Práva obětí trestných činů – podle zemí

Maďarsko

Obsah zajišťuje
Maďarsko

Mohu proti rozhodnutí soudu podat opravný prostředek?

Oběť může proti rozhodnutí soudu podat opravný prostředek, pokud je rovněž zástupným soukromým žalobcem, soukromým žalobcem nebo účastníkem řízení uplatňujícím občanskoprávní nárok (poškozená osoba) nebo pokud rozhodnutí soudu obsahuje ustanovení umožňující podání opravného prostředku. Účastník řízení uplatňující občanskoprávní nárok může podat opravný prostředek proti ustanovení rozhodujícímu o věcné podstatě občanskoprávní žaloby. Je-li v soudním rozhodnutí týkajícím se oběti obsaženo jakékoliv jiné ustanovení, může oběť podat opravný prostředek i proti těmto ustanovením.

Jaká jsou má práva po odsouzení pachatele?

Pokud byl podán opravný prostředek proti rozsudku prvního nebo druhého stupně, má oběť nárok být přítomna u soudního řízení a veřejného slyšení pořádaného soudem druhého nebo třetího stupně, mít přístup k dokumentům předloženým v průběhu řízení, vznášet podněty a námitky a po závěrečné argumentaci státního zástupce oslovit soud.

Mám po skončení soudního řízení nárok na podporu nebo ochranu? Po jakou dobu?

Odpověď na tuto otázku je následující: co se týče podpory pro oběti, spadá tato otázka do kompetence státního zastupitelského úřadu pro spravedlnost a legislativu v oblasti soukromého práva při Ministerstvu spravedlnosti a státního zastupujícího tajemníka pro otázky řízení metodiky v oblasti justice při Ministerstvu spravedlnosti, zatímco co se týče ochrany obětí, spadá tato otázka do kompetence Ministerstva vnitra.

Jaké informace mi budou poskytnuty, pokud je pachatel odsouzen?

Rozsudek, z něhož se může oběť dozvědět o obsahu rozsudku, konkrétně o charakteru, druhu, rozsahu a náplni trestu nebo opatření uložených obžalovanému, musí být oběti předložen soudem.

Budu informován, pokud bude pachatel propuštěn (včetně předčasného nebo podmíněného propuštění) nebo uprchne z vězení?

Oběť, nebo v případě jejího úmrtí osoba, která uplatňuje její práva, má v souvislosti s trestným činem týkajícím se oběti nárok být na požádání informována o následujícím:

a) propuštění nebo útěk obviněného z vyšetřovací vazby;

b) podmínečném propuštění nebo konečném propuštění či úniku, jakož i o přerušení výkonu trestu odnětí svobody u osoby, která byla odsouzena k trestu odnětí svobody;

c) propuštění nebo úniku osoby umístěné do zajišťovací vazby, jakož i o přerušení výkonu zajišťovací vazby;

d) propuštění nebo úniku osoby, jíž byla uložena dočasná nedobrovolná lékařská léčba;

e) propuštění, nedovoleném opuštění a adaptačním propuštění osoby, jíž byla uložena nedobrovolná lékařská léčba; a

f) v případě vzdělávání pro mladistvé pachatele, o dočasném nebo trvalém propuštění, opuštění instituce bez dovolení a o přerušení vzdělávání mladistvých pachatelů.

Budu se moci podílet na rozhodnutí o propuštění nebo podmíněném trestu? Mohu se například vyjádřit nebo podat opravný prostředek?

Poslední den odnětí svobody je stanoven nápravným zařízením a toho dne toto zařízení odsouzenou osobu propustí. Pokud nápravné zařízení podá návrh na podmínečné propuštění odsouzeného, uspořádá trestní soudce slyšení, o němž oběť nebude informována a jehož se nemůže účastnit. Oběť nemůže učinit vyjádření a nemůže podat opravný prostředek proti rozhodnutí soudu ve věci podmínečného propuštění.

Poslední aktualizace: 09/10/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.