Práva obětí trestných činů – podle zemí

Maďarsko

Obsah zajišťuje
Maďarsko

Za oběť trestného činu budete považováni tehdy, byla-li vám jednáním, které je podle maďarského práva trestným činem, způsobena újma – například jste utrpěli zranění nebo byl poškozen či odcizen váš majetek. Jako oběti trestného činu vám maďarské právní předpisy před zahájením soudního řízení, v jeho průběhu a po jeho skončení přiznávají určitá práva. Informace o vašich právech a povinnostech v rámci trestního řízení vám na požádání poskytne vyšetřující orgán, státní zástupce nebo soud, v závislosti na stadiu řízení.

Trestní řízení v Maďarsku začíná vyšetřováním. Vyšetřování obvykle provádí policejní orgán pod dozorem státního zástupce. Po skončení vyšetřování buď státní zástupce rozhodne o podání obžaloby a věc je postoupena soudu, nebo se věc uzavře ve stadiu vyšetřování pro nedostatek důkazů či z důvodu, že je vyloučena trestní odpovědnost nebo ji již nelze uplatnit.

Pokud se věc dostane k soudu, soud posoudí shromážděné důkazy a rozhodne, zda je obžalovaný vinen, či nikoli. V maďarském trestním řízení (s výjimkou určitých typů řízení) může soud provést dokazování přímo při veřejném líčení. Můžete být tedy předvoláni k soudnímu líčení a vyslechnuti jako svědek. Je-li obžalovaný shledán vinným, je odsouzen. Není-li obžalovaný shledán vinným, je zproštěn obžaloby.

Kliknutím na níže uvedené odkazy se zobrazí informace, které potřebujete

1 - Má práva v případě, že se stanu obětí trestného činu

2 - Oznámení trestného činu a má práva v průběhu vyšetřování nebo soudního řízení

3 - Má práva po skončení soudního řízení

4 - Náhrada škody

5 - Má práva na podporu a pomoc

Poslední aktualizace: 09/10/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.