Práva obětí trestných činů – podle zemí

Řecko

Obsah zajišťuje
Řecko

Budete považováni ze oběť trestného činu, pokud vám vznikla škoda, např. jste byli zraněni nebo byl poškozen nebo odcizen váš majetek v důsledku události, která podle řeckých právních předpisů představuje trestný čin. Jako oběti trestného činu vám zákon přiznává určitá individuální práva před soudním řízením, v jeho průběhu a po jeho skončení.

Trestní řízení v Řecku začíná vyšetřováním (dierévnisi) trestného činu. Někdy je vyšetřování rozděleno na předběžné vyšetřování (prokatarktikí exétasi) a soudní vyšetřování (anákrisi). Cílem předběžného vyšetřování je přezkoumat okolnosti případu a stanovit, zda je či není zapotřebí zahájit trestní řízení.

Vyšetřování provádí policie a soudní orgány – státní zástupce (eisangeléas), vyšetřující soudce (anakritís) nebo oba. Po skončení vyšetřování předá policista pověřený daným případem všechny shromážděné důkazy státnímu zástupci. Státní zástupce přezkoumá dosavadní práci a věc předá soudu společně se svými doporučeními, jak by se ve věci mělo dále postupovat.

Po přezkoumání spisu a doporučení státního zástupce soud buď nařídí hlavní líčení, nebo věc uzavře.

Během soudního řízení soud zváží všechny shromážděné důkazy a rozhodne, zda je či není obžalovaný vinen. Pokud je obžalovaný shledán vinným, je odsouzen a je mu uložen trest. Pokud je obžalovaný shledán nevinným, je obžaloby zproštěn.

Více informací naleznete na těchto odkazech:

1 - Má práva v případě, že se stanu obětí trestného činu

2 - Oznámení trestného činu a moje práva během vyšetřování nebo soudního řízení

3 - Má práva po skončení soudního řízení

4 - Náhrada škody

5 - Moje práva na podporu a pomoc

Poslední aktualizace: 12/06/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.