Práva obětí trestných činů – podle zemí

Maďarsko

Obsah zajišťuje
Maďarsko

Jaký je postup pro vymáhání náhrady škody od pachatele? (např. trestní řízení, občanskoprávní žaloba, adhezní řízení)

Svůj občanskoprávní nárok na náhradu škody, která vznikla v důsledku činu, může oběť vymáhat primárně v rámci trestního řízení. V tomto případě se řízení pro vymáhání občanskosprávního nároku prováděné jako součást trestního řízení nazývá adhezním řízením. Občanskoprávní nároky mohou být vymáhány také jinými právními prostředky. Skutečnost, že oběť neuplatnila občanskoprávní nárok v trestním řízení, nevylučuje možnost vymáhání náhrady škody. Za podmínek uvedených v občanském soudním řádu může být občanskoprávní nárok vymáhán namísto oběti státním zástupcem.

Soud pachateli uložil, aby mi vyplatil náhradu škody. Jak mohu zajistit, aby pachatel skutečně zaplatil?

Řízení o výkonu rozhodnutí může být zahájeno do 30 dní od vypršení povinnosti splnit závazky stanovené soudem. Soud v této souvislosti vydá exekuční příkaz založený na části rozsudku vyneseného v rámci trestního řízení, který se týká občanskoprávního nároku.

Pokud pachatel nezaplatí, může mi stát vyplatit zálohu? Za jakých podmínek?

Stát vám nemůže vyplatit zálohu. Pokud však byl proti vám spáchán násilný trestný čin, v důsledku kterého jste utrpěli fyzickou újmu a došlo k poškození vašeho zdraví, můžete obdržet odškodnění od státu. Odškodnění od státu je nezávislé na občanskoprávním nároku, ale pokud jste byli do tří let od data, kdy se stalo rozhodnutí o meritu vaší žádosti o odškodnění pravomocné, za vaši újmu nebo škodu odškodněni z jiného zdroje (např. soudem nebo pojistitelem), bude po vás požadováno, abyste odškodnění vyplacené státem vrátili.

Mám nárok na odškodnění od státu?

Ano, na odškodnění od státu máte nárok, pokud byl proti vám spáchán úmyslný násilný trestný čin, který vedl k vážné tělesné újmě nebo újmě na zdraví.

Nárok na odškodnění od státu můžete mít také tehdy, jste-li blízkým příbuzným nebo vyživovanou osobou oběti, nebo pokud jste hradili pohřeb zesnulé oběti.

Pro odškodnění od státu jsou způsobilé pouze oběti, které se na základě své finanční situace nebo jiných podmínek stanovených zákonem nacházejí v tísni.

Vaši žádost o odškodnění od státu můžete podat na jakoukoliv službu podpory pro oběti (okresní státní kancelář). Při rozhodování o vaší žádosti orgán přezkoumá příčinnou souvislost mezi částkou, na niž je škoda vyčíslena, a trestným činem.

Žádosti o odškodnění mohou být běžně podávány do 3 měsíců ode dne, kdy došlo ke spáchání trestného činu, a maximální výše odškodnění činila v roce 2017 1 599 105 HUF.

Mám nárok na odškodnění v případě, že pachatel není odsouzen?

Je-li vaše trestní oznámení odloženo, vyšetřování zastaveno, nebo je-li obžalovaný zproštěn obžaloby z důvodů pro zproštění stanovených zákonem (konkrétně: jedná-li se o osobu nemají věk pro vznik trestní odpovědnosti nebo o osobu závažně nepříčetnou, o nátlak nebo útisk, chybu, zákonnou sebeobranu, krajní nouzi nebo příkaz nadřízeného), budete mít nárok na odškodnění.

Odškodnění od státu je nezávislé na občanskoprávním nároku, ale pokud jste byli do tří let od data, kdy se stalo rozhodnutí o meritu vaší žádosti o odškodnění pravomocné, za vaši újmu nebo škodu odškodněni z jiného zdroje (např. soudem nebo pojistitelem), bude po vás požadováno, abyste odškodnění vyplacené státem vrátili.

Pokud svůj občanskoprávní nárok uplatňujete mimo trestní řízení, pak od sebe budou záležitosti trestní odpovědnosti a odpovědnost za vznik škody odděleny, to znamená, že tato dvě řízení mohu vést k rozsudkům s rozdílným obsahem.

Mám v době, kdy očekávám rozhodnutí o mé žádosti o náhradu škody či odškodnění, nárok na platbu v případě naléhavé potřeby?

Jako oběť trestného činu můžete mít nárok na platbu okamžité peněžité pomoci za účelem nápravy krizové situace, která ve velmi krátké době vyvstala v důsledku trestného činu. Vaši žádost můžete podat službě podpory pro oběti (v okresní státní kanceláři) a podmínkou pro získání odškodnění je oznámení trestného činu policii. O výplatě okamžité peněžní pomoci je rozhodováno na základě zásady spravedlnosti a tato pomoc může být obětem poskytnuta, aniž by bylo třeba posuzovat, zda se nacházejí v tísni. V průběhu řízení však musí být přezkoumáno, zda osobní situace oběti vyplývající z trestného činu ospravedlňuje tento druh finanční pomoci. Okamžitá finanční pomoc nepředstavuje odškodnění a není určena ke kompenzaci nebo zmírnění škody způsobené trestným činem. Může být poskytnuta na pokrytí výdajů, které oběti vzniknou v souvislosti s obživou, bydlením, cestováním, lékařskou péči nebo pohřbem. Výše okamžité finanční pomoci je stanovena na základě situace oběti vyplývající z trestného činu a délce doby, během níž oběť není schopna řešit své finanční problémy sama. Maximální výše pomoci činila v roce 2017 106 607 HUF.

Poslední aktualizace: 09/10/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.