Práva obětí trestných činů – podle zemí

Itálie

Obsah zajišťuje
Itálie

Jaký je postup pro vymáhání náhrady škody od pachatele? (např. trestní řízení, občanskoprávní žaloba, adhezní řízení)

Spáchání trestného činu a následné odsouzení znamenají, že poškozený může vymáhat náhradu škody. Italské právní předpisy nabízejí dva způsoby, jak získat náhradu utrpěné škody:

  • Můžete se připojit k trestnímu řízení jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky.
  • Můžete podat samostatnou občanskoprávní žalobu.

Záleží na vás, protože italské právní předpisy rozlišují mezi dvěma řízeními: trestněprávním řízením a občanskoprávním řízením.

S občanskoprávní žalobou se můžete připojit k řízení v zastoupení právním zástupcem až poté, co je podán návrh obžaloby nebo po té, co je na ústním jednání nařízeno projednání obžaloby, a stát se účastníkem trestního řízení s plnými právy vystupovat před soudem. Při vynášení rozsudku vám trestní soud přiřkne určitou částku, tzv. předběžné odškodné, která je vymahatelné s okamžitou platností, a postoupí rozhodnutí o celkové a konečné výši náhrady občanskoprávnímu soudu, který ji může stanovit, až se trestní řízení stane res judicata, tj. věcí pravomocně rozhodnutou.

Alternativním řešením k připojení se k řízení jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky je podat samostatnou občanskoprávní žalobu za účelem náhrady za škodu způsobenou jednáním pachatele.

Soud pachateli uložil, aby mi vyplatil náhradu škody. Jak mohu zajistit, aby pachatel skutečně zaplatil?

Když soud nařídí pachateli uhrazení ublížení na zdraví nebo škody způsobené oběti, která se připojila k řízení jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky, může tak učinit trojím způsobem: rozhodnout o vyrovnání škody, vydat obecný příkaz k náhradě škody nebo nařídit zaplacení předběžné částky. 
Pro oběť je nejvýhodnější, pokud je v rozsudku nařízeno konečné vyrovnání škody: v tomto případě je ve skutečnosti možné vyrozumět pachatele o rozsudku a platebním rozkazu (atto di precetto – žádosti o zaplacení, kterou je nutno vystavit před zahájením vykonávacího řízení), tedy nařídit zaplacení dlužné částky, a učinit první kroky pro přijetí donucovacích opatření v případě trvajícího nekonání pachatele (v tomto případě je vždy záhodno provést předběžná šetření o majetku, který lze vymáhat).

Pokud nebylo přiznání odškodnění prohlášeno výslovně za prozatímně vykonatelné, je vymáhání podmíněno nezvrácením rozsudku, tzn. že proti němu nebyl ve stanovené lhůtě podán opravný prostředek.

Platební rozkaz proto lze sdělit společně s rozsudkem, včetně případů platebních rozkazů u prozatímního odškodnění, které jsou navíc vždy prohlášeny za vykonatelné s okamžitou platností. Z pohledu oběti to ale není vždy uspokojivé. Nezdá-li se vám to proto dostatečné, musíte podat samostatnou občanskoprávní žalobu, jejímž prostřednictvím se dá zjistit každá zbývající škoda a uložit pachateli nový a odlišný trest.

Občanskoprávní řízení je vždy nutné v případě třetího možného scénáře, kdy trestní soud pouze vydá obecný příkaz pachateli nahradit škodu, aniž by stanovil výši odškodnění vzhledem k nedostatečným důkazům v tomto ohledu.

Pokud pachatel nezaplatí, může mi stát vyplatit zálohu? Za jakých podmínek?

Na základě směrnice 2004/80/ES provedené Itálií prostřednictvím výše uvedených právních úprav je stát povinen zajistit svým občanům a cizím státním příslušníkům, kteří jsou obětmi úmyslného násilného trestného činu (vražda, úmyslné vážné ublížení na zdraví, sexuální útok) spáchaného na italském území, spravedlivé a odpovídající odškodnění ve všech případech, kdy pachatel není zjištěn nebo není postaven před soud či nemá dostatečné finanční zdroje k odškodnění obětí za škody, které jim způsobil, nebo, v případě úmrtí oběti, její rodiny.

Mám nárok na odškodnění od státu?

(Viz výše)

Mám nárok na odškodnění v případě, že pachatel není odsouzen?

Je-li obviněný v trestním řízení zproštěn obžaloby, nebrání vám to v podání žaloby o náhradu škody u občanskoprávních soudů, pokud jste se tohoto práva nezřekli připojením se k trestnímu řízení jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky.

Mám v době, kdy očekávám rozhodnutí o mé žádosti o náhradu škody či odškodnění, nárok na platbu v případě naléhavé potřeby?

Pokud jste se k trestnímu řízení připojili jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky, abyste nárokovali zaplacení a náhradu škody, soud při vynášení rozsudku rozhodne také podle článku 533 trestního řádu o občanskoprávních stránkách věci. V případech, kdy je prokázáno, že škoda vznikla v důsledku trestného činu (an debeatur), ale nikoliv v jaké výši (quantum debeatur), vydá soud obecné rozhodnutí týkající se občanskoprávní odpovědnosti a odkáže účastníky řízení na občanskoprávní soud, aby rozhodl o částce (článek 539 trestního řádu). Účastník uplatňující občanskoprávní nároky ale může trestní soud požádat o prozatímní odškodnění v mezích škody již důkazně doložené. Prozatímní rozhodnutí konkrétně pachateli a jeho občanskoprávnímu zástupci nařídí zaplatit určitou částku formou náhrady za škodu před konečným výpočtem její výše a toto nařízení je vykonatelné s okamžitou platností. Jedná se o nástroj, který na vaši zvláštní žádost opravňuje k vydání příkazu pachateli, aby uhradil prozatímní částku, pokud soud usoudí, že již existuje konkrétní důkaz odpovědnosti alespoň do výše přiznané prozatímní částky; ve skutečnosti i v trestních řízeních „není nutno pro výpočet prozatímní částky předložit důkaz o vlastní výši škody, ale stačí, že je jisté, že taková škoda až do výše přiznané částky vznikla“ (trestní kolegium Kasačního soudu, č. 12634/2001).

Poslední aktualizace: 13/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.