Práva obětí trestných činů – podle zemí

Řecko

Obsah zajišťuje
Řecko

Náhradu škody můžete od pachatele vymáhat uplatněním občanskoprávního nároku. Občanskoprávní nárok můžete uplatnit v rámci trestního řízení, během vyšetřování nebo soudního řízení. Uplatněním nároku se připojíte k trestnímu řízení jako účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky (politikós enágon). Můžete požadovat finanční náhradu škody na vašem majetku a/nebo morální újmy a bolesti a utrpení. Do svého nároku můžete zahrnout všechny výdaje, které vám v souvislosti s danou věcí vznikly (náklady právního zastoupení, odměna soudního vykonavatele, cestovní výdaje atd.).

Pokud soud shledá pachatele vinným, nařídí mu, aby vám odškodnění uhradil. V praxi je toto odškodnění velmi často symbolické a nižší, než je skutečná škoda, která vám vznikla. Pokud jde o zbývající část, musíte podat samostatnou žalobu k civilnímu soudu.

Alternativně můžete svůj nárok uplatnit přímo u civilního soudu. Civilní soud nařídí pachateli, aby uhradil odškodnění, které odpovídá skutečné škodě, která vám vznikla.

Pokud je váš nárok projednáván u civilního soudu, můžete jej znovu předložit v rámci trestního řízení; věc projednávaná před civilním soudem pak bude uzavřena.

Pokud jste obětí násilného trestného činu spáchaného úmyslně, máte nárok na odškodnění od státu. Prostudujte si prosím informativní přehled o odškodnění obětí trestných činů v Řecku (dostupný v angličtině, řečtině a jiných jazycích) Evropské soudní sítě (restorativní justice).

Poslední aktualizace: 14/07/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.