Práva obětí trestných činů – podle zemí

Itálie

Obsah zajišťuje
Itálie

Jaké informace mohu obdržet od odpovědných orgánů (např. policie, státní zástupce) poté, co dojde k trestnému činu, avšak ještě předtím, než tento trestný čin oznámím?

Po oznámení trestného činu vás státní zastupitelství a oddělení trestního vyšetřování (OTV) musí informovat, že jako poškozený můžete pro uplatnění svých práv jmenovat právního zástupce a že máte nárok na právní pomoc od italského státu (článek 101 trestního řádu (Codice di procedura penale )).

Během prvního kontaktu s orgány státního zastupitelství dostanete v jazyce, kterému rozumíte, informace:

 • o postupu, jako podat oznámení nebo stížnost, úloze, kterou budete mít během vyšetřování a soudního řízení, vašem právu být vyrozuměni o datu a místě konání soudního jednání, obžalobě a v případě, že jste se k řízení připojili jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky, vašem právu obdržet oznámení o soudním rozsudku, nebo alespoň jeho shrnutí
 • o vašem nároku na právní poradenství a právní pomoc hrazené italským státem
 • jak uplatnit vaše právo na tlumočnické služby a na překlad spisu
 • o všech ochranných opatřeních, která by vám mohla být k dispozici
 • o právech, která vám přiznává zákon v případě, že máte pobyt v jiném členském státě EU než státě, v němž došlo ke spáchání trestného činu
 • o způsobech náhrady výdajů vyplývajících z vaší účasti na trestním řízení
 • o možnosti žádat náhradu újmy vzniklé v důsledku spáchání trestného činu
 • o možnosti ukončit řízení zpětvzetím stížnosti nebo mediací
 • o právech, která budete mít v řízení, pokud obžalovaný požádá o pozastavení řízení se zkušební dobou, nebo v řízeních, na něž se vztahuje osvobození od trestu vzhledem k malé závažnosti činu
 • o zařízeních zdravotní péče v místní oblasti, možnostech ubytování, ubytovnách a útulcích

(Článek 90a trestního řádu)

Nežiji v zemi EU, ve které k trestnému činu došlo (platí pro občany EU i občany třetích zemí). Jak jsou má práva chráněna?

Pokud nehovoříte nebo nerozumíte italsky, máte právo při podání oznámení nebo stížnosti v kanceláři státního zástupce u okresního soudu prvního stupně (tribunale) používat jazyk, který znáte. Stejně tak máte na základě žádosti právo obdržet potvrzení o příjmu vašeho oznámení nebo stížnosti přeložené do jazyka, který znáte (článek 107b prováděcích ustanovení (Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Penale )).

Pokud máte pobyt nebo bydliště v Itálii, zašle státní zástupce oznámení nebo stížnosti týkající se trestných činů spáchaných v jiných členských státech Evropské unie nejvyššímu státnímu zástupci při odvolacím soudu (Corte di appello), který je tak může předat příslušnému soudnímu orgánu (článek 108b prováděcích ustanovení).

Viz také:

Pokud trestný čin oznámím, jaké informace mi budou poskytnuty?

Během prvního kontaktu s orgány státního zastupitelství dostanete v jazyce, kterému rozumíte, informace:

 • o vašem právu obdržet informace o statusu řízení a zápisech do Úředního registru oznámených trestných činů
 • o vašem právu obdržet informaci o uzavření řízení
 • jak čelit porušení vašich práv
 • o orgánech, od nichž můžete získat informace o vašem případu
 • o způsobech náhrady výdajů vyplývajících z vaší účasti na trestním řízení

Při řízeních ve věci násilných trestných činů proti osobě vás bude OTV na základě vaší žádosti okamžitě informovat o přípravách na propuštění nebo o ukončení ochranného opatření a stejným způsobem budete včas informováni, pokud obviněný uprchne ze zajišťovací vazby před konáním soudního řízení či vězení nebo pokud úmyslně nedodrží ochranné opatření takovým způsobem, že by to poškozeného skutečně ohrozilo (článek 90b trestního řádu).

Mám nárok na bezplatné tlumočnické nebo překladatelské služby (v případě, že se obrátím na policii či jiné orgány, nebo během vyšetřování a soudního řízení)?

V případě, že je nutno přeložit určitý dokument do cizího jazyka nebo do nářečí, jemuž není snadné rozumět, jmenuje státní zastupitelství překladatele nebo tlumočníka v případě, že chcete či musíte učinit prohlášení a nemluvíte italsky. Prohlášení lze rovněž učinit písemně a přiložit k oznámení spolu s jeho překladem vyhotoveným překladatelem.

Pokud nemluvíte nebo nerozumíte italsky a vaše svědectví je nutno vyslechnout, jmenuje orgán případně i z vlastního podnětu tlumočníka a jmenuje ho také v případech, kdy si přejete účastnit se ústní části řízení a požádáte o pomoc tlumočníka.

Je-li to možné, pomoc tlumočníka může být také zajištěna použitím technologií dálkové komunikace za podmínky, že jeho fyzická přítomnost není nutná z důvodu řádného uplatnění vašich práv nebo plného porozumění řízení.

Pokud nemluvíte nebo nerozumíte italsky, máte právo na bezplatný překlad dokumentů nebo těch jejich částí, které obsahují informace týkající uplatnění vašich práv. Překlady se mohou provádět ústní formou nebo formou shrnutí, pokud státní zástupce neusoudí, že by tím mohla být dotčena vaše práva (článek 143a trestního řádu).

Pokud nehovoříte nebo nerozumíte italsky, máte právo při podání oznámení nebo stížnosti v kanceláři státního zástupce u okresního soudu prvního stupně používat jazyk, který znáte. Stejně tak máte na základě žádosti právo obdržet potvrzení o příjmu vašeho oznámení nebo stížnosti přeložené do jazyka, který znáte (článek 107b prováděcích ustanovení).

Jak příslušný orgán zajistí, abych při komunikaci rozuměl a bylo mi rozuměno (v případě dětí nebo zdravotně postižených osob)?

V případě, že je nutno přeložit určitý dokument do cizího jazyka nebo do nářečí, jemuž není snadné rozumět, jmenuje státní zastupitelství překladatele nebo tlumočníka v případě, že chcete či musíte učinit prohlášení a nemluvíte italsky.

Jste-li nezletilou osobou, může soudce i z vlastního podnětu nařídit vypracování znaleckého posudku, pokud existuje nejistota ohledně vašeho věku (přičemž se rozumí, že v případě pochybností budete pro účely uplatnění procesních pokynů považováni za nezletilou osobu). Stejnou znaleckou zprávu lze také použít pro zjištění, zda jste zdravotně postiženou osobou.

Článek 351(1-b) trestního řádu

Pokud OTV požaduje souhrnné svědectví od nezletilých osob v řízeních ve věci trestných činů spadajících pod články 572, 600, 600-a, 600-b, 600-c, 600-c.1, 600-d, 601, 602, 609-a, 609-c, 609-d, 609-g, 609-j a 612-a italského trestního řádu, musí vyhledat pomoc kvalifikovaného psychologa nebo dětského psychiatra určeného státním zastupitelstvím. Stejné platí, pokud se souhrnné svědectví vyžaduje od dospělých osob v mimořádně zranitelném stavu. Každopádně je zaručeno, že zvlášť zranitelní jedinci nepřijdou při podávání svědectví do žádného kontaktu s vyšetřovanou osobou a nebudou opakovaně předvoláváni k podání souhrnného svědectví, pokud to nebude pro vyšetřování vysloveně nutné.

Článek 362(1a) trestního řádu

Při řízeních ve věci trestných činů podle článku 351(1b) musí státní zástupce při shromažďování svědectví od nezletilých vyhledat pomoc odborníka v oblasti psychologie nebo dětské psychiatrie. Stejné platí, pokud se souhrnné svědectví vyžaduje od dospělých osob v mimořádně zranitelném stavu. Každopádně je zaručeno, že zvlášť zranitelní jedinci nepřijdou při podávání svědectví do žádného kontaktu s vyšetřovanou osobou a nebudou opakovaně předvoláváni k podání souhrnného svědectví, pokud to nebude pro vyšetřování vysloveně nutné.

Článek 498(4) až (4c) trestního řádu

4. Výslech nezletilých osob jako svědků, včetně v rámci otázek a námitek účastníků řízení, provádí předseda senátu. Při vedení výslechu může předseda senátu vyhledat pomoc jednoho z příbuzných nezletilé osoby nebo kvalifikovaného dětského psychologa. Pokud předseda senátu po vyslechnutí stran usoudí, že by přímé dotazování nepředstavovalo pro nezletilou osobu utrpení, nařídí, že podávání svědectví proběhne způsobem stanoveným v předchozích oddílech. Toto nařízení lze v průběhu dotazování odvolat.

4a Pokud o to jedna ze stran požádá nebo pokud to bude předseda senátu považovat za nutné, použijí se postupy stanovené v článku 398(5-a).

4-b V řízeních ve věci trestných činů spadajících pod články 572, 600, 600-a, 600-b, 600-c, 600-d, 601, 602, 609-a, 609-b, 609-c, 609-g a 612-a italského trestního řádu budou oběti trestného činu (trestných činů), které jsou nezletilé nebo duševně nemocné, dotazovány na jejich žádost nebo na žádost jejich právního zástupce za použití zrcadlového skla a komunikačního systému.

4c. Aniž jsou dotčeny předchozí oddíly, nařídí soudce v případě, že se jedná o zvlášť zranitelného poškozeného účastníka řízení, již je nutno podrobit dotazování, na žádost oběti nebo jejího právního zástupce přijetí ochranných opatření.

Článek 398(5c) trestního řádu
Aniž je dotčen oddíl 5b, v případě, že se jedná o zvlášť zranitelného poškozeného účastníka řízení, jehož je nutno podrobit dotazování, použijí se ustanovení článku 498(4-c).

Služby podpory pro oběti

Kdo poskytuje podporu obětem?

Podporu poskytují obětem trestných činů zdravotnická zařízení v regionu, ubytovací zařízení, ubytovny, útulky a jiná zařízení spravovaná místními a regionálními organizacemi. Obecně řečeno, řada regionů disponuje sítí sdružení místních organizací, úřadů státního zastupitelství, okresních soudů a poskytovatelů zdravotnických služeb, která poskytují bezplatnou podporu obětem všech druhů trestných činů.

Bude mě policie o možnostech podpory automaticky informovat?

Ano. Pokud jste zejména obětí určitého typu trestných činů (např. obchodování s lidmi, zneužívání v rámci rodiny, sexuálního útoku), existují zavedené organizace v úzkém kontaktu s orgány činnými v trestním řízení, jež vám poskytnou informace o ubytovnách nebo ubytovacích zařízeních, která se o vás mohou postarat.

Jak je chráněno mé soukromí?

Pokud jste zvlášť zranitelnou obětí a je-li vyžadováno, abyste podali svědectví, je v každém případě zaručeno, že nepřijdete do žádného kontaktu s vyšetřovanou osobou a nebudete opakovaně předvoláváni k podání svědectví, pokud to nebude pro vyšetřování vysloveně nutné.

Zákonný dekret č. 196 ze dne 30. června 2003 (kodex ochrany osobních údajů) navíc obsahuje zvláštní pravidla pro zpracování soudních údajů, která jsou zaměřena na ochranu jejich důvěrnosti a zabezpečení. Kromě toho se usuzuje, že jakmile jako oběť vystupujete v trestním řízení v postavení poškozeného, bude po vás požadováno, abyste před soudem vypovídali. Trestní řád stanoví pravidla ohledně způsobů, jak k tomu má dojít, která mají za cíl zabránit, abyste museli svou výpověď několikrát opakovat (předběžné ústní projednání obžaloby – incidente probatorio), a pravidla, která chrání vaše právo jako oběti nemuset přijít do kontaktu s vyšetřovanou stranou/obžalovaným. Jste-li obětí, která nedosáhla věku 18 let, vaše podoba ani vaše jméno se nesmí objevit v tisku. U jména to platí také pro oběti nad 18 let. Cílem systému je zabránit prozrazení vašich osobních údajů a informací, které by umožnily zjistit vaši totožnost.

Musím trestný čin oznámit ještě před tím, než získám přístup k podpoře pro oběti?

Přístup ke službám podpory obětem není podmíněn předchozím oznámením trestného činu.

Osobní ochrana v případě, že jsem v nebezpečí

Jaké druhy ochrany jsou k dispozici?

Za určitých okolností stanovených zákonem (články 273 a 274 trestního řádu), které mohou mimo jiné zahrnovat situaci ohrožení, v níž se jako poškozený můžete nacházet (zejména ohrožení v důsledku možnosti, že pachatel bude pokračovat v protiprávním jednání), mohou soudní orgány nařídit, aby pachatel podléhal dohledu. Například pachatel může být vyloučen s okamžitou platností z rodinné domácnosti; může mu být zakázáno navštěvovat místa, kde často pobýváte, a může mu být zakázán pobyt na určitých místech. V jiném případě na něj může být uvaleno domácí vězení nebo vyšetřovací vazba.

Máte právo být informováni o žádostech o odvolání nebo nahrazení opatření dohledu uložená pachateli, podávat žalobní odpověď s námitkou ve lhůtě dvou dnů nebo oznámit své stanovisko (článek 299 trestního řádu). Máte rovněž právo být informováni o nařízeních soudu změnit, odvolat nebo nahradit stávající opatření dohledu uložená podezřelému.

Jste-li zejména zvlášť zranitelnou obětí, nezletilou osobou nebo obětí určitých trestných činů, mohou být nařízena další procesní ochranná opatření, a to:

 • pokud jste zvlášť zranitelnou obětí a je-li vyžadováno, abyste podali svědectví, je v každém případě zaručeno, že nepřijdete do žádného kontaktu s vyšetřovanou osobou a nebudete opakovaně předvoláváni k podání souhrnného svědectví, pokud to nebude vysloveně nutné;
 • pokud jste nezletilou osobou a OTV vyžaduje, abyste podali souhrnné svědectví, musí vyhledat pomoc kvalifikovaného psychologa nebo dětského psychiatra určeného státním zastupitelstvím (článek 351(1b) trestního řádu);
 • pokud jste nezletilou osobou a státní zastupitelství vyžaduje, abyste vypovídali, musí vyhledat pomoc kvalifikovaného psychologa nebo dětského psychiatra. Pokud jste zvlášť zranitelnou obětí a je-li vyžadováno, abyste podali souhrnné svědectví, je v každém případě zaručeno, že nepřijdete do žádného kontaktu s vyšetřovanou osobou a nebudete opakovaně předvoláváni k podání svědectví, pokud to nebude pro vyšetřování vysloveně nutné (článek 362(1-a) trestního řádu);
 • Výpověď nezletilých osob jako svědků vede předseda senátu, který může vyhledat pomoc jednoho z příbuzných nezletilé osoby nebo kvalifikovaného dětského psychologa (článek 498 trestního řádu);
 • na žádost jedné ze stran, nebo pokud to předseda senátu uzná za nutné, v případě, že jeden z účastníků, který má vypovídat, je nezletilou osobou, může soud vydat nařízení, kterým stanoví místo, dobu a zvláštní postupy předběžného ústního projednání obžaloby, je-li to nutné a přiměřené pro ochranu zapojených osob. Ústní část řízení se může konat i v jiných prostorách než u soudu prvního stupně a soud k tomu může použít specializovaná zařízení nebo, pokud nejsou dostupná, domácí prostředí vypovídající osoby;
 • svědecké výpovědi je nutno nahrát v celém rozsahu za pomoci fonografických nebo audiovizuálních prostředků. Není-li k dispozici žádné nahrávací zařízení nebo technici, je nutno zajistit znalecké zprávy nebo technické poradenství;
 • V případech násilných trestných činů budou oběti trestných činů, které jsou nezletilé nebo duševně nemocné, dotazovány na jejich žádost nebo na žádost jejich právního zástupce za použití zrcadlového skla a komunikačního systému.

Kdo mi může ochranu poskytnout?

(Viz výše)

Může někdo posoudit můj případ a zjistit, zda mi ze strany pachatele hrozí další nebezpečí?

Vznikne-li potřeba zvláštních ochranných opatření, právní předpis vyžaduje, aby se oběti trestného činu podrobily individuálnímu posouzení s cílem zjistit, zda a do jaké míry budou během řízení využívat zvláštních opatření. Zvláštní pozornost vám bude věnována, pokud jste nezletilou osobou anebo zvlášť zranitelnou osobou. Bude na soudci, aby určil, zda po dobu trestního řízení obdržíte odpovídající ochranná opatření. Během vyšetřování musí probíhat váš výslech ve vyhovujících prostorech a musí být veden kvalifikovanými odborníky. Pokud mezi oběti patří nezletilé osoby, musí být informován soud pro mladistvé, aby posoudil situaci a ochranná opatření. Aby vás ochránil před dalšími trestnými činy, může soud prvního stupně omezit svobodu pachatele (vězeňská vazba, zákaz přístupu na místa, která často navštěvujete, vyloučení z rodinné domácnosti). O uplatnění takových opatření musíte být vyrozuměni (článek 282-d trestního řádu). Můžete rovněž požádat, aby soudce v nařízení vylučujícím pachatele z rodinné domácnosti nebo následně také uložil pachateli platit výživné (článek 282a trestního řádu). Příslušné provinční velitelství policie (Questura) bude mít úřad vybavený podobnými pravomocemi.

Může někdo posoudit můj případ a zjistit, zda mi hrozí další nebezpečí ze strany systému trestního soudnictví (v průběhu vyšetřování a soudního řízení)?

Pokud jsou nezletilé nebo zvlášť zranitelné, mají oběti násilných trestných činů právo podávat svědectví za ochranných opatření. Konkrétně mohou být přijata opatření, abyste se během vyšetřování nebo soudního jednání nedostali do kontaktu s pachatelem. Pokud jste zvlášť zranitelní, bude k tomu možno použít audiovizuální záznamy vašich výpovědí i v případech, kdy to není vysloveně nutné.

Pokyny pro postoupení 
(článek 413 trestního řádu): Žádost podaná vyšetřovanou osobou nebo obětí trestného činu

 1. Vyšetřovaná osoba nebo oběť trestného činu může podat nejvyššímu státnímu zástupci žádost o vydání rozhodnutí o postoupení věci podle článku 412(1) (v případě, že státní zastupitelství nebude věc stíhat nebo nepožádá o uzavření řízení v zákonem stanovené lhůtě či ve lhůtě prodloužené soudcem).
 2. Je-li vydáno rozhodnutí o postoupení věci, provede nejvyšší státní zástupce nutná předběžná šetření a podá všechny návrhy ve lhůtě třiceti dnů od podání žádosti, jak je stanoveno v článku 412(1).

Jaká ochrana může být poskytnuta velmi zranitelným obětem?

Velká zranitelnost oběti může být kromě věku, fyzického postižení nebo psychologických nedostatků vyvozena také z druhu trestného činu, postupů a okolností daného případu. Za účelem posouzení zranitelnosti bude zohledněno, zda se jedná o násilný čin proti osobě nebo trestný čin rasové nenávisti, zda se případ týká organizované trestné činnosti nebo terorismu, včetně na mezinárodní úrovni, nebo obchodování s lidmi, zda byl spáchán v důsledku diskriminace a zda je oběť na pachateli emocionálně, psychologicky nebo ekonomicky závislá (článek 90c trestního řádu).

Jste-li zvlášť zranitelnou obětí, bude povoleno audiovizuální nahrání vašich výpovědí i v případech, kdy to není vysloveně nutné.

SVĚDECKÉ VÝPOVĚDI VE ZVLÁŠTNÍCH PŘÍPADECH Jste-li ve věcech trestných činů zneužívání členů rodiny nebo partnerů, zotročení nebo udržování v otroctví, dětské prostituce, dětské pornografie, virtuální pornografie, turistiky za účelem provozování dětské prostituce, obchodování s lidmi, nákupu a prodeje otroků, sexuálního útoku, trestných činů s přitěžujícími okolnostmi, pohlavního styku s nezletilou osobou, skupinového sexuálního útoku, svádění nezletilých a obtěžování v postavení zvlášť zranitelné osoby a máte-li svědčit, tak v případě, že jste již vypovídali při předběžném ústním projednání obžaloby nebo při křížovém výslechu s osobou, proti níž se má použít vaše výpověď, nebo existují-li písemné záznamy vašich výpovědí, budete muset svědecky vypovídat pouze o skutečnostech a okolnostech, které se liší od skutečností a okolností, o které se jednalo ve vašich předchozích výpovědích, nebo v případě, že to soudce nebo jedna ze stran bude považovat za nutné na základě konkrétních potřeb.

SOUHRNNÉ SVĚDECTVÍ – pokud OTV vyžaduje podání souhrnného svědectví od zvlášť zranitelných obětí, musí vyhledat i v případě, že jsou starší 18 let, pomoc kvalifikovaného psychologa nebo dětského psychiatra určeného státním zastupitelstvím. Každopádně je zaručeno, že zvlášť zranitelní jedinci nepřijdou při podávání svědectví do žádného kontaktu s vyšetřovanou osobou a nebudou opakovaně předvoláváni k podání svědectví, pokud to nebude pro vyšetřování vysloveně nutné (článek 351(1-b)).

SHROMAŽĎOVÁNÍ DŮKAZŮ – pokud státní zastupitelství vyžaduje podání souhrnného svědectví od zvlášť zranitelných obětí, musí vyhledat i v případě, že jsou starší 18 let, pomoc kvalifikovaného psychologa nebo dětského psychiatra. Každopádně je zaručeno, že zvlášť zranitelní jedinci nepřijdou při podávání svědectví do žádného kontaktu s vyšetřovanou osobou a nebudou opakovaně předvoláváni k podání svědectví, pokud to nebude pro vyšetřování vysloveně nutné (článek 362(1-a)).

VÝSLECH SVĚDKŮ: Výslech svědků včetně otázek a protiargumentů stran vede předseda senátu. Při vedení výslechu svědků může předseda senátu vyhledat pomoc jednoho z vašich příbuzných nebo kvalifikovaného dětského psychologa. Pokud předseda senátu po vyslechnutí stran usoudí, že by pro vás přímé dotazování nepředstavovalo utrpení, nařídí, že podávání svědectví proběhne způsobem stanoveným v předchozích oddílech. Nařízení lze v průběhu dotazování odvolat (článek 498 trestního řádu).

Pokud o to jedna ze stran požádá nebo pokud to bude předseda senátu považovat za nutné, použijí se postupy stanovené v článku 398(5-a) (výslech svědků při předběžném ústním projednání obžaloby – viz níže).

VÝSLECH SVĚDKŮ PŘI PŘEDBĚŽNÉM ÚSTNÍM PROJEDNÁNÍ OBŽALOBY - (článek 398(5-a)) Na návrh jedné ze stran nebo v případě, že to předseda senátu bude považovat za nutné, použije se tento postup: jsou-li v případě vyšetřování ve věci trestných činů zneužívání členů rodiny nebo partnerů, zotročení nebo udržování v otroctví, dětské prostituce, dětské pornografie, virtuální pornografie, turistiky za účelem provozování dětské prostituce, obchodování s lidmi, nákupu a prodeje otroků, sexuálního útoku, trestných činů s přitěžujícími okolnostmi, pohlavního styku s nezletilou osobou, skupinového sexuálního útoku, svádění nezletilých nebo obtěžování mezi svědky dospělé osoby v postavení velké zranitelnosti, může soud vydat příkaz, kterým se stanoví místo, čas a zvláštní postup pro podání výpovědi, pokud je to nutné a přiměřené pro ochranu dotčených osob. Ústní část řízení se může konat i v jiných prostorách než u soudu prvního stupně a soud k tomu může použít specializovaná zařízení nebo, pokud nejsou dostupná, domácí prostředí vypovídající osoby. Svědecké výpovědi je nutno nahrát v celém rozsahu za pomoci fonografických nebo audiovizuálních prostředků. Není-li k dispozici žádné nahrávací zařízení nebo technici, je nutno zajistit znalecké zprávy nebo technické poradenství. Bude také vypracován písemný záznam výslechu formou shrnutí. Přepis záznamu bude zpřístupněn pouze na žádost účastníků řízení.

Jste-li zvlášť zranitelnou osobou a je-li to nutné pro vaše vyslechnutí, nařídí soudce na vaši žádost nebo na žádost vašeho právního zástupce přijetí ochranných opatření (článek 498(4-c) trestního řádu).

V řízeních, která se týkají výše uvedených trestných činů, může státní zastupitelství – také na vaši žádost nebo na žádost vyšetřované osoby – zažádat, abyste učinili svědeckou výpověď při předběžném ústním projednání obžaloby, a to i v případech, kdy to není požadováno. Pokud jste zvlášť zranitelnou obětí, může státní zastupitelství – také na vaši žádost nebo na žádost vyšetřované osoby – zažádat, abyste učinili svědeckou výpověď při předběžném ústním projednání obžaloby (článek 392 trestního řádu).

Shromažďování důkazů, které vyžaduje účast zvlášť zranitelných obětí, se může provést důvěrným postupem předběžného ústního projednání obžaloby, což je nástroj, který má mimo jiné zabránit, abyste utrpěli další újmu (sekundární viktimizace) z důvodu vašeho stálého zapojení do soudního procesu.

PRÁVNÍ POMOC Pokud jste obětí trestných činů zneužívání členů rodiny a partnerů, mrzačení ženských genitálií, sexuálního útoku, pohlavního styku s nezletilou osobou, skupinového sexuálního útoku a obtěžování, budete mít vždy nárok na bezplatnou právní pomoc, a to i v případě, že vaše příjmy přesahují hranici stanovenou zákonem pro uplatnění tohoto nároku. Pokud jste nezletilou osobou, platí stejné také v případě, jste-li obětí trestných činů zotročení nebo udržování v otroctví či podobném stavu, dětské prostituce, dětské pornografie, turistiky za účelem provozování dětské prostituce, obchodování s lidmi, nákupu nebo prodeje otroků a zneužití nezletilých.

Jsem nezletilý. Mám nějaká zvláštní práva?

(Viz výše)

Člen mé rodiny zemřel v důsledku trestného činu – jaká jsou má práva?

Pokud oběť trestného činu zemře, uplatňují zákonná práva oběti její nejbližší příbuzní.

(článek 90(3) trestního řádu).

Člen mé rodiny byl obětí trestného činu – jaká jsou má práva?

(Viz výše)

Mám přístup k mediačním službám? Za jakých podmínek? Bude v průběhu mediace zajištěna má bezpečnost?

Mediace v trestním řízení má svůj právní základ v zákonném dekretu č. 274/2000, který umožňuje oběti podat přímou žalobu na pachatele, kterou se domáhá odškodnění svých nároků, na nichž byla způsobena újma. Tuto pravomoc můžete uplatnit pouze u trestných činů, u nichž můžete podat stížnost (méně závažné trestné činy).

K zahájení a provedení mediace v trestním řízení je nutný souhlas všech účastníků řízení, aby bylo možno dosáhnout uspokojivé dohody. Během řízení se musí smírčí soudce snažit o dosažení smíru mezi stranami v co možná největší míře. Trestné činy, které spadají do působnosti smírčích soudů a které jsou svou povahou vhodné pro mediaci, zahrnují: pomluvu, křivé nařčení, napadení, ublížení na zdraví, méně závažná poranění, vandalismus.

Strany trestního řízení nebo jejich právní zástupci se navíc mohou přímo obrátit na mediační úřad s žádostí o alternativní kvalifikaci trestního řízení podle jurisdikce smírčích soudů, jak stanoví článek 35 zákonného dekretu č. 274/2000, nebo o rozhodnutí o zániku trestného činu z důvodu kompenzačních opatření přijatých pachatelem.

U trestných činů, u nichž můžete podat žalobu, můžete požádat o předvolání podezřelého ze spáchání trestného činu před smírčího soudce. Žádost musíte jako poškozený podepsat vy nebo váš zákonný zástupce a váš právní zástupce. Váš podpis potvrzuje váš právní zástupce. Pokud jste nezletilou osobou do 14 let, duševně nemocný nebo právně nezpůsobilý, podepisují žádost vaši rodiče nebo plnoprávný, kolizní či zvláštní opatrovník. Podání žádosti má stejný účinek jako podání stížnosti (článek 21).

Podání žádosti: žádost musí být předem zaslána státnímu zastupitelství s doručením do jeho sekretariátu a následně ji žadatel s potvrzením o výše uvedeném doručení podá ve lhůtě tří měsíců od oznámení trestného činu v kanceláři místního smírčího soudu. Pokud jste již podali stížnost ve stejné věci, musíte to v žádosti uvést, přiložit kopii stížnosti a další kopii zaslat sekretariátu státního zastupitelství. V tomto případě nařídí smírčí soudce projednání původní stížnosti (článek 22).

Připojení k řízení jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky Pokud si přejete připojit se k řízení jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky, musíte tak učinit, když je žádost podaná. Jinak vám hrozí sankce zániku nároku. Odůvodněný návrh na náhradu škody nebo újmy obsažený v žádosti se v zásadě rovná připojení se k řízení jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky (článek 23).

Žádost bude považována za nepřípustnou, když:

 1. je podána po uplynutí dané lhůty;
 2. je podána v jiných věcech, než je stanoveno;
 3. neobsahuje požadované informace nebo není podepsána;
 4. je popis události nebo identifikace zdrojů důkazů nedostatečná;
 5. není doloženo, že státní zastupitelství bylo informováno.

Návrhy státního zastupitelství (článek 25): Do deseti dnů od podání žádosti předloží státní zastupitelství kanceláři smírčího soudu své návrhy. Jeví-li se žádost jako nepřípustná, zjevně neopodstatněná nebo podaná u smírčího soudu bez soudní pravomoci v dané oblasti, státní zastupitelství odmítne předvolání anebo vznese obžalobu potvrzující nebo pozměňující obvinění obsažená v žádosti.

Po uplynutí lhůty bude smírčí soud konat i v případě, že státní zastupitelství nepodalo žádný návrh. Pokud smírčí soudce usoudí, že je žádost přípustná, zjevně opodstatněná a v jeho soudní pravomoci, vydá do dvaceti dnů od podání žádosti rozhodnutí o předvolání účastníků ke slyšení.

Žádost podaná jedním nebo několika z poškozených účastníků nebrání ostatním účastníkům v účasti na řízení za pomoci právních zástupců a se stejnými právy jako hlavní žadatel. Dotčené poškozené strany se mohou připojit k občanskoprávní žalobě před vyhlášením zahájení hlavního líčení. Pokud se poškození účastníci řízení, jimž bylo řádně doručeno předvolání k účasti na jednání, nedostaví, má se za to, že se zřekli práva na podání stížnosti, nebo pokud byla stížnost již podána, tak jejímu zpětvzetí.

Slyšení před soudem: Nejpozději sedm dní před plánovaným dnem jednání před soudem podá státní zastupitelství nebo vy jako poškozený v kanceláři smírčího soudu úřední předvolání s příslušnými vyrozuměními.

Soudce se v případě, že se jedná o jeden z trestných činů, u nichž lze podat stížnost, bude snažit o dosažení smíru mezi stranami. V tomto případě, pokud by to bylo pro dosažení smíru přínosné, může soudce odložit slyšení stran o dobu nepřesahující dva měsíce a případně může také využít mediačních služeb veřejných nebo soukromých subjektů a zařízení v oblasti. Výpovědi stran učiněné v rámci hledání smíru nemohou být v žádném případě a žádným způsobem použity pro rozhodování soudu (článek 29).

V případě, že se dosáhne vyrovnání, sepíše se zpráva potvrzující zpětvzetí stížnosti nebo upuštění od žádosti a související souhlas. Upuštění od žádosti má stejný účinek jako zpětvzetí stížnosti.

Mediace může vést ke zpětvzetí vaší stížnosti s následným prohlášením, že bylo ukončeno projednávání kvůli nedostatečnému důvodu stížnosti. Protože kladný výsledek mediace může vést k náhradě škody způsobené trestným činem, může mít dále za následek rozhodnutí o zániku trestného činu v důsledku náhrady škody poskytnuté pachatelem před slyšením u soudu nebo kvůli malé závažnosti trestného činu.

Kde se mohu obeznámit s právním předpisem, v němž jsou stanovena má práva?

Předpisy pro ochranu obětí trestných činů lze nalézt v trestním řádu, zákonném dekretu č. 212 ze dne 15. prosince 2015, kterým se provádí směrnice 2012/29/EU o právech, podpoře a ochraně obětí trestného činu, zákonném dekretu č. 204 ze dne 9. listopadu 2007dekretu č. 222 ze dne 23. prosince 2008 (provedení zákonného dekretu č. 204/2007), článku 11 zákona č. 122 ze dne 7. července 2016 evropské právní předpisy 2015–2016 (odškodnění obětí násilných trestných činů) a v řadě dalších regulatorních opatření týkajících se obětí specifických druhů trestných činů.

Poslední aktualizace: 13/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.