Práva obětí trestných činů – podle zemí

Itálie

Obsah zajišťuje
Itálie

Mohu proti rozhodnutí soudu podat opravný prostředek?

Samostatné právo podat opravný prostředek má pouze oběť, která se připojila k řízení jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky, a i v tomto případě je toto právo omezeno na ochranu vašich občanskoprávních zájmů.

Podle italského zákona č. 46/2006 nemá účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky nadále obecné právo podat opravný prostředek; opravný prostředek můžete podat pouze ke kasačnímu soudu (Corte di Cassazione).

Podat opravný prostředek můžete v těchto případech:

  • proti aspektům usvědčení, které se týkají občanskoprávní žaloby;
  • proti osvobozujícímu rozsudku, ale pouze proti jeho bodům, které se týkají občanskoprávní stránky věci;
  • proti bodům rozsudku, které se týkají vašeho vlastního práva na odškodnění a uhrazení nákladů.

Jaká jsou má práva po odsouzení pachatele?

Co se týče přezkumu, pokud jste se jako oběť připojili k soudnímu řízení jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky a toto řízení vyústilo v rozsudek, o jehož přezkum usilujete, máte právo po zahájení ústní části řízení vystoupit ohledně přípustnosti vlastního návrhu. Uvedené platí také v případech, kdy jste podali mimořádný opravný prostředek proti vyjednanému trestu obviněného, přičemž je ve zvláštním rozsudku uznáno, že lze požadovat a získat rozhodnutí, že pachatel má uhradit náklady soudního řízení.

Mám po skončení soudního řízení nárok na podporu nebo ochranu? Po jakou dobu?

Zákonný dekret č. 9 ze dne 11. února 2015 stanoví pravidla pro provedení směrnice 2011/99/EU, která je založena na zásadě vzájemného uznávání a týká se evropského ochranného příkazu, jehož cílem je zajistit, že přijatá opatření na ochranu osoby proti trestnému činu, který by této osobě mohl způsobit újmu nebo ohrozit její život, fyzické nebo duševní zdraví, důstojnost, osobní svobodu či sexuální integritu, zůstávají v platnosti, i když se tato osoba přestěhuje do jiného členského státu. Směrnice upřesňuje, že evropský ochranný příkaz lze vydat pouze tehdy, pokud bylo ve vydávajícím státě již přijato ochranné opatření ukládající osobě, která představuje nebezpečí, jeden nebo více z těchto zákazů nebo omezení: zákaz vstupu do určitých lokalit, míst nebo vymezených oblastí, kde chráněná osoba pobývá nebo které navštěvuje; zákaz nebo omezení kontaktů s chráněnou osobou; zákaz nebo omezení týkající se přiblížení se chráněné osobě blíže než na předepsanou vzdálenost. Příslušný orgán vykonávajícího státu musí neprodleně po obdržení evropského ochranného příkazu tento příkaz uznat a přijmout jakékoli opatření, které by bylo podle jeho vnitrostátního práva v obdobném případě dostupné, aby zajistil ochranu chráněné osoby.

Jaké informace mi budou poskytnuty, pokud je pachatel odsouzen?

Po poradě soudu předseda senátu vypracuje a podepíše výrok rozsudku a vypracuje se stručné shrnutí skutkových a právních důvodů, na nichž je rozsudek založen. Rozsudek se zveřejní na soudním jednání přečtením jeho výroku. Přečtením odůvodnění a výroku se rozsudek oznamuje účastníkům řízení, kteří se účastní nebo mají účastnit jednání. Soudce rozhodne o odsouzení, pokud je obžalovaný vinen spáchání trestného činu nad jakoukoli pochybnost. Soudce v rozsudku podrobně uvede uložený trest a jakékoli ochranné opatření (misure di sicurezza). Je-li odsouzený pachatel nesolventní, soudce nařídí jeho občanskoprávnímu zástupci zaplatit finanční penále. V rozsudku se navíc odsouzenému pachateli uloží zaplatit náklady soudního řízení. Na žádost účastníka řízení uplatňujícího občanskoprávní nároky soudce nařídí zveřejnění odsuzujícího rozsudku v tisku na účet odsouzeného pachatele a v případě potřeby také na účet jeho občanskoprávního zástupce.

Rozsudek bude obsahovat:

  1. záhlaví „in nome del popolo italiano“ [„jménem italského lidu“] a uvedení orgánu, který ho vydal;
  2. osobní údaje pachatele a další osobní informace, které ho umožňují identifikovat, a obecné údaje ostatních soukromých stran věci;
  3. body obžaloby;
  4. údaj o vyjádření účastníků řízení;
  5. stručné shrnutí skutkových a právních důvodů, na nichž je rozhodnutí založeno, s uvedením důkazů tvořících základ rozhodnutí a vysvětlení důvodů, proč soudce považuje protidůkazy za nespolehlivé.
  6. výrok s uvedením použitých článků právních předpisů;
  7. datum a podpis soudce.

Rozsudek bude po zveřejnění zaregistrován v kanceláři soudu. Není-li rozsudek zveřejněn do třiceti dnů nebo v jiné lhůtě nepřesahující 90 dnů od jeho vynesení, je oznámení o jeho vynesení sděleno státnímu zastupitelství a soukromým stranám, které mají právo podat opravný prostředek, a také obhájci pachatele.

Budu informován, pokud bude pachatel propuštěn (včetně předčasného nebo podmíněného propuštění) nebo uprchne z vězení?

Článek 90b trestního řádu (Codice di procedura penale) stanoví, že v případě násilných trestných činů proti osobě musíte být okamžitě informováni, pokud jste si o to požádali, o chystaném propuštění nebo ukončení ochranného opatření a také v případě, že obviněný uprchne ze zajišťovací vazby před konáním soudního řízení nebo z vězení, či v případě, že usvědčený pachatel úmyslně nedodrží soudní nařízení.

Budu se moci podílet na rozhodnutí o propuštění nebo podmíněném trestu? Mohu například učinit prohlášení nebo podat opravný prostředek?

Konzultace oběti před přijetím takových rozhodnutí není součástí obvyklé praxe.

Poslední aktualizace: 13/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.