Práva obětí trestných činů – podle zemí

Itálie

Obsah zajišťuje
Itálie

Jak mohu trestný čin oznámit?

  • Oznámení je podáno, když osoba, která ví o veřejně žalovatelném činu, o něm informuje státní zastupitelství nebo příslušníka OTV. Oznámení trestného činu je dobrovolné, ale stává se povinným v několika případech výslovně stanovených zákonem. Oznámení obsahuje základní údaje o události, uvádí datum, kdy jste se o činu dozvěděli, a již zjištěné důkazy. Dále, je-li to možné, obsahuje osobní údaje, bydliště a vše další, co může napomáhat ke zjištění totožnosti osoby podezřelé ze spáchání trestného činu, a rovněž vaše osobní údaje jako poškozené strany a informace o všech, kdy by mohl poskytnout důležité informace k prokázání skutku. Nejsou-li uvedeny žádné užitečné informace, které by mohly vést ke zjištění totožnosti osoby podezřelé ze spáchání trestného činu, nebrání to v zahájení trestního stíhání, protože trestní oznámení můžete podat proti neznámým osobám a policejní orgány jsou povinny oznámení předat příslušnému státnímu zástupci spolu se všemi úkony vyšetřování, které provedly s cílem zjistit totožnost pachatelů trestného činu.
  • Stížností se rozumí výpověď, kterou osoba, jež byla obětí trestného činu, (nebo její zákonný zástupce) vyjadřuje přání, aby byl pachatel trestně stíhán. Týká se neveřejně žalovatelných trestných činů. Ve výpovědi musí být popsán spáchaný trestný čin a vyjádřeno jasné přání stěžovatele zahájit řízení v tvrzené věci a potrestat viníka. Stížnost, kterou jste dříve podali, můžete stáhnout, s výjimkou případů sexuálního útoku nebo pohlavního styku s nezletilou osobou. Aby mohlo být ukončeno projednávání stížnosti, je třeba, aby s jejím zpětvzetím souhlasila osoba, proti níž stížnost směřuje, protože – je-li nevinná – naopak si může přát, aby soud prokázal, že s trestným činem nemá co do činění.
  • V případě sporu mezi dvěma soukromými osobami se podává úřední žádost o zásah orgánů činných v trestním řízení, kterou předkládá jedna ze stran či obě. Po podání žádosti o úřední zásah vyzve příslušník orgánu činného v trestním řízení strany k setkání, aby se pokusil o smírné řešení, a vypracuje o tom zprávu. Zjistí-li se spáchání trestného činu a jedná-li se o veřejně žalovatelné porušení zákona, musí příslušník orgánu činného v trestním řízení uvědomit soudní orgány; jedná-li se o trestný čin žalovatelný formou stížnosti, pokusí se o předběžné vyřešení sporu, čímž není dotčeno vaše následné právo podat stížnost.

Oznámení, stížnosti a žádosti se podávají v úřadovnách útvarů orgánů činných v trestním řízení (provinční velitelství policie, stanice místní policie a úřadovny vojenské policie (Carabinieri)). Oznámení nebo žádost lze také podat u státního zástupce.

Jak mohu zjistit, jak je daný případ vyřizován?

Po podání oznámení dostanete informace o: orgánech, které můžete kontaktovat, pokud si přejete získat informace o věci, úloze, kterou budete mít během vyšetřování a soudního řízení, vašem právu být vyrozuměni o datu a místě konání soudního jednání, obžalobě a v případě, že jste k řízení připojili jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky, vašem právu obdržet oznámení o rozsudku, včetně formou jeho shrnutí Navíc můžete být vyrozuměni o stavu řízení a zápisech do Úředního registru oznámených trestných činů; budete informováni o každém návrhu na uzavření případu, jak čelit porušení vašich práv a možnosti vyřešit – pokud je to možné – věc zpětvzetím stížnosti nebo mediací (článek 90a trestního řádu (Codice di procedura penale)).

Mám nárok na právní pomoc (během vyšetřování nebo soudního řízení)? Za jakých podmínek?

Po prvním kontaktu s orgány, jež vedou trestní stíhání obdržíte v jazyce, kterému rozumíte, informace o vašem nároku na právní poradenství a právní pomoc hrazené italským státem (článek 90a). Můžete podat žádost o státem financovanou právní pomoc podle předpisů stanovených zákonem o pomoci znevýhodněným osobám (článek 98 trestního řádu). Můžete mít rovněž přístup ke státem financované právní pomoci, pokud vaše příjmy nepřesahují zákonem stanovenou hranici. Abyste byli způsobilí pro státem financovanou právní pomoc, musíte v době bezprostředně následující po učinění oznámení podat příslušnou žádost soudu prvního stupně. Po ukončení první fáze řízení, jehož se má právo účastnit obhájce, a v každém případě před předvoláním k výslechu nebo nejpozději současně s oznámením, že bylo ukončeno předběžné šetření, musí státní zastupitelství písemně oznámit vyšetřované osobě, že jí soud ustanovil obhájce, jinak budou všechny následující úkony neplatné (článek 369a trestního řádu).

Toto oznámení musí obsahovat:

a) informaci o povinnosti mít v trestním řízení profesionálního obhájce spolu s informací o zákonných právech vyšetřované osoby;

b) jméno soudem ustanoveného obhájce, jeho adresu a telefonní číslo;;

c) informaci o právu obviněného určit svého vlastního obhájce s upozorněním, že pokud tak neučiní, bude během vyšetřování zastupován soudem ustanoveným obhájcem;

d) vyrozumění o tom, že za soudem ustanoveného obhájce bude muset zaplatit, pokud nesplňuje požadavky na získání státem financované právní pomoci, a upozornění, že pokud by byl prohlášen za nesolventního, bude zahájeno vykonávací řízení;

da) informaci o právu na tlumočníka a překlad důležitých dokumentů;

e) informaci o požadavcích na způsobilost pro státem financovanou právní pomoc.

Bezplatná právní pomoc je institutem založeným na právu na obhajobu zakotvenému v článku 24 italské ústavy. Na jeho základě má každý právo na pomoc ve všech fázích řízení a všech stupních soudního systému a osobám ve finančních potížích umožňuje nejenom získat na účet státu pomoc právníka a odborníků, včetně technických poradců, ale také jej zprostit povinnosti hradit náklady soudního řízení. Bezplatná právní pomoc je k dispozici pro trestní věci a občanskoprávní věci související s trestními věcmi, pro dodatečné úkony jako vykonávací řízení, bezpečnost, prevence a dohled a také pro občanskoprávní věci vyvolané trestním řízením.

Způsobilost pro bezplatnou právní pomoc není vyhrazena pouze italským občanům, ale přístup k ní mají také cizí státní příslušníci i v případech, kdy je proti nim vedeno správní řízení o vyhoštění, nemají v Itálii trvalé bydliště nebo jsou osobami bez státní příslušnosti, které se zdržují na území Itálie.

O bezplatnou právní pomoc mohou požádat všichni účastníci řízení, ale pokud jste obětí určitých sexuálních trestných činů, nepoužije se zákonem stanovená hranice příjmů.

Stát také chrání nezletilé osoby, které mohou získat bezplatnou právní pomoc stejně jako osoby, na které se vztahuje předběžné šetření, pokud jsou uvězněny, drženy ve vazbě nebo se na ně vztahují zadržovací opatření před konáním soudního jednání.

Způsobilí pro bezplatnou právní pomoc můžete být pouze v případě, že vaše příjmy nepřesahují hranici stanovenou zákonem, která odpovídá 11 369,24 EUR při zohlednění zvýšení o částku 1 032,90 EUR za každou osobu, která s vámi žije ve společné domácnosti.

Mohu požadovat náhradu výdajů (v souvislosti s účastí na vyšetřování / soudním řízení)? Za jakých podmínek?

Bezplatná právní pomoc je institutem založeným na právu na obhajobu zakotvenému v článku 24 italské ústavy. Umožňuje každému, kdo splňuje požadavky (finanční strádání), získat při všech fázích a na všech úrovních soudního systému pomoc od právníka a odborníků, včetně technických poradců, na účet státu. Umožňuje rovněž osvobození od soudních výloh.

Mohu se odvolat, pokud je můj případ uzavřen ještě před tím, než se dostane k soudu?

Vznesením námitky proti návrhu na uzavření věci žádáte, aby se v předběžných šetřeních pokračovalo. Musíte uvést předmět dalšího šetření a odpovídající důkazy, jinak bude námitka prohlášena za nepřípustnou. Je-li vaše námitka nepřípustná a oznámení o porušení zákona nepodložené, soudce odůvodněným rozhodnutím nařídí věc uzavřít a vrátí spis státnímu zastupitelství. Není-li návrh přijat, stanoví soudce datum neveřejného jednání za vaší účasti a účasti vyšetřované osoby a informuje o tom státní zastupitelství. Soudce informuje rovněž generálního státního zástupce při odvolacím soudu (Corte di Appello), že bylo naplánováno neveřejné jednání. Pokud soudce po ústním jednání usoudí, že je třeba provést další úkony vyšetřování, oznámí to formou nařízení státnímu zastupitelství a stanoví pro provedení těchto vyšetřovacích úkonů závaznou pevně stanovenou lhůtu.. Pokud soudce nepřijme návrh na uzavření věci, nařídí státnímu zastupitelství, aby vzneslo žalobu ve lhůtě deseti dnů. Do dvou dnů od vznesení žaloby soudce nařídí konání předběžného soudního jednání.

Jako oběť násilného trestného činu proti osobě budete mít dále právo být vždy informováni v případě návrhu na uzavření věci, i když jste si o takové vyrozumění výslovně nepožádali, a budete mít 20 dní od obdržení tohoto oznámení na nahlédnutí do spisu a podání odůvodněného návrhu na pokračování předběžného vyšetřování(článek 408(3a) trestního řádu).

Mohu se účastnit soudního řízení?

Jako oběť trestného činu můžete jmenovat právního zástupce, aby uplatňoval vám přiznaná práva. Aby se zajistilo, že obdržíte sdělení, na která vám zákon dává nárok, a k uplatnění konkrétních práv musíte nahlásit a uvést adresu pro plnění této služby. Během trestního řízení musíte také oznamovat každou změnu této adresy. Tuto informaci nemusíte poskytnout, pokud jmenujete svého právního zástupce, protože všechna oznámení budou zasílána jemu.

Jak během fáze vyšetřování, tak soudního řízení máte právo podávat návrhy a předkládat důkazy (článek 90a trestního řádu). Můžete také nahlížet do zápisů v Úředního registru oznámených trestných činů (článek 335 trestního řádu). Musíte být také informováni o vyhotovení znaleckých posudků, které nelze opakovat (článek 360 trestního řádu). Můžete rovněž podat státnímu zastupitelství návrh na zajištění důkazů při předběžném ústním projednání obžaloby. Ihned při oznámení trestného činu nebo následně můžete požádat, abyste byli vyrozuměni o každém návrhu odložit vyšetřování nebo věc uzavřít. Musíte zvlášť požádat, abyste byli vyrozuměni o návrhu odložit vyšetřování (článek 406 trestního řádu) a návrhu věc uzavřít (článek 408 trestního řádu). Při konání soudního řízení máte právo na informaci o místě, datu a čase konání prvního jednání; o následných jednáních nebudete vyrozuměni a informaci o dnech konání odročeného jednání musíte získat sami u soudu prvního stupně. S výjimkou části soudního jednání, během kterého podáváte svou výpověď, se jiných částí tohoto jednání účastnit nemusíte. Po ukončení vyšetřování máte právo seznámit se s celým vyšetřovacím spisem a pořizovat si z něj kopie. Při probíhajícím vyšetřování tak ale zpravidla činit nesmíte, ačkoli státní zastupitelství vám k tomu může dát povolení, je-li pro tento zájem zvláštní důvod.

Pokud jste byli postiženi spáchaným trestným činem a koná se soudní řízení, můžete požádat o náhradu škody a zúčastnit se soudního řízení tím, že se k řízení připojíte jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky.

Jaká je má oficiální úloha v soudním systému? Mohu například být (nebo se rozhodnout být): oběť, svědek, účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky nebo soukromý žalobce?

Oběť jako osoba postižená trestným činem má všechna výše uvedená práva. Při soudním líčení můžete navíc vypovídat jako svědek a pokud máte právo na náhradu škody způsobené trestným činem, můžete při soudním řízení v trestní věci podat občanskoprávní žalobu tím, že se k řízení připojíte jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky.

Jaká jsou potom má práva a povinnosti?

Aniž jsou dotčeny výše uvedené informace o vašich právech a zájmech jako poškozené strany a pokud vystupujete jako svědek, platí tato pravidla:

Jako svědek musíte předstoupit před soudce osobně, postupovat podle pokynů, které vám dá ohledně procesních náležitostí, a odpovídat po pravdě na otázky, které jsou vám kladeny. Nemusíte uvádět nic, co by mohlo vést k vašemu trestnímu stíhání. Objeví-li se problém, který znemožňuje vaši účast v den soudního jednání, musíte to oznámit dostatečně rychle s uvedením důvodu vaší nepřítomnosti. Pokud soudce v tomto případě uzná vaši nepřítomnost za odůvodněnou, vydá nové předvolání pro následující jednání. Pokud jste byli předvoláni několikrát po sobě a k soudu jste se přesto nedostavili bez udání oprávněného důvodu, můžete být nuceně předvedeni a také povinni zaplatit pokutu úřadu pro vybírání pokut (cassa delle ammende) a náklady spojené s vaším nedostavěním se ve smyslu článku 133 trestního řádu Jste povinni odpovídat na kladené otázky po pravdě. Článek 372 trestního řádu obsahuje ustanovení, kterými se trestají svědci, kteří odmítají odpovídat, činí nepravdivá prohlášení nebo neuvádějí, o čem vědí. Pokud jste jako svědek neochotný nebo nespolupracujete-li, můžete být potrestáni odnětím svobody. Svědek nemůže být během soudního jednání zadržen. Odvoláte-li nepravdivou výpověď nebo potvrdíte-li pravdivost určité skutečnosti před vynesením rozsudku, nemůžete být obžalováni z trestného činu. Za podání nepravdivého svědectví s cílem chránit sám sebe nebo blízkého příbuzného před usvědčením z trestného činu (článek 384 trestního řádu) nelze uložit žádný trest.

Mohu v průběhu soudního řízení učinit prohlášení nebo poskytnout důkazy? Za jakých podmínek?

Jako oběť trestného činu můžete vystupovat také jako svědek. Vaše prohlášení mohou být použita jako důkaz k usvědčení obviněného, pokud jsou po přezkoumání jak objektivně, tak subjektivně důvěryhodná. Je na volném uvážení soudce, jak posoudí vaše svědectví, a vaše svědectví může být dokonce jediným důkazem, který bude základem pro usvědčení obviněného. Musíte vypovídat pravdu, ale nejste povinni usvědčit sami sebe (právo nevypovídat). Blízcí příbuzní obviněné osoby nemají povinnost svědčit, pokud sami nepodali trestní oznámení nebo stížnost či pokud jsou oni sami nebo blízký příbuzný obětí trestného činu, který je předmětem řízení. Můžete rovněž odmítnout odpovídat na otázky, pokud by mohlo dojít k prozrazení profesního tajemství. Činíte-li prohlášení během předběžného šetření, máte nárok na různá ochranná opatření.

Jaké informace mi budou v průběhu soudního řízení poskytnuty?

(Viz výše)

Budu moci získat přístup k soudnímu spisu?

Státní zastupitelství zapíše okamžitě do příslušného rejstříku, který jeho úřad vede, oznámení o každém trestném činu, o kterém bylo informováno nebo který zjistilo z vlastního podnětu, a zároveň nebo jakmile bude zjištěno jméno osoby podezřelé ze spáchání trestného činu. Pokud se během předběžného šetření změní právní kvalifikace případu nebo se skutečnosti ukáží jako odlišné, státní zastupitelství bude zápisy aktualizovat. Zápisy se sdělí osobě obviněné z trestného činu, vám jako oběti a právním zástupcům stran, pokud je o to takto zažádáno. V případě žádosti o informace o zápisech v Úředním registru oznámených trestných činů sekretariát státního zástupce požadované informace poskytne, pokud byly dané zápisy provedeny a nic odpovědi nebrání. V opačném případě prohlásí, že neexistují žádné záznamy, o nichž je možno poskytnout informace. Existují-li zvláštní potřeby, které jsou důležité pro vyšetřování, státní zastupitelství může při rozhodování, zda vyhovět žádosti, nařídit na základě odůvodněného usnesení, že zápisy zůstávají utajeny na dobu, která nesmí přesáhnout tři měsíce a nemůže být prodloužena (článek 335 trestního řádu).

Pokud se věc týká zneužívání členů rodiny a partnerů nebo obtěžování a státní zastupitelství se nechystá podat návrh na uzavření řízení, vyrozumí rovněž vašeho zákonného zástupce nebo vás, pokud žádného nemáte, o ukončení předběžného vyšetřování (článek 415a trestního řádu).

Poslední aktualizace: 13/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.