše oznámení, vám může na vaši žádost poskytnout informace nebo vás předat sociálním službám orgánů místní samosprávy prvního a druhého stupně, psychiatrickým zařízením, komunitním centrům (Kéntra Koinótitas), poradenským centrům (symvoulevtiká kéntra) Generálního sekretariátu pro rovnost žen a mužů, podpůrným strukturám Národního centra pro sociální solidaritu (Ethnikó Kéntro Koinonikís Allilengýis), Nezávislým úřadům pro ochranu nezletilých obětí (Avtotelí Grafeía Prostasías Anílikon Thymáton) Ministerstva pro spravedlnost, transparentnost a lidská práva nebo soukromým subjektům a profesionálním a dobrovolným sdružením. Pokud jste žena, která je obětí trestného činu proti osobní nebo sexuální svobodě nebo trestných činů pohlavního vykořisťování za účelem finančního zisku, domácího násilí, obchodování s lidmi, zprostředkování prostituce nebo rasově motivovaných trestných činů, mají vaše děti nárok na služby podpory a péče (článek 61 zákona č. 4478/2017 o právu na přístup ke službám podpory a péče pro oběti (článek 8 směrnice 2012/29/EU)).

Služby obecné podpory a péče vám mohou mimo jiné poskytnout informace a poradenství týkající se vašich práv v postavení oběti a vašeho nároku požadovat odškodnění za újmu utrpěnou v důsledku trestného činu; informace o tom, jak se můžete zapojit do trestního řízení buď jako účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky, nebo jako svědek; informace o všech příslušných existujících službách odborné podpory nebo přímý kontakt na ně; informace o emoční a psychologické podpoře; poradenství týkající se finančních a praktických záležitostí vyplývajících z trestného činu nebo poradenství ohledně předcházení rizikům sekundární a opakované viktimizace, zastrašování a odvety.

Služby odborné podpory a péče poskytnou obětem kontakt na azylové domy nebo zajistí jiné vhodné provizorní ubytování pro oběti, které potřebují bezpečné místo v důsledku bezprostředního rizika sekundární nebo opakované viktimizace, zastrašování nebo odvety, a mohou poskytnout integrovanou podporu, včetně podpory a poradenství při traumatech, pro oběti se zvláštními potřebami, jako jsou oběti rasistického nebo sexuálního násilí, oběti násilí na základě totožnosti nebo pohlaví a oběti násilí v blízkých svazcích (článek 62 zákona č. 4478/2017 o podpoře poskytované službami podpory pro oběti (článek 9 směrnice 2012/29/EU)).

Jaké informace mi budou poskytnuty, pokud je pachatel odsouzen?

Jako oběť budete informováni o postupu trestního řízení a uvědoměni o soudním rozhodnutí bez zbytečného prodlení, pokud o to požádáte, v souladu s příslušnými ustanoveními trestního řádu, za předpokladu, že jste se k trestnímu řízení připojili jako účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky. Pokud jste se k trestnímu řízení připojili jako účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky, mohou vám být informace o řízení poskytnuty elektronickou poštou, osobně nebo prostřednictvím vašeho advokáta (článek 59 zákona č. 4478/2017 o právu obětí na informace o případu (článek 6 směrnice 2012/29/EU)).

Budu informován, pokud bude pachatel propuštěn (včetně předčasného nebo podmíněného propuštění) nebo uprchne z vězení?

Máte právo být informováni, pokud příslušný soudní orgán zruší nebo změní příkaz k zadržení nebo pokud je pachatel trvale propuštěn nebo uprchl z vězení nebo mu byla udělena propustka odpovědnými zaměstnanci detenčního zařízení, včetně informací o jakýchkoli opatřeních, která mohou být přijata pro vaši ochranu v případě, že byl pachatel propuštěn nebo z vězení uprchl. Tyto informace vám musí být poskytnuty, se souhlasem státního zástupce, pokud je skutečně nebo potenciálně ohrožena vaše bezpečnost, za předpokladu, že v důsledku poskytnutí těchto informací nevznikne riziko újmy pachateli (článek 59 zákona č. 4478/2017 o právu obětí na informace o případu (článek 6 směrnice 2012/29/EU)).

Budu se moci podílet na rozhodnutí o propuštění nebo podmíněném trestu? Mohu například učinit prohlášení nebo podat opravný prostředek?

Ne. Soud však může požadovat nápravu škody, která oběti trestného činu vznikla (čl. 100 odst. 3a trestního zákoníku (Poinikós Kódikas, dále jen „trestní zákoník“)) jako alternativu k odkladu výkonu trestu nebo předpoklad pro odklad výkonu trestu pod podmínkou probace nebo dohledu pracovníka sociální pomoci (epimelitís koinonikís arogís) (článek 100 trestního zákoníku). Plnění požadavků soudu ze strany pachatele sleduje pracovník sociální pomoci a v případě jejich nedodržování může příslušný státní zástupce požádat soud, který o odkladu rozhodl, aby své rozhodnutí zrušil.

Poslední aktualizace: 14/07/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.