Victims' rights - by country

Maďarsko

Obsah zajišťuje
Maďarsko

You will be considered a victim of crime if you are wronged by an act that is a crime under Hungarian law, for example if you suffer an injury or your property is damaged or stolen. As the victim of a crime, you have various rights under Hungarian law, before, during and after court proceedings (the trial). You can request information on your rights and obligations in criminal proceedings from the investigating authority, the public prosecutor or the court, depending on the stage of proceedings.

Hungary criminal proceedings begin with an investigation. The investigation is usually performed by the police, under the supervision of the public prosecutor. Once the investigation is completed, either the public prosecutor will decide to bring charges and the case will go to court, or the case will be closed at the investigation stage, due to insufficient evidence or because criminal liability is precluded or no longer applies.

If the case reaches court, the court will examine the evidence gathered and decide whether the accused is guilty or not. In Hungarian criminal proceedings (except for some forms of proceedings) the court can also take evidence directly in a public hearing, so you may be summoned to the court hearing and examined as a witness. If found guilty, the accused will be convicted and sentenced. If found not guilty, the accused will be acquitted.

Click on the links below to find the information that you need:

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 05/07/2018

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Má práva v případě, že se stanu obětí trestného činu

Jaké informace získám od příslušného orgánu (např. policie, státní zástupce) poté, co došlo k trestnému činu, avšak ještě předtím, než trestný čin oznámím?

Zákon o trestním řízení vyžaduje, aby soud, státní zástupce a vyšetřující orgán informoval osoby, na něž se vztahují donucovací činnosti, o jejich právech a povinnostech před provedením jakéhokoli procesního úkonu.

Trestné činy lze oznámit státnímu zástupci nebo vyšetřujícímu orgánu ústně nebo písemně. Oznámení rovněž může být přijato jiným orgánem nebo soudem, který jej pošle vyšetřujícímu orgánu. Zákon nestanoví žádné formality pro oznámení trestného činu; trestné činy mohou být oznámeny dopisem, poštou, e-mailem, nebo je lze nahlásit osobně.

Trestní řízení je vedeno v maďarštině, avšak oběť, která nehovoří maďarsky, má možnost používat svůj mateřský jazyk nebo jakýkoli jiný jazyk, který si zvolí. I v případech, kdy oběť hovoří maďarsky, může během trestního řízení používat svůj národní jazyk. Náklady na překlady a tlumočení se na oběť nepřenášejí a oběť není povinna hradit na tyto náklady zálohu nebo hradit samotné náklady.

Oběť trestného činu má právo na podporu poskytovanou službami podpory pro oběti v případě fyzických osob, na nichž byl spáchán trestný čin nebo trestný čin proti majetku na území Maďarska, a v případě všech fyzických osob, jimž byla způsobena újma jako přímý důsledek trestných činů nebo trestných činů proti majetku spáchaných na území Maďarska, zejména újma na zdraví nebo citová újma, duševní újma nebo ekonomická ztráta, za podmínky, že jsou: maďarskými občany, občany některého z členských států EU, občany některé ze zemí mimo EU zákonně pobývajícími na území Evropské unie, osobami bez státní příslušnosti zákonně pobývajícími na území Maďarska, obětmi obchodování s lidmi nebo jakýmikoli jinými osobami považovanými za způsobilé podle mezinárodních smluv uzavřených mezi státem, jehož jsou občany, a Maďarskem, nebo na základě vzájemnosti.

Stát poskytuje služby podpory pro oběti po posouzení jejich potřeb, přičemž tyto služby mohou zahrnovat: usnadnění ochrany zájmů obětí, poskytnutí okamžité peněžní pomoci, poskytnutí potvrzení o statusu oběti, ochranu svědků a poskytnutí bezpečného ubytování. Pokud jsou splněny zákonem stanovené podmínky, oběť má rovněž nárok na odškodnění ze strany státu.

Kromě toho může být nařízena osobní ochrana oběti, pokud jsou plánovány nebo páchány násilné činy na osobách nebo trestné činy představující kolektivní nebezpečí pro osoby a pokud je jejich cílem je bránit účasti obětí na trestním řízení nebo mařit prosazování jejich práv a výkon jejich povinností, nebo pokud je takový trestný čin pravděpodobný. Žádosti mohou být podány nebo zaevidovány u soudu, státního zástupce nebo vyšetřujícího orgánu, který vede trestní řízení.

V zájmu zajištění prevence nebo přerušení trestných činů proti fyzické nedotknutelnosti nebo svobodě jedince osobní ochrana zahrnuje ochranu soukromého bydliště oběti nebo jiného místa pobytu, jakož i zajištění dopravních cest a bezpečné účasti na trestním řízení a další správní úkony.

Osobní ochrana je zajišťována zejména prostřednictvím pravidelných hlídek, technických prostředků, nepřetržitého komunikačního spojení, poskytnutí ochranného oděvu a – jsou-li ostatní metody osobní ochrany neúčinné – za pomoci personálu pověřeného ostrahou, jenž může být přidělen na místo řízené donucovacím orgánem, který je oprávněn nařídit a poskytnout osobní ochranu.

Pokud ochranu oběti účastnící se trestního řízení velmi závažného charakteru nelze zajistit prostřednictvím osobní ochrany a spolupracuje-li oběť s orgánem a nachází se v ohrožení, a je proto nezbytné přijmout zvláštní opatření na ochranu, oběť se rovněž může zapojit do programu na ochranu svědků, v jehož rámci jsou zajišťována zvláštní opatření na ochranu, pokud jsou splněny konkrétní dodatečné podmínky.

V některých případech má oběť právo na zastoupení v řízení jinou osobou, a pokud vystupuje jako náhradní soukromý žalobce, má nárok na právní pomoc. V zásadě platí, že podmínkou je situace, kdy oběť uvedená opatření potřebuje, tj. situace, v níž při zohlednění příjmu osob sdílejících stejnou domácnost měsíční čistý příjem oběti nepřekračuje příslušnou minimální výši starobního důchodu stanoveného na základě zaměstnaneckého vztahu (28 500 HUF v roce 2017) a oběť nedisponuje aktivy, jimiž by mohla pokrýt náklady na právní službu.

Oběť může mít právo připojit se k občanskoprávní žalobě směřující k získání náhrady škod vzniklých v důsledku trestného činu od obviněného či obžalovaného v jakékoli fázi trestního řízení. S cílem zajistit svou občanskoprávní žalobu může oběť podat návrh na obstavení majetku pachatele trestného činu, jež soud nařídí v případě, že existuje dostatečný důvod předpokládat, že uspokojení nároku bude ohroženo. Soud rozhodne ve věci občanskoprávní žaloby v rozsudku, v němž návrh přijme nebo zamítne. Pokud by se tím výrazně zpozdilo uzavření řízení nebo pokud je obviněný zproštěn obvinění či obžalovaný zproštěn obžaloby nebo pokud je soudní rozhodnutí o skutkové podstatě návrhu v rámci trestního řízení vyloučeno kvůli jiným podmínkám, soud nařídí nucený výkon občanskoprávního nároku jinými právními prostředky.

Oběť má právo účastnit se mediačního řízení s obviněným při splnění stanovených podmínek. Mediační řízení nemůže probíhat bez souhlasu oběti, a dokonce ani v případě jejího souhlasu není toto řízení automatické a závisí na řadě dalších podmínek.

Vlastní výdaje oběti a jejího zástupce vzniklé v dané věci jsou výdaji trestního řízení stejně jako výdaje oběti vzniklé v souvislosti s její přítomností jako svědkem. Zatímco první typ výdajů stát nehradí, druhý typ je po ukončení procesního opatření proplacen. Obžalovanému je nařízeno, aby uhradil náklady trestního řízení, pokud je shledán vinným.

Nežiji v zemi EU, ve které k trestnému činu došlo (platí pro občany EU i občany třetích zemí) Jak jsou má práva chráněna?

Zákon o trestním řízení stanoví ochranu práv souvisejících s řízením spadajícím do pravomoci Maďarska bez ohledu na státní příslušnost a místo pobytu. Služba podpory pro oběti poskytuje stejné služby státním příslušníkům jakéhokoli členského státu EU i maďarským občanům.

Pokud trestný čin oznámím, jaké informace mi budou poskytnuty?

Oběť je individuálně informována o rozhodnutí zahájit vyšetřování trestného činu pouze v případě, že oznamovatelem trestného činu nebyla ona sama. Kromě toho zákon o trestním řízení definuje situace a rozhodnutí, o nichž oběť musí být informována.

Oběť má právo být na požádání v souvislosti s trestným činem, který se jí týká, informována o propuštění nebo úniku zadržované osoby, podmínečném propuštění, konečném propuštění nebo úniku, jakož i o přerušení výkonu trestu odnětí svobody v případě osoby odsouzené k trestu odnětí svobody, o propuštění nebo úniku osoby ze zajišťovací vazby, jakož i o přerušení zajišťovací vazby, o propuštění nebo úniku osoby podstupující nedobrovolnou léčbu, o propuštění, odchodu bez povolení a uvolnění za účelem adaptace osoby podstupující nedobrovolnou léčbu a v případě vzdělávání mladistvých pachatelů o dočasném nebo trvalém propuštění, opuštění instituce bez povolení a přerušení vzdělávání mladistvých pachatelů.

Oběť musí být informována zejména o těchto rozhodnutích: jmenování znalce, přerušení vyšetřování, uzavření vyšetřování, ukončení vyšetřování, obvinění či obžaloba, částečné opomenutí obžaloby, stažení obvinění a přijetí jakýchkoli rozhodnutí obsahujících ustanovení, která se přímo vztahují k oběti, jakož i přijetí konečného rozhodnutí.

Oběť musí být informována o místu a datu všech procesních úkonů, jichž se může účastnit. Tyto procesní úkony zahrnují slyšení znalce při vyšetřování, ohledání, rekonstrukce, dostavení se za účelem identifikace, jakož i líčení a veřejná jednání během soudních řízení.

V průběhu vyšetřování oběť může získat informace a za poplatek obdržet kopie všech znaleckých posudků a spisů týkajících se vyšetřovacích úkonů, jichž se může účastnit, a může získat kopie jiných dokumentů, pokud to není v rozporu se zájmy vyšetřování. Po uzavření vyšetřování má oběť možnost přezkoumat veškeré dokumenty vztahující se k trestnému činu, který byl na ní spáchán.

Během vyšetřování může oběť podat opravný prostředek nebo stížnost proti všem rozhodnutím obsahujícím ustanovení, která se jí přímo týkají. Oběť může mimo jiné podat stížnost proti rozhodnutím, kterými se zamítá její oznámení trestného činu, nebo rozhodnutím, kterými se odkládá nebo ukončuje vyšetřování.

Pokud je oznámení trestného činu odmítnuto nebo pokud je vyšetřování ukončeno a v některých případech pokud byla vznesena formální obvinění vztahující se k části obžaloby a stížnost oběti nepřinesla požadovaný výsledek, může oběť vystupovat v postavení náhradního soukromého žalobce ve lhůtě stanovené zákonem. Oběť může rovněž vystupovat jako náhradní soukromý žalobce v případě, že státní zástupce v rámci vyšetřování neprokáže existenci trestného činu, který lze stíhat úřadem státního zástupce, nebo pokud státní zástupce nepřevzal od soukromého žalobce zastoupení pro účely trestní stíhání. Oběť vystupující v postavení náhradního soukromého žalobce může prostřednictvím svého právníka podat návrh na trestní stíhání, a může tak sama vznést obžalobu proti obviněnému.

Během soudního řízení může oběť podat opravný prostředek pouze proti soudnímu rozhodnutí o skutkové podstatě občanskoprávního nároku, avšak nikoli proti skutkové podstatě rozhodnutí. Během soudního řízení může oběť vystupovat jako náhradní soukromý žalobce, pokud státní zástupce stáhl obžalobu.

Mám nárok na bezplatné tlumočnické nebo překladatelské služby (v případě, že se obrátím na policii či jiné orgány, nebo během vyšetřování a soudního řízení)?

Trestní řízení je vedeno v maďarštině, neznalost maďarského jazyka však nebude důvodem pro diskriminaci. V rámci trestního řízení můžete používat, jak ústně, tak písemně, svůj rodný, regionální nebo menšinový jazyk anebo jiný jazyk, který označíte za jazyk, kterým hovoříte. V těchto případech máte právo na tlumočníka a překlad úředních dokumentů, které vám jsou určeny, bezplatně.

Jak příslušný orgán zajistí, abych při komunikaci rozuměl a bylo mi rozuměno (v případě dětí nebo zdravotně postižených osob)?

Orgán se bude snažit s vámi komunikovat jednoduchým a srozumitelným způsobem, a to jak ústně, tak písemně. Informace o vašich právech a upozornění týkající se vašich povinností budou sdělovány snadno srozumitelným způsobem, přičemž bude brán v potaz váš stav a osobní schopnosti. Při verbální komunikaci je rovněž nutné, aby se orgán ujistil, zda jste rozuměli informacím, které vám byly sděleny, a pokud tomu tak není, orgán vám informace nebo upozornění vysvětlí. Jste-li nezletilý nebo máte-li zdravotní postižení, orgán musí při komunikaci s vámi vzít tyto skutečnosti náležitě v potaz. Pokud trpíte sluchovým postižením, jste hluchoslepí nebo máte vadu řeči, můžete požádat o služby tlumočníka znakového jazyka nebo můžete místo výslechu učinit písemné prohlášení.

Podpora pro oběti

Kdo poskytuje podporu pro oběti?

Na státní úrovni vykonávají funkce ochrany obětí a právní pomoci vládní úřady hlavního města a 19 žup. Pokud jste se stali obětí trestného činu, vládní agentury vám poskytnou bezplatnou pomoc přizpůsobenou vašim potřebám, v jejímž rámci obdržíte:

 • informace o svých právech a možnostech,
 • emocionální podporu,
 • praktickou pomoc a právní poradenství v jednoduchých případech,
 • potvrzení o vašem statusu oběti,
 • můžete rovněž získat okamžitou peněžní pomoc na základě žádosti předložené do 5 dnů od spáchání oznámeného trestného činu.

Jako součást právní pomoci vám vládní úřady poskytnou bezplatné právní poradenství v případech, kdy jsou skutkové okolnosti případu relativně jednoduché, a pokud jste ve finanční nouzi, mohou vám být poskytnuty právní služby (například vypracování dokumentů) prostřednictvím právní pomoci mimo rámec trestního řízení a zastoupení prostřednictvím právního zástupce v rámci trestního řízení.

Kontaktní údaje vládních úřadů Budapešti a jednotlivých žup jsou uvedeny na Odkaz se otevře v novém okně.http://www.kormanyhivatal.hu/ a další informace o podpoře obětí a právní pomoci naleznete na Odkaz se otevře v novém okně.https://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/aldozatsegito-szolgalatOdkaz se otevře v novém okně.http://igazsagugyihivatal.gov.hu/jogi-segitsegnyujtas.

Vedle státních organizací na podporu obětí se v případě, že jste se stali obětí trestného činu, můžete obrátit rovněž na řadu organizací občanské společnosti, například:

 • charitativní sdružení WHITE RING, které je členem organizace Victim Support Europe, poskytuje finanční, právní, psychologickou a jinou podporu, jakož i pomoc obětem trestných činů a jejich příbuzným, zejména těm, kteří tuto pomoc potřebují z důvodu své sociální situace (Odkaz se otevře v novém okně.http://fehergyuru.eu/),
 • Národní služba telefonických informací v krizových situacích (Országos KríziskezelÅ‘ és Információs Telefonszolgálat) poskytuje pomoc obětem domácího násilí, dětem, které jsou obětí týrání, obětem prostituce a obchodování s lidmi a v případě potřeby může zprostředkovat ubytování (Odkaz se otevře v novém okně.http://bantalmazas.hu/),
 • Nevládní organizace Ambulance ESZTER (ESZTER Alapítvány és Ambulancia) poskytuje bezplatnou psychologickou pomoc a rehabilitaci pro děti a dospělé, kteří se stali obětí zneužití a kterým bylo způsobeno trauma, a poskytuje právní informace a poradenství (Odkaz se otevře v novém okně.http://eszteralapitvany.hu/),
 • Nevládní organizace NANE Sdružení za práva žen provozuje bezplatnou linku pomoci a poskytuje osobní právní pomoc, jakož i psychologické a sociální poradenství pro dospělé a nezletilé oběti domácího násilí (Odkaz se otevře v novém okně.http://nane.hu/).

Bude mě policie o možnostech podpory automaticky informovat?

Pokud se obrátíte na policii jako oběť trestného činu, obdržíte od policie písemné oznámení o příslušné službě podpory pro oběti a budete informováni o vašich možnostech využití podpory pro oběti a na požádání vám policie vydá nezbytné osvědčení, které bude předáno přímo vám, nebo bude zasláno službě podpory pro oběti.

Jak je chráněno mé soukromí?

Během trestního řízení musí být respektováno vaše právo na ochranu osobnosti a právo zúčastněných osob na úctu a jakékoli zveřejnění údajů o vašem soukromí, které není nezbytně nutné, je zakázáno. Za tímto účelem, pokud je nezbytná vaše výpověď jako svědka, můžete požádat, aby s vašimi údaji bylo nakládáno jako s důvěrnými, což znamená, že od tohoto okamžiku budou tyto údaje zpřístupněny pouze orgánu, který vede v daném případě trestní řízení.

Musím trestný čin oznámit ještě před tím, než získám přístup k podpoře pro oběti?

Podání oznámení o trestném činu, kterým vám byla způsobena újma, není obecnou podmínkou způsobilosti pro získání služby podpory pro oběti; nicméně nárok na peněžní pomoc (odškodnění, okamžitá peněžní pomoc) budete mít pouze v případě, že disponujete písemným důkazem o zahájení trestního řízení.

Osobní ochrana v případě, že jsem v nebezpečí.

Osobní ochranu můžete získat po zahájení trestního řízení. Pokud se v důsledku své účasti na trestním řízení nacházíte v ohrožení, můžete požádat orgán, který vede v daném případě trestní řízení, aby vám jako oběti nebo svědkovi, jakož i vašim rodinným příslušníkům a příbuzným, byla poskytnuta osobní ochrana. Osobní ochrana může být zahájena vyšetřujícím orgánem, který vede v daném případě řízení, státním zástupcem nebo soudem, a rozhodnutí bude vykonáno policií, která poskytuje osobní ochranu.

Jestliže máte být vyslechnut jako svědek a vaše výpověď se vztahuje k podstatným okolnostem obzvláště závažného případu, můžete být prohlášen za osobu požívající zvláštní ochrany, pokud důkazy očekávané od vaší výpovědi nelze nahradit nebo pokud by zveřejnění vaší totožnosti v souvislosti s vaší účastí v trestním řízení vážně ohrozilo život, zdraví nebo osobní svobodu vaší osoby nebo vašich příbuzných.

O prohlášení svědka za osobu požívající zvláštní ochrany rozhodne vyšetřující soudce, přičemž toto opatření může být navrženo státním zástupcem; tento druh ochrany tedy musíte zahájit u státního zástupce. Pokud jste prohlášeni za svědka s nárokem na zvláštní ochranu, můžete být dotazováni pouze vyšetřujícím soudcem a nemusíte být předvolán k hlavnímu líčení, vaše jméno, osobní údaje a místo bydliště budou zpracovávány důvěrně a nebudou zpřístupněny obviněnému či obžalovanému a jeho obhájci.

Ochrana vám rovněž může být poskytnuta v rámci zvláštního programu na ochranu. Jestliže se tohoto programu účastníte, můžete být předvoláni k procesním úkonům nebo o nich být informováni, anebo vám mohou být zasílány dokumenty pouze prostřednictvím orgánu odpovědného za vaši ochranu a adresa tohoto orgánu bude uvedena jako místo vašeho bydliště. Nikomu, včetně orgánů, nesmějí být poskytnuty kopie dokumentů obsahujících informace o vás, pokud to nepovolil orgán odpovědný za vaši ochranu. V tomto případě můžete odmítnout poskytnout výpověď uvádějící nebo naznačující informace o vaší nové totožnosti nebo místě bydliště.

Pokud byl na vás spáchán trestný čin, za který může být uložen trest odnětí svobody a který vám způsobil újmu, můžete k soudu podat návrh, aby nařídil obviněnému, aby se zdržel veškerého kontaktu s vámi po dobu 10 až 60 dnů.

Jaké druhy ochrany jsou k dispozici? Kdo mi může ochranu poskytnout?

Během trestního řízení bude soud, státní zástupce a vyšetřující orgán neustále prověřovat, zda jste obětí, která potřebuje zvláštní ochranu, na základě skutečností a okolností charakteristických pro vaši osobnost a vaše životní podmínky a na základě povahy okolností trestného činu, a u níž lze prokázat, že má zvláštní potřeby po dobu trestního řízení. V takovém případě v zásadě soud, státní zástupce nebo vyšetřující orgán vedoucí trestní řízení může nařídit opatření k zajištění vaší osobní ochrany, přičemž osobní ochrana a program na ochranu stanovené v oddílu 7 jsou zajištěny policií, zatímco soud může nařídit zákaz kontaktu.

Může někdo posoudit můj případ a zjistit, zda mi ze strany pachatele hrozí další nebezpečí?

Ano. Je základní funkcí soudu, státního zástupce a vyšetřujícího orgánu zabránit obviněnému ve spáchání dalších trestných činů. Tohoto cíle je dosahováno prostřednictvím donucovacích opatření zaměřených na obviněného a jeho osobní charakteristiku, jež zahrnují zbavení nebo omezení osobní svobody obviněného (např. zákaz kontaktu, zákaz vycházení z domu), a na straně druhé prostřednictvím opatření k zajištění náležité péče a ochrany vaší osoby, která jsou založena na zvláštním zohlednění vašich zájmů jakožto oběti.

Může někdo posoudit můj případ a zjistit, zda mi hrozí další nebezpečí ze strany systému trestního soudnictví (v průběhu vyšetřování a soudního řízení)?

Ano. V rámci trestního řízení musí být procesní úkony, jichž se účastníte jako svědek, připraveny a prováděny soudem, státním zástupcem a vyšetřujícím orgánem tak, aby nebyly zbytečně opakovány a abyste se nemuseli setkávat s obviněným či obžalovaným, pokud to není nezbytně nutné. Za tímto účelem může být například od vaší konfrontace s obviněným či obžalovaným upuštěno na základě vaší žádosti nebo z moci úřední, obžalovaný může být vykázán ze soudní síně po dobu, kdy jste vyslýchán, a výslech s vámi může být prováděn prostřednictvím telekomunikačních technologií (s možností zkreslení vašich rysů obličeje nebo hlasu).

Jaká ochrana může být poskytnuta velmi zranitelným obětem?

Pokud jste obětí, která potřebuje zvláštní ochranu na základě skutečností a okolností charakteristických pro vaši osobnost a vaše životní podmínky nebo na základě povahy okolností trestného činu, trestní řízení bude vedeno s maximální pečlivostí s ohledem na vaši osobu a veškeré procesní úkony, které se vás dotýkají, budou (při zohlednění zájmů řízení) připraveny a prováděny s co největším ohledem na vaše potřeby.

Jsem nezletilý – mám nějaká zvláštní práva?

V souladu s Úmluvou o právech dítěte přijatou Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 20. listopadu 1989 považuje maďarský právní systém osobu za dítě, pokud je mladší 18 let.

V trestních řízeních dotýkajících se obětí, které jsou nezletilé, je obecným požadavkem kladeným na orgány a soudy, aby zajistily plné uplatňování práv dětí stanovených v mezinárodních úmluvách, zejména zásady prvotního zřetele na „nejvlastnější zájem dítěte“ v rozhodnutích dotýkajících se nezletilých.

V trestních řízeních mají nezletilé oběti oproti dospělým další práva a je jim poskytována důkladnější ochrana. Pokud je oběť v době zahájení trestního řízení mladší 18 let, bude považována za „oběť se zvláštními potřebami“, aniž je třeba za tímto účelem předložit samostatnou žádost.

Obecným pravidlem pro oběti se zvláštními potřebami je, že procesní úkony musí být připraveny a provedeny s maximální pečlivostí při zohlednění potřeb oběti v co největší míře.

Oběti mladší 18 let mají oproti dospělým další zvláštní práva:

 1. Rychlé trestní řízení musí být vedeno v případě trestných činů proti životu, zdraví nebo sexuální svobodě a v případě sexuálně motivovaných trestných činů, jakož i trestných činů proti zájmům dítěte a rodiny nebo násilných trestných činů proti jiným osobám, pokud zájmy dítěte odůvodňují uzavření trestního řízení co nejdříve. Rychlé trestní řízení je zejména odůvodněno v případech, kdy byl významně ohrožen tělesný, duševní nebo morální vývoj oběti, nebo v případech, kdy je obviněný či obžalovaný odpovědný za výchovu oběti, dohled nad ní nebo péči o ní v době řízení nebo jiným způsobem žije v prostředí oběti.
 2. Pečlivý přístup je zapotřebí při jakékoli ústní a písemné komunikaci s obětí. Nezletilí musí být informováni o svých právech a povinnostech způsobem, který je přiměřený jejich věku a vyspělosti, a je-li to nezbytné, musí jim být poskytnuto zvláštní vysvětlení.
 3. Nezletilá osoba v péči opatrovníka musí být uvědoměna o předvolání a oznámení musí být doprovázeno žádostí o zajištění přítomnosti nezletilého.
 4. Právní zástupce, živitel a opatrovník nezletilého se mohou účastnit výslechu nezletilého jakožto svědka. Osoba doprovázející svědka má nárok na nahrazení stejných výdajů jako svědek.
 5. Výpověď nezletilého nesmí být testována prostřednictvím nástrojového přezkumu věrohodnosti (detektor lži).
 6. Pokud zákon nestanoví povinnost osobní spolupráce, práva nezletilého může rovněž vykonávat jeho zákonný zástupce.
 7. Může být nařízeno, aby byl výslech proveden prostřednictvím uzavřeného komunikačního systému (videokonference). V tomto případě je oběť umístěna do samostatné místnosti a může komunikovat s osobami přítomnými na místě soudního řízení prostřednictvím zařízení, které souběžně přenáší obraz a hlas (videokonference).
 8. Soud může z moci úřední nebo na základě žádosti vyloučit ze soudního řízení veřejnost s cílem zajistit ochranu nezletilého, který se účastní řízení.
 9. Pokud si státní zástupce přeje dotazovat oběť se zvláštními potřebami jako svědka v trestním řízení, které se koná z důvodu trestného činu spáchaného proti sexuální svobodě, sexuálně motivovaného trestného činu nebo trestného činu proti osobě příbuzného, může být dotčená oběť vyslechnuta pouze osobou stejného pohlaví, pokud si to přeje a pokud to nepříznivě neovlivní zájmy trestního řízení.

Oběti mladší 14 let mají vedle výše uvedených práv další zvláštní práva:

 1. Oběť může být vyslechnuta jako svědek pouze v případě, že důkazy očekávané od výpovědi nelze nahradit. Oběť se musí účastnit konfrontace s obviněným pouze za předpokladu, že to pro ni nebude zdrojem úzkosti.
 2. Předvolání k soudu a oznámení o výslechu svědka musí být doručeno prostřednictvím opatrovníka oběti. O existenci předvolání k soudu a oznámení o výslechu musí být uvědoměn zákonný zástupce nezletilého.
 3. Před podáním obžaloby vyšetřující soudce vyslechne nezletilého s cílem posoudit, zda se lze důvodně domnívat, že dotazování v rámci veřejného projednání by nepříznivě ovlivnilo osobní rozvoj nezletilého. Výslech svědka vyšetřujícím soudcem může být navržen u státního zástupce právním zástupcem, opatrovníkem a advokátem jednajícím jménem svědka. Za předpokladu, že jsou splněny podmínky stanovené zákonem, státní zástupce navrhne výslech nezletilého tímto způsobem. Obviněný a jeho obhájce se nemusí jednání vedeného vyšetřujícím soudcem účastnit.
 4. Místem výslechu svědků je místnost zvláště uzpůsobená pro výslech nezletilých. Odchylky od tohoto pravidla jsou povoleny pouze ve výjimečných případech. Výslech může být rovněž proveden prostřednictvím uzavřeného komunikačního systému (videokonference).
 5. Výslech svědka mladšího 14 let musí být zaznamenán za použití zařízení určených k pořizování obrazových a zvukových záznamů. V případě nezletilých starších 14 let je toto povoleno pouze za podmínky, že je na související náklady poskytnuta záloha.
 6. Nezletilý nemusí být předvolán k veřejnému projednání, pokud byl vyslechnut vyšetřujícím soudcem před podáním obžaloby.
 7. Pokud nezletilý nebyl vyslechnut vyšetřujícím soudcem před podáním obžaloby, avšak později bude jeho výslech jako svědka nezbytný, nezletilý může být vyslechnut pouze mimo rámec soudního řízení. Dosáhl-li nezletilý v době konání soudního řízení věku 14 let, může být rovněž ve zvláště odůvodněných případech vyslechnut soudem v rámci soudního řízení. V obou případech lze upustit od zaslání oznámení obviněnému a jeho obhájci.

Člen mé rodiny zemřel v důsledku trestného činu – jaká jsou má práva?

Oběti, které zemřely buď před zahájením, nebo po zahájení trestního řízení, mohou být na základě dohody nebo právních předpisů nahrazeny příbuzným v přímé linii, manželem/manželkou, životním partnerem / životní partnerkou, bratrem či sestrou, zákonným zástupcem nebo vyživovanou osobou, kteří mohou vykonávat práva oběti.

V případě existence několika osob, které mají v tomto ohledu oprávnění, mohou dotčené osoby určit osobu, která bude práva oběti vykonávat. Pokud se jim nepodaří dosáhnout dohody, může práva oběti vykonávat osoba, která jednala v řízení jako první.

Člen mé rodiny se stal obětí trestného činu – jaká jsou má práva?

Pokud zákon nestanoví povinnost osobní spolupráce, práva oběti může rovněž vykonávat jeho právní zástupce. Roli zástupce může na základě povolení plnit obhájce nebo příbuzný, který dosáhl zletilosti.

Pokud žalobce podá trestní oznámení ústně, zletilá osoba určená žalobcem může být přítomna u výslechu za účelem poskytnutí podpory (včetně jazykové) za předpokladu, že přítomnost této osoby nepříznivě neovlivní zájmy řízení.

V případě vyšetřovacích úkonů, na nichž je vaše přítomnost povinná nebo jichž se můžete účastnit, vás rovněž může doprovázet váš zástupce, živitel a, pokud to není v rozporu se zájmy řízení, vámi zvolená zletilá osoba. Výše uvedené pravidlo je použitelné na výslech oběti a výslech oběti jako svědka.

V případě smrti náhradního soukromého žalobce může být tato osoba na základě dohody nebo právních předpisů nahrazena příbuzným v přímé linii, manželem/manželkou, životním partnerem / životní partnerkou, bratrem či sestrou, zákonným zástupcem nebo vyživovanou osobou do 30 dnů.

Mám přístup k mediačním službám? Za jakých podmínek? Bude v průběhu mediace zajištěna má bezpečnost?

Hlavním cílem mediačního řízení je zajistit odškodnění za následky trestného činu obviněným, a to způsobem, který je rovněž přijatelný pro oběť. V rámci mediačního řízení by proto mělo být vyvinuto úsilí k dosažení náležité dohody mezi obviněným a obětí, pokud jde o náhradu škody.

Za předpokladu, že jsou splněny zákonem stanovené podmínky, může právní zástupce nebo – je-li případ projednáván před soudem – soudce odložit řízení o maximálně 6 měsíců a nařídit mediaci.

Mediace pro trestní řízení může být nařízena, jestliže jsou splněny tyto podmínky:

 • je navržena obviněným či obžalovaným nebo obětí, nebo pokud se na ní tyto osoby vzájemně dohodly,
 • trestní řízení bylo zahájeno kvůli trestnému činu spáchanému proti životu nebo zdraví, lidské důstojnosti a dalším základním svobodám, dopravnímu přestupku nebo trestnému činu proti majetku anebo právům duševního vlastnictví a za předmětný trestný čin lze uložit trest odnětí svobody nepřesahující 5 let,
 • podle trestního zákoníku může být po úspěšném mediačním řízení trestní řízení ukončeno, nebo může být trest bez omezení zmírněn,
 • podezřelý přiznal svou vinu před podáním obžaloby a vyjádřil souhlas s poskytnutím odškodnění způsobem a v rozsahu schváleném obětí a je schopen toto odškodnění provést,
 • od trestního řízení lze upustit s ohledem na povahu trestného činu, způsob, jakým byl spáchán a osobní okolnosti obviněného, nebo existuje podložený důvod se domnívat, že by soud vzal v potaz odškodnění poskytnuté obviněným v rámci uložení trestu.

Oběť může navrhnout nařízení mediace v jakékoli fázi řízení. Nicméně mediační řízení lze nařídit v rámci každého případu jen jednou, tak, aby v případě, že mediace z jakéhokoli důvodu skončí neúspěchem, nemohlo být opakováno.

Za řádný průběh mediačního řízení je odpovědný mediátor pro tento účel vyškolený a zaměstnaný státem. V rámci mediačního řízení se oběť může rozhodnout, že se bude setkávat s obviněným výhradně v přítomnosti mediátora, a v tomto ohledu poskytuje osoba mediátora přiměřenou záruku osobní bezpečnosti oběti.

Kde se mohu obeznámit s právním předpisem, v němž jsou stanovena má práva?

 • Zákon XIX z roku 1998 o trestním řízení,
 • zákon C z roku 2012 o trestním zákoníku,
 • zákon LXIV z roku 1991 o vyhlášení Úmluvy OSN o právech dítěte podepsané v New Yorku dne 20. listopadu 1989,
 • zákon CXXXV z roku 2005 o podpoře pro oběti trestných činů a náhradě škody od státu,
 • zákon LXXX z roku 2003 o právní pomoci,
 • zákon LXXXV z roku 2001 o programu na ochranu osob účastnících se trestního řízení a podporujících soudy,
 • zákon CXXIII z roku 2006 o mediační činnosti použitelné na trestné činy,
 • vyhláška č. 64/2015 ministra vnitra ze dne 12. prosince 2015 o úkolech policie týkajících se podpory pro oběti,
 • vládní vyhláška č. 34/1999 ze dne 26. února 1999 o pravidlech a podmínkách nařízení provádění osobní ochrany osob účastnících se trestního řízení a členů orgánů trestního řízení,
 • společná vyhláška č. 23/2003 ministra vnitra a ministra spravedlnosti ze dne 24. června 2003 o podrobných pravidlech pro vyšetřování prováděné vyšetřujícími orgány podléhajícími ministru vnitra a pravidlech pro zaznamenávání vyšetřovacích úkonů jinými prostředky než zápisem z jednání,
 • vyhláška č. 25/2016 ministra spravedlnosti ze dne 23. prosince 2016 o proplácení vlastních výdajů vzniklých obviněnému a jeho obhájci státem a o výdajích a poplatcích osob účastnících se trestního řízení,
 • vyhláška č. 14/2008 ministra spravedlnosti a prosazování práva ze dne 27. června 2008 o náhradě výdajů svědkům,
 • společná vyhláška č. 21/2003 ministra spravedlnosti, ministra vnitra a ministra financí ze dne 24. června 2003 o poskytování zálohy na náklady trestního řízení,
 • nařízení č. 2/2013 velitelství státní policie ze dne 31. ledna 2013 o úkolech policie týkajících se podpory pro oběti.
Poslední aktualizace: 09/10/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

2 - Oznámení trestného činu a má práva v průběhu vyšetřování nebo soudního řízení

Jak mohu trestný čin oznámit?

Trestný čin může oznámit kdokoliv.

Trestné činy se obvykle oznamují státnímu zástupci nebo orgánu provádějícímu vyšetřování:

 • osobně (písemně nebo ústně) – ústní oznámení jsou zaznamenána zástupcem orgánu, který se vás zeptá na prvky a okolnosti trestného činu, který byl proti vám spáchán, na totožnost pachatele a na veškeré důkazy, které byste mohli mít,
 • telefonicky – policie provozuje rovněž bezplatnou horkou linku zvanou „telefonické svědectví“, prostřednictvím které mohou svědci a oběti oznamovat trestné činy anonymně. Číslo bezplatné horké linky je 003680555111, přičemž tato linka funguje 24 hodin denně a oznámení přijímají spolupracovníci policejního ředitelství v Budapešti. Více informací o horké lince je k dispozici v maďarském jazyce na oficiálních internetových stránkách maďarské policie Odkaz se otevře v novém okně.http://www.police.hu/en,
 • jakýmkoliv jiným komunikačním prostředkem, včetně vytočení evropského čísla tísňového volání: 112.

Oznámení mohou být rovněž přijata jinými orgány nebo soudy, které mají povinnost zaslat je orgánu provádějícímu vyšetřování. Pokud oznámení vyžaduje okamžitou akci, musí být přijata.

Všechna podaná oznámení jsou okamžitě zaregistrována.

Oznámení lze podat anonymně, což znamená, že není povinné oznámit vaši totožnost nebo kontaktní údaje. Vaše oznámení musí obsahovat podrobnosti týkající se trestného činu. Orgány pro oznamování trestných činů nevyžadují žádný zvláštní formulář.

Pro oznámení trestného činu není stanovena lhůta, orgány však vaše oznámení zamítnou, bude-li učiněno po určité době. Tato lhůta (tzv. promlčení lhůta) se obvykle rovná maximální délce trestu za daný čin a činí minimálně 5 let.

U některých trestných činů můžete předložit rovněž soukromý návrh, což je prohlášení, v němž výslovně požadujete potrestání pachatele, přičemž na předložení soukromého návrhu máte 30 dní ode dne, kdy zjistíte totožnost pachatele.

Jak mohu zjistit, jak je daný případ vyřizován?

Stěžovatel, nebo pokud oznámení nebylo podáno obětí, ale je známa, jsou informováni o zahájení vyšetřování.

Stěžovatel a žalobce v občanskoprávní žalobě musí být informováni o zamítnutí oznámení.

Soud rozhodne a bude vás informovat o následujícím:

 • zamítnutí vaší žádosti stát se zástupným soukromým žalobcem,
 • ukončení řízení, pokud vyšetřování nařízené na základě vašeho oznámení podaného jako soukromý žalobce nebylo úspěšné.

Během vyšetřování vás policie nebo státní zástupce mohou informovat o:

 • úkonech vyšetřování,
 • jmenování znalce pro daný případ,
 • vydání soudního zákazu kontaktu určeného pachateli.

Jako oběť trestného činu máte několik výsadních práv, která vám umožní obdržet informace o vyšetřování:

 • můžete (není to však povinné) být přítomni u slyšení znalců, ohledání místa činu nebo předmětu, u důkazních experimentů a rekognice podezřelých, přičemž byste měli být o těchto úkonech informováni; od tohoto informování však může být upuštěno, je-li to odůvodněno naléhavostí úkonu vyšetřování, a od informování musí být upuštěno, pokud nelze jinak zaručit ochranu osob účastnících se řízení,
 • můžete nahlédnout do zápisů o úkonech vyšetřování, u nichž můžete být přítomni, do dalších spisů můžete nahlížet pouze tehdy, není-li to v rozporu se zájmy vyšetřování,
 • v případě úkonů vyšetřování, u nichž je vaše přítomnost povinná, nebo u nichž můžete být přítomni, mohou být spolu s vámi přítomni rovněž váš zástupce, podporující osoba, a pokud to neporušuje zájmy řízení, vámi určená zletilá osoba; v případě, že jste vyslýcháni jako svědek, může být spolu s vámi přítomna kromě právníka zastupujícího vaše zájmy rovněž vámi určená zletilá osoba,
 • v souvislosti s trestným činem, který se vás týká, máte právo být na vaši žádost informováni o:
  • propuštění nebo útěku obviněného z vyšetřovací vazby,
  • podmínečném propuštění nebo konečném propuštění či úniku, jakož i o přerušení výkonu trestu odnětí svobody u osoby, která byla odsouzena k trestu odnětí svobody,
  • propuštění nebo úniku osoby umístěné do zajišťovací vazby, jakož i o přerušení výkonu zajišťovací vazby,
  • propuštění nebo úniku osoby, jíž byla uložena dočasná nedobrovolná lékařská léčba,
  • propuštění, nedovoleném opuštění a adaptačním propuštění osoby, jíž byla uložena nedobrovolná lékařská léčba,
  • v případě vzdělávání pro mladistvé pachatele, o dočasném nebo trvalém propuštění, opuštění instituce bez dovolení a o přerušení vzdělávání mladistvých pachatelů,
 • můžete obdržet kopie odborných posudků a spisů o úkonech vyšetřování, u nichž můžete být ze zákona přítomni; ostatní kopie můžete obdržet pouze tehdy, není-li to v rozporu se zájmy vyšetřování, a až poté, co jste poskytli své svědectví; jakmile je řízení ukončeno, můžete na požádání obdržet kopie všech spisů vytvořených policí nebo státním zástupcem,
 • po ukončení řízení můžete nahlédnout do vyšetřovacích spisů, předkládat žádosti a vznášet připomínky.

Mám nárok na právní pomoc (během vyšetřování nebo soudního řízení)? Za jakých podmínek?

Ano.

V rámci trestního řízení stát v rámci právní pomoci poskytuje následující pomoc:

 • osobní zproštění od nákladů na zástupného soukromé žalobce,
 • zastoupení prostřednictvím procesního opatrovníka pro poškozené strany, soukromé žalobce, soukromé strany a další zainteresované strany, jakož i pro zástupné soukromé žalobce.

Na tuto pomoc máte nárok, jste-li v souladu s ustanoveními zákona o právní pomoci považováni za osobu v tísni, právo na zastoupení prostřednictvím procesního opatrovníka je však uděleno pouze obětem, soukromým žalobcům a dalším zainteresovaným osobám nacházejícím se v tísni, a to tehdy, pokud by z důvodu složitosti případu, absence právní odbornosti nebo jiných osobních okolností nebyli schopni účinně vymáhat svá procesní práva, pokud by postupovali samostatně.

Žádosti o pomoc mohou být předloženy službě právní pomoci a to tak, že vyplníte jednu kopii formuláře určeného k tomuto účelu, přičemž žadatelé musí přiložit dokumenty a/nebo oficiální potvrzení poskytující důkaz o způsobilosti pro poskytnutí pomoci, nebo musí předložit oficiální průkaz dokládající jejich způsobilost pro poskytnutí pomoci.

Žádosti o pomoc mohou být službě právní pomoci předloženy nejpozději během fáze před zahájením trestního řízení, konkrétně před okrskovým zasedáním soudu konaném za účelem přijetí kategorického rozhodnutí.

Pokud vám služba právní pomoci umožní využít právní pomoc, můžete si poskytovatele právní pomoci vybrat z registru poskytnutého za tímto účelem.

Mohu požadovat náhradu výdajů (v souvislosti s účastí na vyšetřování / soudním řízení)? Za jakých podmínek?

Ano.

Pokud se účastníte řízení jako oběť, soukromý žalobce, zástupný soukromý žalobce nebo žalobce v občanskoprávní žalobě, budou vám uhrazeny následující výdaje vzniklé vám nebo vašim zástupcům:

 • cestovní výdaje a výdaje na ubytování,
 • náklady na posudky odborníka, kterého jste si se souhlasem státního zástupce/soudu přizvali,
 • výdaje na celý nebo částečný audio nebo video záznam řízení / stenografický záznam,
 • výdaje na jednu kopii vyšetřovacích spisů,
 • výdaje na komunikaci (telefon, fax, pošta, další),
 • poplatek zástupců.

Vlastní výdaje a výdaje vašich zástupců, jakož i poplatky zástupců platíte předem sám/sama, bez ohledu na vaše možnosti v rámci řízení.

Výdaje vzniklé v důsledku vaší účasti na řízení v úloze svědka (cestovní výdaje, výdaje na ubytování, výdaje na stravu, výdaje související s nutností vzít si v zaměstnání volno) vám budou na požádání uhrazeny.

Cestovní výdaje: výdaje vzniklé v souvislosti s cestou z místa bydliště svědka na místo slyšení a cestou zpět.

Výdaje na ubytování: pokud výslech svědka započne v čase, který by znamenal, že cesta z místa bydliště do místa slyšení musela být započata v nočních hodinách, budou svědkovi uhrazeny výdaje na ubytování v komerčním ubytovacím zařízení nebo rodinném resortu.

Výdaje na stravu: výdaje na stravu budou svědkovi uhrazeny, pokud má nárok na uhrazení výdajů na ubytování, nebo pokud celá dobra trvání cesty z místa bydliště na místo slyšení a zpáteční cesta plus slyšení překračuje dobu 6 hodin za den.

Výdaje související s nutností vzít si v zaměstnání volno: svědek, který nemá nárok na platbu za dobu absence, v níž si vzal v zaměstnání volno z důvodu slyšení, má nárok na uhrazení 1,5 % minimální mzdy za hodinu, a to za dobu, během níž si vzal v zaměstnání volno včetně doby strávené na cestě.

Svědek, který byl přítomen na vyšetřování odborníků musí orgánu nebo soudu, který vyšetřování odborníků nařídil, zaslat podpůrné doklady dokládající výdaje, přičemž tento orgán nebo soud po obdržení odborného posudku stanoví výši úhrady.

Pokud uplatňujete občanskoprávní nároky jako žalobce v občanskoprávní žalobě, pak budou-li vaše občanskoprávní nároky potvrzeny rozhodnutím soudu, soud obžalovanému nařídí, aby uhradil vaše soukromé výdaje a soukromé výdaje a poplatky vašeho zástupce. Je-li nárok potvrzen částečně, obžalovaný bude povinen uhradit poměrnou část nákladů.

Jste-li zástupný soukromý žalobce, pak je-li žaloba zastoupena zástupným soukromým žalobcem a soud shledá obžalovaného vinným, soud obžalovanému nařídí, aby uhradil vaše soukromé výdaje a soukromé výdaje a poplatky vašeho zástupce.

Mohu se odvolat, pokud je můj případ uzavřen ještě před tím, než se dostane k soudu?

Oběť může podat opravný prostředek v případě stanoveném zákonem, a to tehdy, pokud orgán provádějící vyšetřování nebo státní zástupce zamítnou oznámení nebo ukončí vyšetřování. V případě zamítnutí oznámení může oběť požadovat vyšetřování pouze tehdy, pokud oznámení podala.

Protest proti rozhodnutí zamítajícímu oznámení nebo rozhodnutí ukončujícímu vyšetřování mohou být podány do 8 dní od oznámení rozhodnutí. Pokud orgán provádějící vyšetřování nebo státní zástupce přijímající rozhodnutí protest nepodpoří, musí ho předat státnímu zástupci, který je oprávněn ho posoudit. Na rozhodnutí týkající se protestu přijaté státním zástupcem nelze uplatnit další opravné prostředky.

Mohu se účastnit soudního řízení?

Po oznámení obvinění soud stanoví datum soudního řízení a přijme opatření potřebná pro toto řízení, jakož i pro předvolání a oznámení. Osoby, jejichž přítomnost u soudního řízení je povinná, jsou předvolány k účasti, a osobám, jejichž přítomnost u soudního řízení povoluje zákon, je zasláno oznámení.

O pořadí úkonů dokazování v rámci soudního řízení rozhoduje soud. Provádění dokazování se zahajuje výslechem obžalovaného a oběť je obvykle první ze svědků, kteří jsou vyslechnuti. Při výslechu svědka nesmí být přítomni žádní další svědci, kteří dosud nebyli vyslechnuti. Odchylka od tohoto pravidla je však povolena v případě, kdy je oběť vyslýchána jako svědek. Během soudního řízení může být přítomen právní zástupce oběti, aby mohla být oběť prostřednictvím svého zástupce informována o veškerém dokazování, ke kterému došlo během její nepřítomnosti.

Jaká je má oficiální úloha v soudním systému? Mohu například být (nebo se rozhodnout být): oběť, svědek, účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky nebo soukromý žalobce?

Oběť se může účastnit trestního řízení ve čtyřech úlohách stanovených procesním právem, a to v následujících:

 • svědek: osoba, která může mít vědomosti o skutečnosti, kterou je třeba prokázat,
 • účastník řízení uplatňující občanskoprávní nárok: oběť vymáhající občanskoprávní nárok (nejčastěji nárok na náhradu škody) v trestním řízení,
 • soukromý žalobce: v případě některých trestných činů stanovených zákonem může oběť sama představovat žalobce, a to v roli soukromého žalobce,
 • zástupný soukromý žalobce: v případě některých trestných činů, které jsou jinak předmětem veřejného trestního řízení, jak je stanoveno zákonem, může oběť zastupovat žalobce.

Je-li to pro dokazování považováno za nezbytné, je oběť v případech definovaných zákonem a definovanými prostředky povinna podat svědectví nebo jinými způsoby přispět k dokazování. Naopak vystupování v roli účastníka řízení uplatňujícího občanskoprávní nároky, soukromého žalobce nebo zástupného soukromého žalobce je čistě na uvážení oběti.

Jaká jsou potom má práva a povinnosti?

V každé fázi trestního řízení má oběť nárok na následující:

 1. být přítomna procesním úkonům a nahlédnout do dokumentů ovlivňujících ji v průběhu řízení (nestanoví-li zákon jinak),
 2. podávat návrhy a námitky v jakékoliv fázi řízení,
 3. obdržet informace od soudu, státního zástupce a orgánu provádějícího vyšetřování, které se týkají práv a povinností oběti během trestního řízení,
 4. v případech stanovených zákonem požádat o opravné prostředky,
 5. být na požádání v souvislosti s trestným činem, který se jí týká, informována o propuštění nebo útěku zadrženého obviněného či obžalovaného, obžalovaného, který byl odsouzen k trestu odnětí svobody nebo kterému byla uložena nedobrovolná lékařská léčba.

Je-li to pro provádění dokazování orgánem provádějícím vyšetřování, státním zástupcem nebo soudem považováno za nezbytné, je oběť v případech definovaných zákonem a definovanými prostředky povinna podat svědectví nebo jinými způsoby přispět k dokazování. To primárně znamená splnit povinnost podat svědectví, přičemž výjimku tvoří případy, kdy oběť vůbec nemůže být vyslechnuta jako svědek (např. zákonem stanovené profesní výsady, znalost zpovědního tajemství u duchovních), a případy, kdy oběť může podání svědectví odmítnout (např. příbuzní obžalovaného nebo oběti, které by vystavily trestnímu stíhání sebe nebo své příbuzné).

Oběť se jako účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky může účastnit trestního řízení a již v době oznámení trestného činu může uvést, že má v úmyslu uplatnit občanskoprávní nárok (nejčastěji nárok na náhradu škody). Na uplatňování občanskoprávních nároků se nevztahují poplatky. V tomto případě soud rozhodne o trestní odpovědnosti obžalovaného i o občanskoprávním nároku v rámci jednoho trestního řízení, což má pro účastníka řízení uplatňujícího občanskoprávní nároky tu výhodu, že nemusí iniciovat občanskoprávní řízení. Během trestního řízení může účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky podat návrh na obstavení majetku obžalovaného, existují-li dostatečné důvody domnívat se, že uspokojení nároku bude zmařeno.

V případě trestných činů stanovených zákonem (napadení, narušení soukromí, porušení důvěrnosti korespondence, urážka na cti, pomluva a neúcta) může oběť jednat jako soukromý žalobce. V případě výše uvedených trestných činů musí oběť trestný čin oznámit do 30 dní ode dne, kdy zjistila totožnost pachatele. V oznámení musí oběť uvést veškeré důkazy týkající se trestného činu a musí výslovně uvést, zda požaduje potrestání obžalovaného.

Trestný čin může být soudu oznámen ústně nebo písemně. Soud nařídí vyšetřování v případě, že není známa totožnost obviněného, jeho osobní údaje nebo místo pobytu, nebo pokud je nutné lokalizovat důkazní prostředky. Soud řízení ukončí, pokud během vyšetřování nebylo možné určit totožnost pachatele.

Soud provede osobní slyšení, během kterého se pokusí nalézt mezi obětí a pachatelem smírné řešení. Je-li pokus o nalezení smírného řešení úspěšný, soud řízení ukončí; v opačném případě bude řízení pokračovat formou veřejného řízení.

Pokud oběť stáhne obvinění nebo od něho upustí, řízení bude ukončeno. Podobné důsledky nastanou, pokud se oběť nedostaví k osobnímu slyšení nebo k soudnímu řízení a předem nepředloží zásadní omluvu, nebo pokud nelze oběť předvolat, jelikož neoznámila změnu adresy.

Soukromý žalobce má plná práva, která s sebou nese zastupování žalující strany, a to včetně práv, která lze uplatňovat v průběhu řízení, a práva na opravné prostředky proti rozhodnutím soudu.

Po vyčerpání možností opravných prostředků dostupných během vyšetřování má oběť v některých případech možnost jednat jako zástupný soukromý žalobce a zastupovat takovéto případy u soudu sama. Kromě jiných případů můžete jednat jako zástupný soukromý žalobce tehdy, bylo-li oznámení trestného činu zamítnuto nebo vyšetřování ukončeno z důvodů, že daný čin nebyl trestným činem, nebo existují-li jakékoliv důvody pro vyloučení trestní postihnutelnosti (např. nátlak a útisk, chyba, zákonná sebeobrana nebo bezprostřední nebezpečí). Pokud je v konkrétním případu možné jednat podle zákona jako zástupný soukromý žalobce, státní zástupce rozhodující o protestu o tom oběť konkrétně informuje.

Pokud je protest zamítnut z důvodu odmítnutí oznámení nebo ukončení vyšetřování, bude oběti dovoleno přezkoumat v úředních prostorách kanceláře státního zástupce dokumenty týkající se trestného činu spáchaného proti oběti. Oběť jednající jako zástupný soukromý žalobce může úřadu státního zástupce první instance předložit návrh na stíhání, postupuje-li v dané věci do 60 dní od zamítnutí jejího protestu. Právní zastoupení zástupného soukromého žalobce (právníkem) je povinné. O přijet návrhu na stíhání rozhoduje soud.

Mohu v průběhu soudního řízení učinit prohlášení nebo poskytnout důkazy? Za jakých podmínek?

Oběť má nárok být během trestního řízení slyšena. V souladu s ustanoveními zákona je oběť nejen povinna podílet se na provádění dokazování, ale má rovněž nárok podílet se na něm podle vlastního uvážení. Oběť může poskytnout svědectví a může rovněž předkládat důkazy i jinými způsoby (např. tak, že orgánům poskytne listinné důkazy). Oběť může podávat návrhy a námitky v jakékoliv fázi řízení. Obecně platí, že ze svědků je oběť vyslýchána jako první.

Poté, co žalobce promluví za žalující stranu, může oběť pronést řeč a uvést, zda požaduje stanovení trestní odpovědnosti a trestní postihnutelnosti obžalovaného. Účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky může pronést řeč v souvislosti s občanskoprávním nárokem, který má v úmyslu vymáhat.

Jaké informace mi budou v průběhu soudního řízení poskytnuty?

Před soudním řízením může svědek předvolaný k soudnímu řízení kontaktovat osobu pověřenou soudem k poskytování podpory svědkům, aby získal správné informace. Osoba pověřená soudem k poskytování podpory svědkům je soudní úředník, který svědkům poskytuje informace o podávání svědectví a usnadňuje jejich účast, která je pro podání tohoto svědectví nezbytná. Podpora svědků nezahrnuje informace o případu a nemůže tak svědka ovlivnit.

V rámci trestního řízení má oběť nárok na obdržení informací týkajících se jejích práv a povinností, jakož i případu, a není-li zákonem stanoveno jinak, také nárok být přítomna procesním úkonům a nahlédnout do dokumentů týkajících se trestného činu, který byl proti ní spáchán, a po uzavření vyšetřování obdržet kopie těchto dokumentů.

Oběť musí být informována o obvinění/obžalobě a musí jí být oznámena veškerá rozhodnutí týkající se její osoby, jakož i závěrečné rozhodnutí.

Budu moci získat přístup k soudnímu spisu?

Oběť má nárok nahlédnout do dokumentů týkajících se trestného činu, který byl proti ní spáchán, a kdykoliv po uzavření vyšetřování obdržet kopie těchto dokumentů.

Soud musí zajistit právo na nahlížení do dokumentů takovým způsobem, aby se předešlo zbytečnému zveřejňování údajů týkajících se soukromí. Vydávání kopií dokumentů však může být omezeno pouze z důvodů lidské důstojnosti, osobnostních práv a práva na uctivé zacházení.

Poslední aktualizace: 09/10/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

3 - Má práva po skončení soudního řízení

Mohu proti rozhodnutí soudu podat opravný prostředek?

Oběť může proti rozhodnutí soudu podat opravný prostředek, pokud je rovněž zástupným soukromým žalobcem, soukromým žalobcem nebo účastníkem řízení uplatňujícím občanskoprávní nárok (poškozená osoba) nebo pokud rozhodnutí soudu obsahuje ustanovení umožňující podání opravného prostředku. Účastník řízení uplatňující občanskoprávní nárok může podat opravný prostředek proti ustanovení rozhodujícímu o věcné podstatě občanskoprávní žaloby. Je-li v soudním rozhodnutí týkajícím se oběti obsaženo jakékoliv jiné ustanovení, může oběť podat opravný prostředek i proti těmto ustanovením.

Jaká jsou má práva po odsouzení pachatele?

Pokud byl podán opravný prostředek proti rozsudku prvního nebo druhého stupně, má oběť nárok být přítomna u soudního řízení a veřejného slyšení pořádaného soudem druhého nebo třetího stupně, mít přístup k dokumentům předloženým v průběhu řízení, vznášet podněty a námitky a po závěrečné argumentaci státního zástupce oslovit soud.

Mám po skončení soudního řízení nárok na podporu nebo ochranu? Po jakou dobu?

Odpověď na tuto otázku je následující: co se týče podpory pro oběti, spadá tato otázka do kompetence státního zastupitelského úřadu pro spravedlnost a legislativu v oblasti soukromého práva při Ministerstvu spravedlnosti a státního zastupujícího tajemníka pro otázky řízení metodiky v oblasti justice při Ministerstvu spravedlnosti, zatímco co se týče ochrany obětí, spadá tato otázka do kompetence Ministerstva vnitra.

Jaké informace mi budou poskytnuty, pokud je pachatel odsouzen?

Rozsudek, z něhož se může oběť dozvědět o obsahu rozsudku, konkrétně o charakteru, druhu, rozsahu a náplni trestu nebo opatření uložených obžalovanému, musí být oběti předložen soudem.

Budu informován, pokud bude pachatel propuštěn (včetně předčasného nebo podmíněného propuštění) nebo uprchne z vězení?

Oběť, nebo v případě jejího úmrtí osoba, která uplatňuje její práva, má v souvislosti s trestným činem týkajícím se oběti nárok být na požádání informována o následujícím:

a) propuštění nebo útěk obviněného z vyšetřovací vazby;

b) podmínečném propuštění nebo konečném propuštění či úniku, jakož i o přerušení výkonu trestu odnětí svobody u osoby, která byla odsouzena k trestu odnětí svobody;

c) propuštění nebo úniku osoby umístěné do zajišťovací vazby, jakož i o přerušení výkonu zajišťovací vazby;

d) propuštění nebo úniku osoby, jíž byla uložena dočasná nedobrovolná lékařská léčba;

e) propuštění, nedovoleném opuštění a adaptačním propuštění osoby, jíž byla uložena nedobrovolná lékařská léčba; a

f) v případě vzdělávání pro mladistvé pachatele, o dočasném nebo trvalém propuštění, opuštění instituce bez dovolení a o přerušení vzdělávání mladistvých pachatelů.

Budu se moci podílet na rozhodnutí o propuštění nebo podmíněném trestu? Mohu se například vyjádřit nebo podat opravný prostředek?

Poslední den odnětí svobody je stanoven nápravným zařízením a toho dne toto zařízení odsouzenou osobu propustí. Pokud nápravné zařízení podá návrh na podmínečné propuštění odsouzeného, uspořádá trestní soudce slyšení, o němž oběť nebude informována a jehož se nemůže účastnit. Oběť nemůže učinit vyjádření a nemůže podat opravný prostředek proti rozhodnutí soudu ve věci podmínečného propuštění.

Poslední aktualizace: 09/10/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

4 - Náhrada škody

Jaký je postup pro vymáhání náhrady škody od pachatele? (např. trestní řízení, občanskoprávní žaloba, adhezní řízení)

Svůj občanskoprávní nárok na náhradu škody, která vznikla v důsledku činu, může oběť vymáhat primárně v rámci trestního řízení. V tomto případě se řízení pro vymáhání občanskosprávního nároku prováděné jako součást trestního řízení nazývá adhezním řízením. Občanskoprávní nároky mohou být vymáhány také jinými právními prostředky. Skutečnost, že oběť neuplatnila občanskoprávní nárok v trestním řízení, nevylučuje možnost vymáhání náhrady škody. Za podmínek uvedených v občanském soudním řádu může být občanskoprávní nárok vymáhán namísto oběti státním zástupcem.

Soud pachateli uložil, aby mi vyplatil náhradu škody. Jak mohu zajistit, aby pachatel skutečně zaplatil?

Řízení o výkonu rozhodnutí může být zahájeno do 30 dní od vypršení povinnosti splnit závazky stanovené soudem. Soud v této souvislosti vydá exekuční příkaz založený na části rozsudku vyneseného v rámci trestního řízení, který se týká občanskoprávního nároku.

Pokud pachatel nezaplatí, může mi stát vyplatit zálohu? Za jakých podmínek?

Stát vám nemůže vyplatit zálohu. Pokud však byl proti vám spáchán násilný trestný čin, v důsledku kterého jste utrpěli fyzickou újmu a došlo k poškození vašeho zdraví, můžete obdržet odškodnění od státu. Odškodnění od státu je nezávislé na občanskoprávním nároku, ale pokud jste byli do tří let od data, kdy se stalo rozhodnutí o meritu vaší žádosti o odškodnění pravomocné, za vaši újmu nebo škodu odškodněni z jiného zdroje (např. soudem nebo pojistitelem), bude po vás požadováno, abyste odškodnění vyplacené státem vrátili.

Mám nárok na odškodnění od státu?

Ano, na odškodnění od státu máte nárok, pokud byl proti vám spáchán úmyslný násilný trestný čin, který vedl k vážné tělesné újmě nebo újmě na zdraví.

Nárok na odškodnění od státu můžete mít také tehdy, jste-li blízkým příbuzným nebo vyživovanou osobou oběti, nebo pokud jste hradili pohřeb zesnulé oběti.

Pro odškodnění od státu jsou způsobilé pouze oběti, které se na základě své finanční situace nebo jiných podmínek stanovených zákonem nacházejí v tísni.

Vaši žádost o odškodnění od státu můžete podat na jakoukoliv službu podpory pro oběti (okresní státní kancelář). Při rozhodování o vaší žádosti orgán přezkoumá příčinnou souvislost mezi částkou, na niž je škoda vyčíslena, a trestným činem.

Žádosti o odškodnění mohou být běžně podávány do 3 měsíců ode dne, kdy došlo ke spáchání trestného činu, a maximální výše odškodnění činila v roce 2017 1 599 105 HUF.

Mám nárok na odškodnění v případě, že pachatel není odsouzen?

Je-li vaše trestní oznámení odloženo, vyšetřování zastaveno, nebo je-li obžalovaný zproštěn obžaloby z důvodů pro zproštění stanovených zákonem (konkrétně: jedná-li se o osobu nemají věk pro vznik trestní odpovědnosti nebo o osobu závažně nepříčetnou, o nátlak nebo útisk, chybu, zákonnou sebeobranu, krajní nouzi nebo příkaz nadřízeného), budete mít nárok na odškodnění.

Odškodnění od státu je nezávislé na občanskoprávním nároku, ale pokud jste byli do tří let od data, kdy se stalo rozhodnutí o meritu vaší žádosti o odškodnění pravomocné, za vaši újmu nebo škodu odškodněni z jiného zdroje (např. soudem nebo pojistitelem), bude po vás požadováno, abyste odškodnění vyplacené státem vrátili.

Pokud svůj občanskoprávní nárok uplatňujete mimo trestní řízení, pak od sebe budou záležitosti trestní odpovědnosti a odpovědnost za vznik škody odděleny, to znamená, že tato dvě řízení mohu vést k rozsudkům s rozdílným obsahem.

Mám v době, kdy očekávám rozhodnutí o mé žádosti o náhradu škody či odškodnění, nárok na platbu v případě naléhavé potřeby?

Jako oběť trestného činu můžete mít nárok na platbu okamžité peněžité pomoci za účelem nápravy krizové situace, která ve velmi krátké době vyvstala v důsledku trestného činu. Vaši žádost můžete podat službě podpory pro oběti (v okresní státní kanceláři) a podmínkou pro získání odškodnění je oznámení trestného činu policii. O výplatě okamžité peněžní pomoci je rozhodováno na základě zásady spravedlnosti a tato pomoc může být obětem poskytnuta, aniž by bylo třeba posuzovat, zda se nacházejí v tísni. V průběhu řízení však musí být přezkoumáno, zda osobní situace oběti vyplývající z trestného činu ospravedlňuje tento druh finanční pomoci. Okamžitá finanční pomoc nepředstavuje odškodnění a není určena ke kompenzaci nebo zmírnění škody způsobené trestným činem. Může být poskytnuta na pokrytí výdajů, které oběti vzniknou v souvislosti s obživou, bydlením, cestováním, lékařskou péči nebo pohřbem. Výše okamžité finanční pomoci je stanovena na základě situace oběti vyplývající z trestného činu a délce doby, během níž oběť není schopna řešit své finanční problémy sama. Maximální výše pomoci činila v roce 2017 106 607 HUF.

Poslední aktualizace: 09/10/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

5 - Má práva na podporu a pomoc

Pokud se stanu obětí trestného činu, na koho se mohu obrátit s žádostí o podporu a pomoc?

Pokud jste se stali obětí trestného činu, můžete to oznámit na nejbližší policejní stanici nebo telefonicky na číslech tísňového volání 107 a 112.

Zaměstnanci státem provozované služby podpory pro oběti a služby právní pomoci vám mohou pomoci v nejbližší okresní státní kanceláři. Zaměstnanci bezplatné telefonní linky podpory pro oběti (ÁldozatsegítÅ‘ Vonal) (+36-80-225-225) poskytují v Maďarsku okamžitou telefonickou pomoc, a to 24 hodin denně.

Národní krizová telefonická informační služba (Országos KríziskezelÅ‘ és Információs Telefonszolgálat, OKIT, Odkaz se otevře v novém okně.http://www.ncsszi.hu/national-institute-for-family_-youth-and-population-policy) poskytuje pomoc určenou specificky pro oběti domácího násilí, násilí mezi příbuznými, zneužívání dětí, jakož i prostituce a obchodování s lidmi, a to na telefonním čísle +36-80-205-520.

Horká linka podpory pro oběti

 • Policie: 107
 • Obecné číslo tísňového volání: 112
 • Telefonické svědectví (Telefontanú): +36-80-555-111 (prostřednictvím kterého můžete trestné činy oznámit anonymně)
 • Linka podpory pro oběti (ÁldozatsegítÅ‘ Vonal): +36-80-225-225 (bezplatné telefonní číslo, které lze v Maďarsku vytočit 24 hodin denně)
 • Národní krizová telefonická informační služba (Országos KríziskezelÅ‘ és Információs Telefonszolgálat) +36-80-205-520
 • Nevládní organizace Sdružení za práva žen NANE (NÅ‘k a NÅ‘kért Együtt az ErÅ‘szak Ellen Egyesület):
  • +36-80-505-101 (linka pomoci pro zneužívané ženy a děti, lze volat bezplatně, a to i pomocí mobilního telefonu, pondělí, úterý, čtvrtek a pátek mezi 18:00 a 22:00).
  • +36-40-603-006 (pro oběti sexuálního násilí, lze volat v pátek mezi 10:00 a 14:00 za místní sazby)
 • Sdružení Patent (Patent Egyesület): +36-70-25-25-254 (bezplatná telefonická služba právní pomoci v oblasti základních právních a psychologických otázek pro ženy žijící ve vztahu, kde jsou vystaveny zneužívání, lze volat ve středu mezi 16:00 a 18:00)

Je podpora pro oběti bezplatná?

Podpora pro oběti je přístupná bez jakýchkoliv poplatků a je bezplatná. Pokud nehovoříte maďarsky nebo vzhledem ke zdravotnímu postižení ovlivňujícímu komunikaci potřebujete využít tlumočníka do znakové řeči, nese náklady na překlad a tlumočení stát.

Jaké druhy podpory mi mohou poskytnout státní služby nebo orgány?

Služba podpory pro oběti (ÁldozatsegítÅ‘ Szolgálat) vás může

 • informovat o vašich právech, povinnostech a možnostech,
 • poskytnout informace o sociálních službách, službách zdravotní péče a výhodách zdravotního pojištění,
 • poskytnout okamžitou finanční pomoc (do 5 dnů od spáchání souvisejícího trestného činu),
 • poskytnout emoční podporu (v případě potřeby včetně psychologické pomoci),
 • v jednoduchých případech poskytnout právní poradenství a praktickou pomoc,
 • potvrdit váš status oběti,
 • kromě výše uvedeného mohou vážně zraněné osoby a příbuzní osob zesnulých v důsledku násilného trestného činu požádat o odškodnění od státu.

Národní krizová telefonická informační služba (Országos KríziskezelÅ‘ és Információs Telefonszolgálat) může

 • poskytnout okamžitou pomoc občanům (zejména ženám a dětem), kteří se v důsledku zneužívání nacházejí v závažné krizové situaci,
 • po konzultaci zajistit osobám v tísni okamžité bezpečné ubytování. Toto ubytování bude zajištěno v krizových domech, kde je pobyt zajištěn na dobu 30 dní, v odůvodněných případech však může být prodloužen o dalších 30 dní. Ubytování je poskytováno bezplatně a jako součást poskytované péče vám odborníci z krizového domu pomohou najít bezpečné, dlouhodobé řešení problému, přičemž tito odborníci jsou rovněž v kontaktu s rodinným asistentem příslušné služby na podporu rodin a péče o dítě.

Služba právní pomoci (Jogi Segítségnyújtó Szolgálat)

 • poskytuje právní poradenství v případech, kdy je skutkový stav případu relativně jasný,
 • a, jsou-li splněny zákonem stanovené podmínky,
 1. poskytuje mimosoudní služby (poradenství, editace dokumentů), a to bezplatně nebo za výhodných podmínek,
 2. poskytuje zastoupení prostřednictvím procesního opatrovníka u soudního řízení a ve fázi trestního řízení předcházející soudnímu řízení (je-li případ vyšetřován vyšetřujícím orgánem nebo státním zástupcem). Je-li zastoupení prostřednictvím procesního opatrovníka povoleno, je samotná právní služba poskytována právníky a právními firmami, které jsou ve smluvním vztahu se službou právní pomoci.

Jaké druhy podpory mi mohou poskytnout nevládní organizace?

Můžete se obrátit primárně na následující nevládní organizace:

Dobročinná organizace Bílý kruh (Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület)

 • osobní péče po trestném činu,
 • bezplatná právní pomoc,
 • bezplatná mediace,
 • bezplatná psychologická pomoc,
 • finanční podpora osobám v tísni (pouze je-li trestný čin oznámen policii),
 • pomoc při řízení jiných orgánů,
 • zprostředkování podpory poskytované jinými organizacemi a institucemi.

Nevládní organizace Sdružení za práva žen NANE (NÅ‘k a NÅ‘kért Együtt az ErÅ‘szak Ellen Egyesület):

 • poskytování informací,
 • okamžitá praktická pomoc osobám nacházejícím se v krizové situaci (např. umístění do azylových domů pro ženy, oznámení orgánům, poradenství ohledně dalších kroků a možností),
 • skupinová sezení,
 • právní pomoc (v případě potřeby prostřednictvím právního poradenství).

Nevládní organizace Ambulance ESZTER (ESZTER Alapítvány és Ambulancia):

 • psychologická pomoc,
 • právní pomoc.

Sdružení Patent (Patent Egyesület):

 • informace a poradenství,
 • zajištění konzultací s psychologem nebo sociálním pracovníkem,
 • poskytování právní pomoci zneužívaným ženám, jakož i obětem násilí a diskriminace v důsledku pohlaví.

Nadace Anonymní cesty (Névtelen Utak Alapítvány):

 • bezpečné ubytování,
 • rehabilitace,
 • opětovné začleňování.

Poslední aktualizace: 09/10/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.