Práva obětí trestných činů – podle zemí

Itálie

Obsah zajišťuje
Itálie

Pokud se stanu obětí trestného činu, na koho se mohu obrátit s žádostí o podporu a pomoc?

Po prvním kontaktu s orgány činnými v trestním řízení se vám dostane jako poškozené straně v jazyce, kterému rozumíte, informací o: zařízeních zdravotní péče v místní oblasti, ubytovacích zařízeních, ubytovnách a útulcích. Pokud mezi oběti patří nezletilé osoby, musí být informován soud pro mladistvé, aby posoudil situaci a ochranná opatření. Na vaši žádost mají orgány činné v trestním řízení povinnost zprostředkovat vám kdykoli kontakt s těmito organizacemi:

 • poskytovateli služeb podpory pro oběti
 • orgány specializovanými na právní pomoc
 • radami advokátní komory (Consigli dell’Ordine)
 • nevládními organizacemi (NVO)
 • právními poradnami a odděleními soudního lékařství
 • státními orgány zapojenými do právní podpory (ministerstvo spravedlnosti, ministerstvo vnitra)

Organizace poskytující podporu obětem

nevládní organizace a Sdružení zapojená do poskytování právní podpory obětem trestných činů

 1. odbory: Italská všeobecná konfederace práce (Confederazione Generale Italiana del Lavoro; CGIL) – Italská konfederace odborových svazů (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori; CISL) Italský svaz práce (Unione Italiana del Lavoro; UIL)
 2. sdružení Libera [protimafiánská organizace] – 0832 683429-683430
 3. Útulek pro ženy Řím – 06 6840 172006
 4. sdružení spotřebitelů
 5. Národní síť sdružení za práva seniorů (Associazioni per i Diritti degli Anziani; ADA) – 06 48907327
 6. síť Dafne (podpora obětem násilí) – 011 5683686

Linka pomoci – obchodování s lidmi – 800 290 290

Linka pomoci – násilí – 1522

Linka pomoci – diskriminace – 800 90 10 10

Linka pomoci – oběti mrzačení genitálií – 800 300 558

Linka pomoci – oběti terorismu a organizovaného zločinu – 06.46548373 – 06.46548374 – 06.46548375

Linka pomoci – oběti trestných činů v souvislosti s mafií – 800 191 000

Linka pomoci – oběti vydírání a lichvářství – 800-999-000

Linka pomoci ve všech jazycích pro oznámení případů diskriminace a rasismu – 800 90 10 10

Linka tísňového volání pro nezletilé - 114

Je podpora pro oběti bezplatná?

Podpora pro oběti je bezplatná.

Jaké druhy podpory mi mohou poskytnout státní služby nebo orgány?

Trestné činy spáchané za použití násilí mohou mít pro oběť traumatizující následky, a tudíž jste-li takovou obětí, můžete vyhledat pomoc příslušných veřejných služeb poskytovaných místním zdravotnickým orgánem (Azienda Sanitaria Locale; ASL), jako jsou centra rodinného poradenství (consultorio familiare) a místní obecní orgány (sociální služby). Pokud mezi oběti patří nezletilé osoby, musí být informován soud pro mladistvé, aby posoudil situaci a ochranná opatření. Na vaši žádost mají policejní orgány (vojenská policie (Carabinieri), státní policie, obecní policie atd.) povinnost kdykoli vám zprostředkovat kontakt s příslušnými organizacemi. Některé útulky mají zabezpečené ubytování, v němž můžete být v závažnějších případech umístěni, abyste unikli dalšímu násilí. Získat informace anebo se spojit s útulky ve vaší oblasti můžete také zavoláním na bezplatnou linku 1522 provozovanou Úřadem italského předsedy vlády. Pokud se nacházíte v osobních potížích, můžete rovněž požádat o pomoc tzv. správce podpory (Amministratore di Sostegno), což je osoba pracující pod vedením ředitelství sekce opatrovnictví občanskoprávního soudu, která má na starost poskytování bezplatné pomoci osobám, které se ocitly v potížích, včetně dočasných, a řešení jejich potřeb. Svou žádost můžete podat přímo občanskoprávnímu soudu nebo vysvětlit své potíže odboru sociálních služeb místní obce, aby mohl informovat úřad občanskoprávních záležitostí státního zastupitelství, které může nařídit opatření ve váš prospěch.

Jaké druhy podpory mi mohou poskytnout nevládní organizace?

Nevládní organizace poskytují různé druhy podpory včetně psychologické podpory, dočasného ubytování v zařízeních, jako jsou útulky, právní podpory a poradenství, materiální podpory, poskytování nezbytných věcí atd.

Poslední aktualizace: 13/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.