Práva obětí trestných činů – podle zemí

Itálie

Obsah zajišťuje
Itálie

Za oběť trestného činu („poškozeného“) budete považováni tehdy, pokud jste nositelem právního zájmu chráněného trestněprávními předpisy, jež byly porušeny jednáním, které podle vnitrostátního práva představuje trestný čin, tj. utrpěli jste újmu, jež je součástí podstaty trestného činu.

Vznikla vám újma podle občanského práva, jestliže jste v důsledku trestného činu utrpěli škodu (materiální či nemateriální, avšak ekonomicky vyjádřitelnou). Obvykle se poškozený v trestněprávním smyslu a poškozený v občanskoprávním smyslu překrývají, avšak vždy tomu tak není, například v případě vraždy je oběť zabitou osobou, zatímco její pozůstalí jsou osobami poškozenými trestným činem a jsou oprávněni u soudu uplatnit nárok a domáhat se náhrady škody.

Jako oběti trestného činu nebo poškozenému vám právo před zahájením soudního řízení, v jeho průběhu a po něm přiznává určitá individuální práva.

Trestní řízení v Itálii začíná vyšetřováním trestného činu. Vyšetřování provádí policie a státní zástupce. Po skončení tohoto vyšetřování může státní zástupce podat obžalobu nebo požádat soudce pověřeného předběžným vyšetřováním o uzavření věci. U určitých trestných činů může být trestní řízení zahájeno pouze tehdy, pokud vy jakožto oběť podáte trestní oznámení policii nebo státnímu zastupitelství.

V soudním řízení soud přezkoumá nashromážděné důkazní prostředky a rozhodne o vině pachatele. Soudní řízení končí tím, že soud pachatele uzná vinným, či jej zprostí viny, s možností odvolání se k soudu vyššího stupně.

Jako oběť se můžete na trestním řízení významně podílet, a využít tudíž řadu práv, která máte k dispozici. Řízení se můžete účastnit jako oběť (poškozený) bez zvláštního právního postavení, nebo hrát aktivnější úlohu tím, že oficiálně uplatníte občanskoprávní nárok vůči pachateli.

Kliknutím na níže uvedené odkazy se zobrazí informace, které potřebujete

1 - Má práva v případě, že se stanu obětí trestného činu

2 - Oznámení trestného činu a má práva v průběhu vyšetřování nebo soudního řízení

3 - Má práva po skončení soudního řízení

4 - Náhrada škody

5 - Má práva na podporu a pomoc

Poslední aktualizace: 13/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.